لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(۱۷)

بخش سوم و چهارم : برنامه های راهبردی و عملیاتی مناطق ۲۲ گانه

ماده ۱۵۱
شهرداری تهران موظف است، مطابق و براساس طرح تفصیلی شهر تهران و در اجرای نظام پهنه­بندی استفاده از اراضی آن، تخصیص و تأمین اراضی برای تأمین فضاهای خدماتی آموزشی، ورزشی، بهداشتی – درمانی و فرهنگی – مذهبی، توسط هر یک از ارگان­ها و دستگاه­های مسئول دولتی، ضمن «تثبیت خدمات محقق شده مذکور و در حال بهره­برداری فعلی در نقاط مختلف شهر»، حسب مورد از طریق برنامه­ریزی و محاسبه نیازها در مقیاس محلات در افق طرح، سطوح فضاهای خدماتی مورد بهره­برداری فعلی و در نهایت استخراج کمبودها در هر یک از فضاهای مربوطه و تملک زمین و احداث فضای مورد نیاز و در فرآیندی مستمر با همکاری متولیان و دستگاه­های بخشی مسئول در طی برنامه پنجساله فراهم نماید.

ماده ۱۵۲
شهرداری تهران موظف به تأمین فضاهای سبز، پارک‌ها، تجهیزات و تأسیسات شهری است. در این ارتباط تا تأمین اراضی مورد نیاز برای رفع کمبود فضاهای خدماتی مذکور و مورد نیاز شهر به ویژه در سطوح محلات، مطابق جداول سطح و سطوح فضاهای خدماتی، پیش­بینی شده در طرح­های تفصیلی مصوب مناطق، کاربری­های سبز و پارک‌ها و تجهیزات و تأسیسات شهری، پیش­بینی و تثبیت شده در طرح تفصیلی ملاک عمل قبلی شهر تهران، کماکان ملاک عمل بوده، تا در فرایندی تدریجی و در یک دوره گذار و حداکثر سال­های برنامه پنجساله، کاربری­های خدماتی موردنیاز، در چارچوب طرح تفصیلی جدید، توسط شهرداری تهران تأمین و تثبیت و کاربری‌های طرح قبلی لغو گردد.

ماده ۱۵۳
شهرداری تهران موظف است در طی سال­های برنامه پنج ساله، موجبات اجرای طرح تفصیلی جدید شهر تهران که منطبق با سند طرح راهبردی – ساختاری (جامع) جدید شهر تهران مصوب (۲۹/۵/۸۶) شورای عالی مسکن و شهرسازی، تهیه شده و به تصویب کمیسیون ماده (۵) رسیده است را فراهم سازد. چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه مناطق ۲۲ گانه که مبنای عمل در طی سالهای برنامه می باشند به شرح تبصره های ذیل است :

تبصره ۱
برنامه راهبردی منطقه ۱ شهرداری تهران با توجه به ویژگی­های منطقه دارای چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:…
چشم انداز
۱) منطقه ای با تشخص های تاریخی و فرهنگی
۲) منطقه ای تفرجگاهی که واجد جاذبه های گردشگری در زمینه های طبیعی و تاریخی است
۳) منطقه ای با جمعیت تثبیت شده و ساخت و سازهای با کیفیت
۴) منطقه ای دارای الگوی کارکردی و کالبدی سکونتگاهی ممتاز
۵) منطقه ای توانمند در تأمین خدمات و هدایت سرمایه گذاری اقتصادی به بخش گردشگری
۶) منطقه ای دیپلماتیک و بین المللی
۷) منطقه ای با ترافیک روان و غیر عبوری
۸) منطقه ای بهره مند از هویت باغ شهری و بافت های با ارزش شهری- روستایی
اهداف کلی
۱) ایجاد رونق و توسعه فعالیت ها در بخش گردشگری
۲) تثبیت حدود و مرز شمالی و شرقی منطقه با عناصر و موانع طبیعی و مصنوع
۳) تعادل بخشی به پراکنش جمعیت و تأمین خدمات متناسب با نیاز شهروندان
۴) حفاظت از عناصر و ویژگی های طبیعی و محیط زیستی منطقه (رود – دره ها و ارتفاعات شمالی البرز و باغ های منطقه …)
۵) بهبود نظام ترافیک و شبکه حمل و نقل همگانی
۶) حفظ توازن و تحکیم انسجام کالبدی شهری با مداخله هماهنگ و برنامه ریزی شده جهت حفظ پهنه های ارزشمند موجود و بهسازی و سازماندهی پهنه های فرسوده و مسئله دار و توسعه پتانسیل های موجود منطقه
۷) حفظ ویژگی های تاریخی، مذهبی و عملکردی منطقه با احیاء و توسعه مراکز محلات قدیمی و حفظ عناصر با ارزش
راهبردهای توسعه
۱) کنترل ساخت و ساز در شمال و شرق منطقه با ایجاد موانع طبیعی و مصنوعی
۲) هدایت سرمایه گذاری از بخش مسکن به گردشگری
۳) انتظام ساختاری شبکه حمل و نقل و دسترسی ها- توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو در منطقه ، اصلاح شبکه و سلسله مراتب آن با کمترین دخالت در ساختار منطقه
۴) کنترل و مقاوم سازی ساخت و سازها ، اجرای کامل ضوابط و مقاوم سازی ابنیه کنترل ساخت و ساز در حرایم و محدوده کوهسارها، کاهش تراکم
۵) حفاظت زیست محیطی رودها , مسیل ها و قنات های منطقه
۶) ساماندهی و ارتقا هویت محورها و مراکز شهری منطقه
۷) حفظ هویت مسکونی منطقه ضمن تامین خدمات مورد نیاز ساکنین
۸) حفظ باغات و فضاهای تاریخی با ارزش و تکمیل فضاهای سبز و باز
۹) ساماندهی عناصرتاریخی و ارتقاء جایگاه و جلوه تاریخی منطقه
۱۰) توسعه فضاهای گردشگری در مبادی کوهستان
۱۱) تامین خدمات مورد نیاز ساکنین ، تقویت محورها و ایجاد مراکز خدماتی در منطقه
۱۲) بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده

