سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی، مشارکت و توسعۀ پایدار شهری مورد شناسی؛ منطقۀ سه کلانشهر زاهدان

سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی، مشارکت و توسعۀ پایدار شهری مورد شناسی؛ منطقۀ سه کلانشهر زاهدان

علی رغم اینکه رهیافت مشارکتی و توجه به مردم، به عنوان بهره­ برداران نهایی از نتایج طرح­ها و برنامه ­ریزی­های شهری، مقوله­ ای است که طی دهه­ های اخیر مورد توجه صاحب­نظران حوز­ برنامه­ ریزی شهری قرار­گرفته، ولی مقوله سرمایه اجتماعی اغلب به دست فراموشی سپرده شده­است. حال مسئلۀ اساسی و سؤال اصلی تحقیق آن است که سرمایۀ اجتماعی، عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش آن، محور‌ها، معیارها، شاخص‌ها و به­ طور مشخص ابعاد مشارکتی آن و نقش و تأثیر این بعد از سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ پایدار شهری چیست؟ از این ­رو هدف از انجام این پژوهش، سنجش میزان مشارکت شهروندی، به­عنوان یکی از ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی می­باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده ­است. با توجه به تعداد نمونۀ موردنیاز که بر اساس فرمول کوکران ۳۲۰ عدد تعیین­گردید، پرسشنامه ­ها در منطقۀ سه، شهر زاهدان توزیع و پس از تکمیل و تلفیق با یافته ­های اسنادی، با استفاده از نرم ­افزار آماری  Spss18و آزمون T-Test  یک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار­گرفت. نتایج حاصل از تحلیل­های کمی و کیفی این پژوهش حاکی از آن است که شهروندان منطقه سه کلانشهر زاهدان از نظر میزان مشارکت در امور شهر در وضعیت خوب و بالاتر از حد متوسط قرار­دارند.بنابراین، مسئولین اجرایی و مدیریتی شهر می‌توانند از این پتانسیل و استعدادی که در بین شهروندان نهفته است با برنامه ریزی‌های منسجم و منظم این توانایی‌های بالقوه را به مرحله فعلیت رسانده و به­ منظور ارتقا کیفیت کاردکرهای شهری و زندگی شهروندان بیش از گذشته از آن بهره­ گیرند.

سرمایۀ اجتماعی؛ مشارکت شهروندی؛ توسعه پایدار شهری؛ منطقۀ سه؛ شهر زاهدان

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0