تبصره ۲
برنامه راهبردی منطقه ۲شهرداری تهران با توجه به ویژگی­های منطقه دارای چشم­انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای ایمن برای زندگی فردی و اجتماعی
۲) منطقه ای با هوای پاک ، مناظر عالی و فضاهای سبز گسترده و مناسب برای گذران اوقات فراغت
۳) منطقه ای با جمعیت متناسب و متعادل (حاصل از کاهش نرخ رشد جمعیت و تثبیت جمعیت منطقه)
۴) منطقه ای باکارکردهای سطح‌عالی‌شهری(با امکان‌دسترسیهای‌سریع وعمومی)
۵) منطقه ای با خدمات کافی ودر دسترس همگان
۶) منطقه ای باترافیک ‌روان، با سیستم‌حمل ونقل‌عمومی‌مناسب‌ و دسترسیهای پیاده و سبز
۷) منطقه ای متعادل از نظر اجتماعی و کالبدی
۸) منطقه ای با هویت همبسته و شاخص در تهران
اهداف کلی
۱) افزایش ایمنی ساکنان منطقه در برابر حوادث غیرمترقبه ( زلزله ، سیل و آتش سوزی)
۲) حفظ وارتقای کیفیت محیط زیست
۳) جهت‌گیری بسمت تثبیت جمعیت منطقه
۴) ارتقاء نقش سرویس دهندگی منطقه (به شهر )
۵) توسعه دسترسی یکسان و توزیع عادلانه خدمات و امکانات
۶) انسانی کردن محیط رفت و آمد و بهبود سیستم حمل و نقل همگانی
۷) افزایش ایمنی ساکنین در مواقع بحران
۸) توسعه و ‎ایجاد تعادل ‎اجتماعی در بهره برداری ‎از سایر امکانات منطقه از قبیل فعالیت ‎و اشتغال
۹) ارتقاء شاخص های فضائی و سیمای شهری
راهبردهای توسعه
۱) شناخت تهدید ها و آسیب پذیری عوامل مختلف محیطی منطقه در برابر زلزله۰
۲) ایمن سازی محیطی در برابر وقوع زلزله و حوادث ناشی از آن۰
۳) سازماندهی و تقویت تشکل های اجتماعی و اطلاع رسانی جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم در ارتباط با زلزله۰
۴) مدیریت بحران در جهت سازماندهی و هماهنگی اقدامات
۵) ارائه امدادهای اولیه، خدمات ایمنی شهری در سطح منطقه
۶) انتقال ساکنین به مناطق امن ازطریق مسیرهای امن پیش بینی شده واسکان موقت، امداد رسانی ، ارائه خدمات و تامین مایحتاج ضروری در این مراکز
۷) تخلیه منطقه از ساکنین از طریق مسیر های پیش بینی شده
۸) حفاظت و ارتقاء مطلوبیت هوا از طریق حفاظت از باغات‌موجود و توسعه فضای سبز در دامنه های شمالی و دره ها
۹) توسعه ‎و تلفیق ‎الگوی ‌فضای ‌سبز منطقه ‌با سایرکاربریها بویژه‌ مسکونی ‌و شبکه‌راهها
۱۰) ارتقاء کمی و کیفی سیستم حمل و نقل عمومی از طریق تکمیل شبکه مترو، توسعه شبکه اتوبوسرانی و ایجاد شبکه های محلی حمل و نقل عمومی
۱۱) ایجاد و توسعه شبکه های رفت و آمد غیر موتوری ( دوچرخه ، پیاده) و ایمن سازی تردد سواره و پیاده و کاهش تصادفات
۱۲) آموزش فرهنگ صحیح ترافیک به منظور ارتقاء سطح اگاهی مردم بویژه نسل جوان
۱۳) حفاظت از میکرو کلیمای منطقه
۱۴) کنترل و کاهش آلودگی هوا و آلایندگی منابع صوتی
۱۵) کاهش شدت آلودگی آب وخاک ناشی از وضع موجود دفع فاضلاب تاحد امکان و قبل از بهره برداری از طرح جامع استفاده بهینه از سیستم موجود دفع فاضلاب در منطقه شامل شبکه های موجود وسپتیک تانکها
۱۶) تصفیه فاضلابها و باز گرداندن آنها به چرخه مصرف مجدد و اجرای طرح باز یافت زباله
۱۷) کاهش نقش آلاینده پسماند در منطقه و پذیرش و اجرای سیاست (تولیدکننده پسماند خود مسئول دفع آن ‌می‌باشد)
۱۸) هدایت سرمایه گذاری ها بسمت توسعه خدمات (تا سرمایه گذاری در امر مسکن)
۱۹) تعریف مراکز منطقه‌ای و شهری با توجه به ظرفیت های بالقوه‌ و‌ بالفعل ‌منطقه
۲۰) تقویت زیر ساختهای مورد نیاز
۲۱) تقویت پیوند های(توالی و تسلسل )کاربری های اصلی در ارتباط با یکدیگر و تثبیت تراکم های ساختمانی
۲۲) اصلاح الگوی توزیع خدمات پشتیبان سکونت
۲۳) پیش بینی اراضی ذخیره بهسازی و نوسازی و خدمات پشتیبان
۲۴) ارتقاء کیفیت فیزیکی شبکه معابر با رفع موانع موردی و رعایت اصول سلسله مراتب دسترسی در آن
۲۵) بازبینی تقاضای پارکینگ در مراکز اصلی خدماتی – تجاری
۲۶) حفاظت از ارزشهای زیست محیطی در قبال تبعات منفی احتمالی توسعه اقتصادی
۲۷) احیاء و حفاظت از فرصتهای ارزشمند گردشگری – تفریحی – زیارتی
۲۸) حفاظت ‎از ارزشهای اقتصادی‌حاصل از نقش روز افزون عملکرد شهری ‎منطقه
۲۹) اولویت دادن به فعالیتهای علمی- پژوهشی و همچنین تولیدی غیرمزاحم و تلفیق نوع فعالیتها برحسب حوزه تحت پوشش با بافتهای اطراف
۳۰) حفاظت از شاخصهای موجود توسعه در پهنه های توسعه یافته و ارتقاء این شاخصها در بخشهای کمتر توسعه یافته منطقه
۳۱) مدیریت بر استفاده از زمین برای کاربری سکونتی و جلوگیری از گسترش فعالیتهای ناسازگار با بافتهای مسکونی
۳۲) احیاء ارزش مصرفی زمین در مقابله با رشد ارزش مبادلاتی آن بهمراه ارتقاء بهره وری از زمین و فضای شهری
۳۳) ایجاد تعادل بین تراکمهای سکونتی در منطقه متناسب با توان تامین کاربریهای خدماتی
۳۴) اسکان مناسب حاشیه نشینان و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی
۳۵) حفاظت از الگوی های مناسب سکونتی و ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی مسکن در الگوهای نامناسب و تلاش برای مدیریت بازار مسکن
۳۶) توزیع متعادل جمعیت درمنطقه در الگوی سکونت
۳۷) تلفیق نشانه های بصری و ویژگیهای طبیعی با عرصه های عمومی
۳۸) ارتقاء و بهبود سیمای شبانه و پیوند حوزه های کالبدی و عملکردی از طریق سازمان فضائی کار آمد
۳۹) اصلاح و ارتقاء عملکردهای حوزه های موجود
۴۰) توانمند سازی اجتماعی ساکنین

تبصره ۳
برنامه راهبردی منطقه ۳ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱)منطقه ای برخوردار از توسعه فعالیت های اقتصادی برتر با افزایش فرصت های شغلی و پاسخگو به «کارکردهای مقیاس کلانشهری» شهر تهران
۲)منطقه ای برخوردار از اطلاعات روزآمد، دارای فن آوری نوین در ارایه خدمات و پویا در مقابل تحولات کمی و کیفی
۳)منطقه ای ایمن و پاک برای زیست و فعالیت
۴)منطقه ای برخوردار از ساختار پایدار در جوامع محلی و هم پیوند با جوامع شهری کلانشهر تهران
۵)منطقه ای با حفظ ساختار طبیعی و مصنوع هویت بخش منطقه
۶)منطقه ای برخوردار از نظام حمل و نقل کارآمد به ویژه عمومی
۷)منطقه ای برخوردار از خدمات و رفاه اجتماعی قابل دسترس برای عموم
۸) منطقه ای برخوردار از زیرساخت های مناسب
۹)منطقه ای برخوردار از توسعه پایدار
۱۰)منطقه ای برخوردار از فضاهای شهری پایدار
اهداف کلی
۱)حفظ و ارتقاء فعالیت های برتر و فرامنطقه ای و فراملی
۲)ارتقاء کیفی و رفع نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی منطقه برای تسهیل در ایفای نقش کلانشهری تهران برای تبدیل شدن به کلانشهر جهانی و برخوردار از جایگاه رقابتی در سطح منطقه ای و بین المللی
۳)ایمن سازی منطقه در مقابل آسیب ها، سوانح طبیعی، سیاسی و تأمین امنیت
۴)پاک سازی منطقه از آلاینده های زیست محیطی
۵)ساماندهی نظام حمل و نقل منطقه
۶)حفظ و نگهداشت ساکنان بومی منطقه
۷)حفاظت و بهره گیری از موهبت های طبیعی منطقه در بازیافت هویت آن
۸)حفاظت و بهره گیری از ویژگی های مصنوع منطقه
۹)حفاظت و بهره گیری و توسعه مطبوعیت و مطلوبیت بصری منطقه
۱۰)حفاظت و بهره گیری و توسعه عوامل، عناصر و نشانه های تکوین و توسعه منطقه در ادوار تاریخی
۱۱)اصلاح نظام شبکه، اصلاح نظام حمل و نقل و اصلاح مدیریت شبکه
۱۲)توزیع عادلانه خدمات در سطح منطقه و ارتقاء کیفی ارایه خدمات
۱۳)افزایش بهره وری زمین های قهوه ای در جهت تأمین خدمات عمومی
۱۴)بازنگری در نظام زیرساخت ها
۱۵)فراهم ساختن محیطی آرام، سرزنده، با مطبوعیت و مطلوبیت محیطی برای ساکنین، شاغلین و مراجعه کنندگان
۱۶)تثبیت شمار و حفظ کیفیت جمعیت ساکن منطقه
۱۷)ارتقاء کیفیت محیط شهری و توسعه فضاهای عمومی
راهبردهای توسعه
۱)ایجاد مرکز مدرن و مکمل مرکز شهر و ایجاد مرکز شهری نوین چند رسانه ای و جهانی متناسب با جایگاه عملکردی متصور برای کلانشهر تهران در مقیاس های بین المللی و منطقه ای
۲)استفاده از سیستم های ارتباطی دور- همکاری بین ادارات و سازما نهای دولتی و نیمه دولتی و ایجاد سیستم و پایگاه های اطلاع رسانی روزآمد در سطح منطقه
۳)تجهیز منطقه در مقابل آسیب ها و سوانح و پاسخگویی در زمان بحران
۴)جلوگیری از دخالت نابجا در محیط طبیعی برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از سوانح احتمالی و بهره گیری از قابلیت های منطقه در تعادل بخشی محیطی شهر تهران و حفظ و ابقای محیط طبیعی آن برای متعادل کردن انرژی های ورودی و خروجی و ایجاد سازگاری میان محیط طبیعی و مصنوع
۵)توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش حرکت عبوری
۶)افزایش حس تعلق به مکان و ملحوظ داشتن منافع عامه
۷)بهره گیری از عوارض موجد کیفیت های طبیعی (تپه ها و رود دره ها) در طرح های توسعه شهری، حفظ سیستم آب و سبز منطقه، تقویت محورهای اکولوژیک منطقه در جهت پالایش هوا و توسعه محورهای سبز و ابقاء و احیای مورفولوژی بافت منطقه
۸)ابقا و احیای الگوهای معماری در منطقه و ارتقاء منظر جداره های شهری، حفاظت از کریدور ها و کانون های دریافت دید و منظر و بهره گیری از مناظر گسترده، استراتژیک و چشم اندازهای بدیع منطقه
۹)بکارگیری نشانه های هویتی به منظور خوانایی و دستیابی به سیمای قابل درک و آشنا با هویت فرهنگی و جغرافیای اقلیمی و بازشناسی محلات قدیمی و رعایت محدوده های آنها در تقسیمات شهری و شناسایی عوامل مؤثر و هویت بخش در شکل گیری محلات قدیمی
۱۰)ایجاد تعادل در حرکت عبوری و دسترسی ها، اصلاح پارگی بافت به سبب شبکه شریانی سریع و همخوان کردن نظام دسترسی با استقرار حوزه های سکونت و فعالیت و تعدیل میزان و تقاضاهای سفر با هدف های مختلف در سطح منطقه
۱۱)افزایش و ارتقاء کیفی سیستم های حمل و نقل عمومی با تأکید بر سیستم های پر ظرفیت، آرام سازی حوزه های مسکونی و تعریف سطوح دسترسی و تخصیص زمین جهت تأمین خدمات عمومی
۱۲)افزایش نقش شوراهای محلی در تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریت شهری منطقه، انتظام در ارایه سطح مختلف ارایه خدمات شامل فرامنطقه ای، منطقه ای، ناحیه ای و محلی، نظم بخشیدن به خدمات مورد نیاز شهروندان ساکن در منطقه، تملک زمین های سبز و قهوه ای و مرغوب شهری، ایجاد انگیزه و تمایل در مالکین زمین های مرغوب در جهت بهره برداری خدماتی
۱۳)دستیابی به پهنه های همنواخت با هویت مقر و موقعیت، توزیع فعالیت ها متناسب با سطح کارکردی و میزان سنخیت با موقعیت استقرار
۱۴)جلوگیری از تنزل کیفیت زندگی اجتماعی و محیط کالبدی منطقه با حفظ شناسه های اجتماعی ساکنان و کند کردن همگرایی با سایر مناطق
۱۵)برقراری تعادل در استفاده از زمین های سبز و قهوه ای، افزایش میزان فضاهای سبز و باز در جهت ایجاد تعادل میان سطوح پرو خالی، ساماندهی جمع آوری زباله بویژه زباله های بیمارستانی
۱۶)تخصیص و تجهیز پهنه ها و محورهای واجد شرایط جهت توسعه عرصه های عمومی و افزایش قابلیت های گردشگری و گذران اوقات فراغت و دارای فضاهای فرهنگی، گردشگری، تفریحی و ورزشی
۱۷)بهره گیری از زمین های درشت دانه جهت توسعه عرصه های عمومی، تأمین فضاهای سبز عمومی، تفرجگاهی، گردشگری و ورزشی به منظور ارتقاء بهداشت روان و جلوگیری از پرداختن شهروندان به فعالیت های غیر مفید و غیرسازنده و استفاده از مسیل ها در توسعه فضای شهری

تبصره ۴
برنامه راهبردی منطقه ۴ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱)منطقه ای با محوریت کانونی مساجد و نیز مراکز محله ای احیاء شده بر پایه فضاهای عمومی دارای عملکردهای متنوع اجتماعی و فرهنگی
۲)منطقه ای پیشرو در شهر تهران به منظور جذب صنایع با فن آوری برتر و بنگاه‌های علمی و فنی با تکیه بر دانشگاه‌ها و پهنه صنعتی حکیمیه
۳)منطقه ای سبز با تکیه بر پارک جنگلی لویزان و باغهای موجود و تبدیل فضاهای نظامی به فرهنگی و خدماتی
۴)منطقه ای دارای حداکثر تنوع و انسجام اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ممکن با تکیه بر پادگان کوهک، محورهای درونی و پارک جنگلی لویزان
۵)منطقه ای پیشرو از لحاظ ساماندهی به بافت فرسوده، ارتقاء مشارکت اجتماعی و کیفیت محیط زیست
۶)منطقه ای پشتیبان شهر تهران، از لحاظ ارائه انواع خدمات فرهنگی، گردشگری، ورزشی و ارتباطی و عرضه مسکن ویژه و همچنین مرکزیت امداد رسانی شمال شرق تهران در شرایط بحران
۷)منطقه ای دارای شبکه و سیستم حمل و نقل و تردد با عملکرد مناسب و متکی بر سیستم حمل و نقل عمومی
اهداف کلی
۱)بهره‌گیری بهینه از پارک جنگلی لویزان و استفاده از پادگان کوهک برای امداد رسانی
۲)دستیابی به حداکثر تنوع اقتصادی، اجتماعی و خودبسندگی نسبی در تعامل مثبت با شهر و مجموعه شهری تهران
۳)ارتقاء کمی و کیفی خدمات عمومی به منظور بهبود شرایط زندگی
۴)توسعه زندگی پذیری با هدایت میزان تراکم و استفاده از زمینهای ذخیره شهری برای پروژه های محرک توسعه برای بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت فرسوده
۵)تثبیت حدود منطقه و بهره گیری از حریم آن برای خدمات شهری نیازمند فضای وسیع
۶)استفاده از فضای پادگان ها و انبارها برای گسترش فضای عمومی و کاربری های خدماتی برای حدود ۹۵۰ هزار نفر جمعیت
۷)ایجاد مراکز شهری و فراشهری فرهنگی و تفریحی با استفاده از ظرفیت پارک جنگلی لویزان و پادگانها
۸)روان سازی و سرعت بخشی حرکت در سطح منطقه و ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی
۹)تبدیل پهنه صنعتی حکیمیه به مجموعه صنعتی با فناوری بالا و استفاده از پادگان کوهک برای مرکز خدمات فرامنطقه ای
راهبردهای توسعه
۱)جلب مشارکت مردم در فرآیند برنامه ریزی
۲)ساماندهی سکونتگاههای موجود و جدید برپایه فضا و مشارکت محله‌ای
۳)ایجاد مرکز اداری- تجاری برای شرکتهای علمی- فنی و خدمات مولد و هدایت فن‌آوری نوین در پهنه حکیمیه
۴)ساماندهی به نظام مدیریتی شهرداری و مشارکت بخش خصوصی برای جذب فعالیت و پشتیبانی خدماتی
۵)حفاظت فعال از پارک لویزان و باغ های موجود
۶)استفاده بهینه از ظرفیت پارک جنگلی لویزان
۷)ساماندهی به نظام مدیریتی شهرداری و مشارکت بخش خصوصی برای جذب فعالیت و پشتیبانی خدماتی
۸)استفاده از پادگان کوهک و پارک لویزان برای امداد رسانی
۹)بهسازی و نوسازی پهنه های خاک سفید و شمیران نو از طریق تعریف پروژه های محرک توسعه
۱۰)تبدیل منطقه ۴ به مرکز خدمات فرامنطقه ای، خدمات مولد و خدمات پشتیبانی منظومه شرقی مجموعه شهری تهران
۱۱)ایجاد و تقویت مراکز منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در هماهنگی با محورهای درونی منطقه و ارتباط با مناطق پیرامونی
۱۲)حفاظت فعال و استفاده بهینه از حریم منطقه ۴ با استقرار خدمات شهری مانند گورستان، ورزشگاه، پارکهای علمی و پژوهشی، نمایشگاه ها و مجموعه های تفریحی فراغتی
۱۳)بهبود شبکه های ارتباطی درون منطقه، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی منطقه خاصه در دروازه های شهری
۱۴)ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی

تبصره ۵
برنامه راهبردی منطقه ۵ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱)منطقه ای با هویت تفرجگاهی و گردشگری
۲)منطقه‌ای با محیط شهری با کیفیت مطلوب
۳)منطقه‌ای با ترافیک روان
۴)منطقه‌ای برخوردار از منابع مستمر و پایدار
۵)منطقه ای بهره‌مند از جامعه متنوع سکونتی، برخوردار از سلامت اجتماعی و روابط توسعه‌یافته بین قومیت‌های ساکن
اهداف کلی
۱)تقویت جایگاه منطقه ۵ به عنوان مرکز علمی-آموزشی- فرهنگی- تفریحی و گردشگری غرب تهران
۲)تعادل بخشی میان نقش خوابگاهی و سکونتگاهی منطقه و سایر نقشهای منطقه
۳)تثبیت حدود منطقه و بهره‌گیری از حرایم آن برای خدمات شهری
۴)ارتقا کیفیت سکونت و تامین خدمات متناسب با نیاز ساکنان
۵)بهبود سیما و منظر شهری
۶)تقویت و اصلاح ساختار کالبدی- فضایی منطقه
۷)توزیع متناسب و جانمایی پهنه کاربری‌ها
۸)تقویت زیرساختهای شهری در حمل و نقل عمومی
۹)افزایش متوسط سرعت در معابر اصلی منطقه
۱۰)باز تعریف درآمدهای ثابت و قابل اتکا برای مدیریت شهری
۱۱)ارتقا فرهنگ عمومی و پیش‌گیری از بروز آسیب‌های اجتماعی
راهبردهای توسعه
۱)ایجاد مراکز گردشگری، خدماتی و رفاهی منطقه‌ای و شهری
۲)توسعه فضاهای سبز، عمومی و تفرجگاهی در مقیاس زیرمنطقه‌ای
۳)محدودکردن استفاده از زمین به عنوان کاربری مسکونی
۴)تامین کمبودهای خدماتی
۵)ساماندهی سکونتگاه‌های موجود و جدید برپایه فضا و مشارکت محله‌ای
۶)حفاظت فعال از حریم منطقه ۵ با استقرار خدمات شهری مانند پارک و فضای سبز
۷)بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
۸)ایجاد و گسترش کریدورهای بصری به ارتفاعات شمالی منطقه
۹)هماهنگی در منظرعمومی بافت‌های شهری از طریق کنترل ارتفاع و خط آسمان، سیمای جداره و…
۱۰)طراحی مناسب فضاهای شهری مانند میادین و فضاهای باز عمومی
۱۱)توزیع خدمات براساس سلسله مراتب تقسیمات شهری
۱۲)تامین خدمات متناسب با نیاز شهروندان مبتنی بر سرانه‌های طرح تفصیلی
۱۳)جلوگیری از گسیختگی بافت و ایجاد یکپارچگی
۱۴)جلوگیری از گسترش افقی شهر
۱۵)رعایت اصول علمی همجواری در تعریف پهنه‌های مختلف
۱۶)توسعه خط مترو به سمت شمال و غرب منطقه
۱۷)اصلاح هندسی معابر و گره‌گاه‌های مهم شهری در سطح منطقه
۱۸) امتداد بزرگراه‌های مهم درون منطقه
۱۹)استفاده بهینه و مناسب از امکانات و توان‌های بالقوه زیست محیطی منطقه

تبصره ۶
برنامه راهبردی منطقه ۶ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱)منطقه ای تجلی گر تحولات تاریخی، فرهنگی و سیاسی دوران معاصر و انقلاب اسلامی.
۲)منطقه ای کارآمد، مؤثر، پایدار و مدرن از محدوده مرکزی کلان شهر تهران با عملکردهای متنوع در مقیاس ملی و فراملی.
۳)منطقه ای دارای فعالیت ها و فضاهای عمومی و نیمه عمومی.
۴)منطقه ای کارآمد و پایدار در مدیریت بحران در کلان شهر تهران.
۵)منطقه ای آرمانی از اختلاط و هم افزایی عملکردهای سکونت، فعالیت و فراغت.
۶)منطقه ای بهره مند از امکانات و خدمات رفاه عمومی و تأمین اجتماعی برای ساکنین.
۷)منطقه ای برخوردار از مراکز آموزش، پژوهش و خدمات اقتصادی مدرن کلان شهر تهران با عملکرد ملی و جهانی.
۸)منطقه ای با ترافیک روان و سهولت دسترسی
اهداف کلی
۱)حفظ و ارتقاء کیفیت منظر و سیمای شهری به عنوان محدوده شهرسازی میانی و معاصر کلان شهر تهران
۲)ارتقاء نقش و عملکردهای برتر فراملی و ملی منطقه ۶، به عنوان جزء مدرن مرکز کلان شهر تهران
۳)گسترش فضاهای عمومی و گردشگری
۴)حفاظت از آثار و ابنیه با ارزش موجود و نظارت بر نحوه بهره برداری از آنها
۵)حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست
۶)حفظ و ارتقاء کیفیت محلات و بافت مسکونی و تفکیک آنها از پهنه های کار و فعالیت
۷)حفظ و تقویت پایداری سکونت و فعالیت در منطقه
۸)ترکیب و تناسب عملکرد اقتصادی و توزیع فعالیت های اقتصادی و خدماتی لازم در سلسله مراتب تقسیمات شهری
۹)افزایش ظرفیت عملکردی و فضایی منطقه برای فعالیت پذیری و جذب فرصت های شغلی جدید
۱۰)حفظ و ارتقاء منزلت عملکردی منطقه و تقویت فعالیت اجتماعی در محلات
۱۱)انتظام و تعادل بخشی به سامانه حمل و نقل شهری و رفتار ترافیکی شهروندان
۱۲)افزایش اتکا به سیستم حمل و نقل همگانی به ویژه قطار شهری (خطوط شش گانه)
راهبردهای توسعه
۱)حفاظت و ارتقاء کیفیت پهنه ها، محور ها و عناصر تاریخی- فرهنگی و ممانعت از جایگزینی با کاربری های اداری و تجاری
۲)ساماندهی کالبدی استخوان بندی شهر و تقویت انسجام فضایی – کالبدی
۳)تجهیز و تعیین محورها و پهنه های مجاز فعالیت و مختلط به ویژه در نیمه های جنوبی و شرقی منطقه
۴)افزایش تعداد شاغلان منطقه به حدود ۳۳۰ هزار نفر در سال افق طرح جامع
۵)پالایش فضایی و عملکردی و ایجاد تنوع در نحوه استقرار فعالیت ها
۶)تجهیز و تقویت کانونها عملکردی منطقه (میادین، مجتمع های ایستگاهی و عناصر درشت دانه)
۷)تثبیت و تجهیز عرصه های سبز و باز موجود منطقه
۸)اجتناب از نفوذ و تداخل کاربری های غیر مسکونی به درون محله ها
۹)شناسایی، ساماندهی و ایمن سازی قنوات منطقه
۱۰)ساماندهی و کنترل حرکت سیلاب ها و دفع آبهای سطحی
۱۱)تثبیت جمعیت منطقه در سقف ۲۵۰ هزار نفر در سال افق طرح جامع
۱۲)تثبیت جمعیت ساکن و پهنه های مسکونی در بخش های شمالی و شمال غربی
۱۳)تشخیص، شناسایی و اتکا بر منابع درآمدی پایدار و کمرنگ نمودن منابع ناپایدار درآمدی (فروش تراکم و تغییر کاربری)
۱۴)ارتقاء کیفیت و نظام حرکت در منطقه از طریق خطوط مترو و حمل و نقل عمومی
۱۵)تجهیز و تقویت مسیرها و شبکه حرکت سواره و پیاده با حداقل مداخلات فیزیکی در شبکه معابر موجود
۱۶)بهره گیری از نظام برنامه ریزی جامع، کل نگر و آینده نگر و ارتقاء سیستم مدیریت شهری از طریق به کارگیری مدیریت بهره وری و آموزش

تبصره ۷
برنامه راهبردی منطقه ۷ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱)منطقه ای به عنوان دروازه پیوند دهنده شمال و شرق تهران با مرکز شهر
۲)منطقه ای با محوریت توسعه پایدار با جلوه های هویتی ملی و محلی
۳)منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دانش پایه، ارتباطات و فن آوری های نوین
۴)منطقه ای در پیوند با گستره ها و فضاهای شهری سبز و باز همراه با تنوع فضایی و عملکردی
۵)منطقه ای مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت
۶)منطقه ای با عملکردهای ملی و فراملی و اقتصاد مدرن مبتنی بر عدالت اجتماعی
۷)منطقه ای با دسترسی های روان و آسان شهروندان و شبکه توسعه یافته تردد همگانی
اهداف کلی
۱)تقویت جایگاه منطقه ۷ در مرکز شهر تهران، در پیوند با حوزه های شمالی و شرقی کلانشهر در ارتقاء نقش های فراملی، ملی و منطقه ای شهر تهران
۲)پایداری جوامع محلی با تقویت گرایش سکونت
۳)رونق فعالیت و توسعه اقتصادی منطقه با ساماندهی پهنه های کنونی فعالیت بر محور حمل و نقل عمومی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در عرصه خدمات برتر و دانش پایه
۴)تسهیل دسترسی و ساماندهی شبکه های ارتباطی برپایه حمل و نقل عمومی و اعمال مدیریت تقاضای سفر
۵)ارتقاء کیفیت محیط و ایجاد سرزندگی در حیات شهری با احیاء و حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضاهای باز و سبز
۶)ساماندهی نظام کالبدی و فضایی بر محور عدالت اجتماعی
۷)تقویت و احیاء میراث تاریخی و هویتی منطقه در ارتباط با مرکز شهر تهران
راهبردهای توسعه
۱)توسعه فعالیتهای برتر، دانش پایه، فن آوری و اطلاعات با بازده اقتصادی بالا برای تقویت اقتصادی مرکز شهر
۲)انتقال یا ساماندهی فعالیتهای تجاری مغایر با نیازهای عمومی و روزمره
۳)محدود کردن استقرار و ممانعت از شکل گیری انبارها و عمده فروشیها
۴)ساماندهی صنایع و خدمات فنی(صنایع کارگاهی،آهنگری، درودگری، خدمات فنی، تعمیرگاه های خودرو و …)
۵)ایجاد مجتمع های ایستگاهی منطبق بر مترو با هدف توسعه بر پایه حمل و نقل عمومی (تجمیع فعالیتهای اداری و جلوگیری از نفوذ فعالیتهای غیرمحلی به دورن محلات مسکونی و فراهم آوردن امکان تبادل سفر به منظور محدود نمودن حرکت سواره و گسترش پیاده راهها و حرکت پیاده)
۶)ایجاد تعادل بین دو بخش منطقه و پیوند بافت شرق و غرب شریعتی از طریق توسعه محورها، ایجاد مجتمع های ایستگاهی و ساماندهی و بهسازی محلات و بافت فرسوده در شرق شریعتی و ایجاد گستره ها و فضاهای سبز و باز
۷)توسعه فضاهای باز و سبز اجتماعی و بسترسازی برای ایجاد خاطره جمعی
۸)احیاء فضاها و بناهای تاریخی و هویتی و ترویج نمادین عناصر و شاخص های هویتی در ساماندهی فضایی و کالبدی فضاهای شهری
۹)توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری
۱۰)جلوگیری از ریزش جمعیت ساکن و حفظ جمعیت موجود با نزدیکی کار و سکونت
۱۱)ایجاد تنوع فعالیت و بهره وری اقتصادی
۱۲)برنامه ریزی برای فعالیتهای مختلط جهت ایجاد سرزندگی و زندگی شبانه

تبصره ۸
برنامه راهبردی منطقه ۸ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱)منطقه ای دارای هویت فرهنگی- اجتماعی ارتقاء یافته برپایه اصالت های ایرانی و اسلامی
۲)منطقه ای دارای صنایع پاک
۳)منطقه ای دارای محیط زیستی شاداب و سرزنده
۴)مطقه ای دارای امنیت، آرامش ومقاوم دربرابر آسیبها وسوانح وبلایای طبیعی
۵)منطقه ای دارای پهنه های پایدار سکونت، فعالیت وفراغت
۶)منطقه ای با ترافیک روان و مجهز به سرویس حمل و نقل همگانی در سطح منطقه
اهداف کلی
۱)حفظ و ارتقاء هویت تاریخی و فرهنگی منطقه
۲)برخورداری منطقه از روحیه سکونتگاهی و فعالیت پایدار
۳)پایداری و امنیت اماکن عمومی و خصوصی در برابر سوانح طبیعی
۴)توسعه و ترکیب سکونت پایدار با محیط های فراغت
۵)استقرار صنایع پاک و سازگار با محیط زیست مطلوب
۶)ترافیک روان با تنوع و سهولت دسترسی به فضاهای خدماتی به منظور رفع نیازهای مردم ساکن در منطقه ۸ و پیرامون آن
راهبردهای توسعه
۱)طراحی و مکان یابی فضاهای خدماتی بر مبنای تنوع و سهولت دسترسی و الویت بندی نیازهای ساکنین
۲)بکارگیری تنوع سرویس حمل و نقل شهری
۳)ترویج حمل و نقل پاک در سطح محله
۴)امکان دسترسی آسان تمامی وسایل حمل و نقل به فضاهای خدماتی
۵)جلب حمایت های سیاسی و جذب و هدایت سرمایه های اقتصادی، اجتماعی به سوی صنایع پاک
۶)ایجاد فرصت های شغلی جدید با توسعه صنایع سازگار با محیط زیست پایدار
۷)گسترش فعالیت های صنعتی پاک در مقیاس فرامنطقه¬ای
۸)ارتقاء سرانه های خدماتی و فضای سبز متناسب با جمعیت ساکن
۹)پایداری اماکن عمومی و خصوصی در برابر سوانح طبیعی
۱۰)توسعه ضوابط و مقررات ایمنی ساخت و ساز
۱۱)ترویج الگوی ایمن و پایدار برای اماکن عمومی و خصوصی
۱۲)ایجاد هماهنگی و انسجام ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت
۱۳) برقراری امنیت و آسایش محیطی در محیطهای سکونت، کار و فراغت
۱۴)ترویج الگوی توسعه فضاهای فراغتی در کنار سکونتگاه ها و محیط کار
۱۵)ساماندهی، احیاء و ارتقا ء هویت ایرانی – اسلامی در سیما و منظر شهری خاصه فضاهای فرهنگی و تاریخی
۱۶)حفاظت از فضاهای تاریخی و فرهنگی
۱۷)سازگار نمودن اماکن مسکونی و فضاهای عمومی با بافتهای ارزشمند
۱۸)پایداری بخشهای تاریخی و فرهنگی منطقه

تبصره ۹
برنامه راهبردی منطقه ۹ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم نداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱)منطقه ای دارای هویت ایرانی ـ اسلامی، جایگاه رشد و تعالی انسانی برای ساکنان، همراه با تشخص‌های محله‌ای و سکونت متناسب و برازنده با کرامت انسانی است.
۲)منطقه ای دارای شان، جایگاه و مظاهر زیبای سیمای روزانه و شبانه شهری، متناسب با جایگاه یکی از مناطق محوری شهر تهران که در معرض بازدید مسافران و گردشگران قرار دارد
۳)منطقه ای، دارای فضاهای عمومی و تحرک و پویایی مناسب زندگی شهری، همراه با عملکردهای متنوع و جاذب برای سکونت
۴)منطقه ای دارای بناهایی مقاوم در مقابل حوادث و پایدار در برابر آسیب‌های طبیعی همراه با ساختمان‌هایی نو و بازسازی شده است.
۵)منطقه ای بهره‌مند از تمامی جنبه‌های شهری، مشتمل بر سکونت توام با آرامش، فعالیت مستمر، پویایی و تحرک، نشاط و شادابی و سرزندگی و امکانات مناسب اوقات فراغت است.
۶)منطقه ای، با تاکید بر محله محوری، دارای شبکه‌های مناسب عبوری میان بافت‌های مسکونی از شبکه دسترسی درون منطقه، پویایی کافی و سهولت آمد و شد
۷)منطقه ای دارای عملکرد و کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی ارتقا یافته، تا سطح هم‌ترازی با شاخص‌های بنیادی کلان‌شهر تهران است.
۸)منطقه ای، برخوردار از مدیریت مشارکت‌گرا، شهروند مدار، پاسخ‌گو و آینده‌نگر با تاکید بر توانمندسازی و توسعه‌ی منابع انسانی است.
۹)منطقه ای پژوهش محور با پایگاه های اطلاع رسانی گوناگون، دانش پایه، هوشمند و کارآفرین در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
اهداف کلی
۱)ارتقای نقش منطقه به منطقه‌ای با کارکردهای مختلف، جاذب سرمایه، همراه با فراهم سازی زیرساخت‌ها به منظور واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری به بخش خصوصی، جلب مشارکت های مردمی و توسعه‌ی کسب و کار
۲)توسعه‌ی فعالیت‌های عمرانی از طریق مقاوم سازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و مراکز تجاری.
۳)ساماندهی سیمای شبانه و روزانه شهری، تشخص‌ها، نمادها و نشانه‌های محله‌ای، با تاکید بر هویت معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و تقویت حس تعلق شهروندان به منطقه
۴)جهت‌گیری به سمت نظام مدیریت غیرمتمرکز از طریق تقویت نهادهای محله‌ای، شورایاری‌های و نواحی
۵)ایمن و سالم‌سازی محیط و فضای زندگی در برابر حوادث طبیعی
۶)تثبیت رشد جمعیت در منطقه همراه با تدارک کاربری‌های عمومی و خدماتی مورد نیاز ساکنان
۷)ایجاد نظم سلسله مراتبی و تفکیک شبکه حرکت عبوری از درون منطقه و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل ضمن هماهنگی با طرح‌های توسعه‌ی کالبدی و زیست محیطی
۸)ایجاد زیرساخت‌ها و گسترش فضاهای مناسب برای تعاملات اجتماعی (ورزشی، فرهنگی، هنری، صرف اوقات فراغت) و توسعه‌ی فعالیت‌ها و اجتماعات محله‌ای.
۹)تشویق مدیریت‌های هم‌عرض و موسسه‌های تولیدی ـ صنعتی و خدماتی، در خصوص توجه به محیط زیست و کاهش آلودگی و آلایندگی، هم‌چنین افزایش مسوولیت‌پذیری اجتماعی صنایع تولیدی،‌خدماتی
۱۰)بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش‌های اجتماعی، فرهنگی با الهام از آموزه‌های فرهنگ اسلامی و ایرانی با هدف تغییر رو به رشد و تعالی رفتارهای شهروندی
۱۱)جایگزینی منابع پایدار درآمد برای تامین هزینه‌های مدیریت شهری با کاهش تدریجی سهم درآمد از ساخت و ساز مسکونی
راهبردهای توسعه
۱)تثبیت وسعت‌ نهایی کاربری‌های خالص مسکونی، ضمن رعایت استانداردها به نحوی که توسعه‌ی اسکان به زیان کیفیت زندگی منجر نشود.
۲)تعدیل نابرابری‌ها و تامین خدمات و فضاهای عمومی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری مورد نیاز منطقه
۳)ساماندهی وضعیت توزیع فضاهای خدماتی و تجاری مبتنی بر عملکردهای منطقه ای و فرامنطقه ای و توسعه مراکز با عملکرد محله‌ای
۴)توسعه‌ی زیرساخت‌ها و امکانات در حوالی میدان آزادی و محوطه‌های پیرامونی آن به مرکز خدمات حوزه‌ی غربی.
۵)کوشش در جهت تثبیت جمعیت منطقه
۶)بهبود شبکه‌های ارتباطی درون منطقه و ارتباط با شبکه‌های اصلی و محوری و مناسب‌سازی راه برای حرکت و دسترسی آسان معلولین جسمی و حرکتی
۷)کاهش تقاضای سفر از طریق ارایه خدمات موردنیاز جامعه‌ی شهری در منطقه
۸)حفظ فرودگاه مهرآباد به عنوان یک فرودگاه نزدیک به فضای شهری
۹)بهبود و ارتقا شبکه ارتباطی و نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده به منظور مقابله با سوانح طبیعی
۱۰)توسعه و تجهیز تاسیسات زیربنایی منطقه
۱۱)مطالعه و بررسی پیرامون احصای منابع پایدار درآمدی با توجه به امکانات و قابلیت‌های بالقوه منطقه
۱۲)ساماندهی کانون‌های مسکونی در جنوب شرقی میدان آزادی
۱۳)جلوگیری از حذف پارکینگ در هرگونه ساخت و ساز
۱۴)انسجام بخشی به کالبد و ایجاد هویت و تشخص در نواحی و محله‌های منطقه از طریق بهبود ساختار فضایی و کالبدی
۱۵)برنامه‌ریزی برای تقویت تشکل‌های غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد
۱۶) توسعه‌ی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی در زیربخش تامین سلامت شهروندان و پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی
۱۷)کمک و نظارت در ترمیم، تکمیل و تجهیز بنای مساجد، مدارس و مراکز علوم دینی، کتابخانه‌های عمومی و ابنیه مذهبی
۱۸)وضع برنامه به منظور انجام تحقیق و پژوهش با رویکرد محله‌ای، جهت تحقق توسعه‌ی فرهنگی پایدار

تبصره ۱۰
برنامه راهبردی منطقه ۱۰ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با هویت فرهنگی، مذهبی و همبستگی بالای اجتماعی – محله ای
۲) منطقه ای با ساختار تعدیل شده از نظر سکونت و افزایش عملکردهای فعالیتی، رفاهی و خدماتی
۳) منطقه ای مناسب سکونت با تمرکز فضاهای عمومی ،فرهنگی و تفریحی در جنوب منطقه (امام زاده معصوم، موزه هفت چنار ،پارک ۲۲بهمن و اعتماد و…)و همچنین با تمرکز فضاهای تجاری –فراغتی در محور رودکی
۴) منطقه ای پیشگام از نظر محلات بهسازی شده در جنوب و شرق منطقه براساس برنامه توام بهسازی شهری و مقاوم سازی ساختمان و همچنین نوسازی محور غرب منطقه
۵) منطقه ای با توزیع امکانات یکسان و تعادل در برخورداری از خدمات
۶) منطقه ای با کیفیت مناسب از نظر عملکرد گذران اوقات فراغت و فرهنگی در سطح جنوب غرب شهر
۷) منطقه ای با دسترسی مناسب به گستره شهر تهران بخصوص به مراکز کار و فعالیت و همچنین منطقه ای با ترافیک روان محلی
اهداف کلی
۱) افزایش پایداری محلات
۲) ساماندهی سیما و منظر شهری به خصوص در معابر تعریض شده و جدید الاحداث
۳) ارتقاءنقش عملکردهای فرا منطقه ای (تجاری – تفریحی )منطقه در سطح شهر تهران
۴) حفظ و گسترش مراکز کار و فعالیت در ناحیه مجاور خیابان قزوین به منظور ارتقاء نقش فرا منطقه ای
۵) ارتقاءکیفیت زیست محیطی منطقه
۶) افزایش استحکام بناها به منظور کاهش آسیب پذیری منطقه در مقابل خطرات تخریب و اثرات جانبی زلزله
۷) نوسازی بافتهای فرسوده
۸) گسترش و پوشش مناسب شبکه معابر منطقه به ویژه در جنوب منطقه و ساماندهی سلسه مراتب شبکه در کل منطقه
۹) استفاده مطلوب از بزرگراه ها و خیابانهای اصلی شهری واقع در منطقه در جهت دسترسی به مراکز و کانون شهر تهران
راهبردهای توسعه
۱) افزایش مشارکت پذیری ساکنین در تجدید حیات محلات و ارتقاءحس تعلق محله ای و مکانی از طریق ایجاد فضای مناسب از قبیل پاتوق و کانو نهای فرهنگی اجتماعی در محلات
۲) کنترل و بهبود سیمای شهری و نمای ساختمانها به مثابه حقوق عمومی با هماهنگی سازمانها و نهادهای مرتبط
۳) حفظ و احیای هویت تاریخی منطقه از طریق حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی منطقه و اعمال ضوابط و مقررات خاص
۴) تعادل بخشی به نقش اصلی (مسکونی) و مکمل (تجاری –فرهنگی) و پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه در بودجه ریزی و طرح ریزی منطقه (التزام برنامه های سالیانه و پنج ساله کلیه معاونتها به رعایت موارد فوق )
۵) کاهش جمعیت و سطوح اراضی مسکونی منطقه و هدایت و توزیع مازاد جمعیت به مناطق مستعد توسعه و همچنین گسترش فضاهای عمومی و خدمات از طریق کاهش سطوح مسکونی
۶) تاکید بر ایجاد خوشه های فعالیتی ،ایجاد بانک ذخایر شهری و جلو گیری از تفکیک زمین های با متراژبالا
۷) افزایش سطح فضای سبز و باز ،ساماندهی دفع آبهای سطحی و کاهش تراکم و فشردگی بافت منطقه
۸) ساماندهی و یکپارچه سازی فضاها(اماکن تفریحی –فراغتی،پارک ها ،مکان های خرید و…)و اصلاح و بهبود کارکرد های این فضا ها
۹) اعمال سیاستهاو ضوابط تشویقی و حمایتی موثر در مرمت و نوسازی بافت
۱۰) اعمال سیاستها و ضوابط تحدیدی ساخت و ساز در عین به رسمیت شناختن حقوق مکتسبه به منظور رفع بافت فرسوده
۱۱) تاکید بر تملک وآزادسازی زمین بعنوان راهبرد پایه ای برای تجمیع و کاهش ریزدانگی مسکونی
۱۲) اولویت برنامه ریزی جهت رفع نیازمندی های بافت فرسوده
۱۳) تغییر و اصلاح در فضاها و ساختمانهای فاقد ارزش و تشدید کننده آلودگی محیطی ،حفاظت فعال در بافت های دارای ارزش میراثی و فرهنگی و حفاظت از منابع زیست محیطی و طبیعی منطقه
۱۴) افزایش توان سیاستگذاری ،کنترل و اعمال مدیریت یکپارچه و موثر بر سایر سازمان های خدمات رسان شهری (سازمان های آب ،برق)
۱۵) ساماندهی نظام حرکت و جلوگیری از شکل گیری راسته ها و کانونهای فعالیتی در امتداد معابر شریانی
۱۶) ایجاد اتصال مناسب با بزرگراه های منطقه و هدایت بار ترافیکی عبوری منطقه به بزرگراه های مجاور

تبصره ۱۱
برنامه راهبردی منطقه ۱۱ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای از مرکز کلانشهر تهران با ترکیب متنوع فعالیتهای مرکز شهری و سکونت
۲) منطقه ای پر رونق از نظر داد و ستد کالا و تبادل اطلاعات
۳) منطقه ای برخوردار از فضاهای باز جمعی به عنوان بستری برای تعاملات اجتماعی با تأکید بر حرکت و آسودگی مراجعین پیاده
۴) منطقه ای با ترافیک روان با تأکید بر تسهیل حرکت و آسودگی مراجعین پیاده
۵) منطقه ای به عنوان کانون فعالیتهای سیاسی، مذهبی، حکومتی و نمونه ای از پردیس حاکمیت معنوی در شهر معاصر
۶) منطقه ای برخوردار از معیارهای محیط پایدار، دارای تسهیلات و خدمات عمومی در تناسب با جمعیت ساکن به همراه نظام محله بندی کارآمد
اهداف کلی
۱) ارتقای کیفیت فضایی عناصر ساختاری هویتی منطقه
۲) کنترل تراکم جمعیت و ارتقاء کیفیت واحدهای مسکونی
۳) حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست در محلات و بافتهای مسکونی
۴) ارتقاء نقش و کیفیت بهره برداری از بازارهای تخصصی
۵) ارتقاء سطح برخورداری از خدمات عمومی مورد نیاز
۶) حذف یا کاهش مشاغل آلودکننده محیط زیست
۷) کاهش آسیب پذیری و خسارت های ناشی از وقوع سوانح بخصوص زلزله و آتش سوزی
۸) ارتقاء ساختار و سلسله مراتب شبکه های دسترسی با تأکید بر حرکت پیاده و دوچرخه
۹) بهسازی، نوسازی و باز سازی بافتهای فرسوده
۱۰) تقویت مفهوم محله و پیوندهای همسایگی
۱۱) زیباسازی محیط با تأکید بر هویت بومی و فرهنگی و ارزشهای تاریخی
۱۲) حفظ، مرمت و احیاء بناهای دارای ارزش تاریخی
راهبردهای توسعه
۱) نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده ناحیه جنوبی و غربی از طریق مشارکتهای مردمی و پایداری جمعیت ساکن
۲) ساماندهی کالبدی و عملکردی به بازارهای تخصصی و کاربری های فرامنطقه ای در بخشهای شمالی منطقه
۳) بالا بردن ضریب ایمنی بناهای مسکونی و تأسیسات شهری
۴) توسعه سیستم های حمل و نقل همگانی در بخش مسیرهای سریع السیر و ویژه
۵) توسعه پایانه ها و حمل و نقل همگانی در اطراف ایستگاه های مترو
۶) توسعه پارکینگهای جمعی در حوزه های شمالی
۷) ترمیم و اصلاح شبکه های تأسیسات زیربنایی
۸) تأمین کاربری های خدماتی
۹) بازنگری در ساختار سلسله مراتبی شبکه معابر خاصه در ناحیه جنوبی

تبصره ۱۲
برنامه راهبردی منطقه ۱۲ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای برخوردار از بناها و فضاهای مرمت و بهسازی شده که تبلور هویت تاریخی تهران و مرکز ماندگار تهران بزرگ است.
۲) منطقه ای دارای برترین و متنوع ترین کارکردهای کلان شهری و کانون فعالیت های اصلی مالی و تجاری داخلی و منطقه ای و بین المللی
۳) منطقه ای با عرصه های عمومی مجهز ، وسیع و سبز ، و باکیفیت بصری و عاری از آلودگی هواو صدا
۴) منطقه ای پایدار و ایمن در برابر بلایای طبیعی و رویدادهای خطر آفرین
۵) منطقه ای برخوردار از فضاهای متنوع گردشگری، فرهنگی، حکومتی و ارائه خدمات مدنی
۶) منطقه ای دارای امکانات دسترسی ایمن و راحت شهروندان به خدمات و امکانات زیست مطلوب
۷) منطقه ای دارای شبکه توسعه یافته و مجهز تردد همگانی و پیشرفته ترین شبکه های زیر ساختی باامکان دسترسی همه ساکنان مناطق تهران به مرکز شهر
اهداف کلی
۱) احیای تصویر تاریخی و هویتی پایتخت از طریق تجدید ساختار گستره های اصلی و تقویت نقش آنها در مرکز تاریخی شهر
۲) افزایش فرصتهای اشتغال در مرکز شهر از طریق افزایش فعالیتهای اداری، گردشگری و فرهنگی
۳) اجرای برنامه های فوری کاهش آلودگی هوا از طریق انتقال مراکزآلاینده و پایانه های اتوبوس به بیرون از مرکز تاریخی شهر و کامل کردن شبکه گاز رسانی
۴) کاهش آلودگی آب و خاک از طریق تکمیل شبکه فاضلاب و سیستم جمع آوری آبهای سطحی
۵) تجدید ساختار مرکز تاریخی و احیای استخوانبندی و تحریک توسعه به منظور بهسازی و نوسازی و تامین کیفیت محیطی
۶) تقویت الگوی سکونت ویژه مرکز شهری باتراکم ساختمانی بیشتر و سرانه مسکونی کمتر ، همراه باتامین خدمات مورد نیاز
۷) تقویت شبکه حمل و نقل عمومی سبز (سازگار بامحیط زیست و غیر آلاینده هوا) مانند قطار سبک شهری (تراموا)، اتوبوس های گازسوز و توسعه مترو و به موازات آن تشدید محدودیت های ترافیکی
۸) پالایش کارکردی فعالیت های ناسازگار و افزایش نقش های گردشگری و پذیرائی و فرهنگی باتکیه بر هویت کالبدی
راهبردهای توسعه
۱) احیای تصویرهای تاریخی و هویتی پایتخت از طریق تجدید ساختار گستره‌های اصلی و تقویت آنها در مرکز تاریخی
۲) ایجاد خوانایی در محدوده‌های شاخص منطقه باروی اول و دوم
۳) افزایش نسبی جمعیت ساکن با جلب خانوارهای کم تعداد و بازگرداندن ساکنان اصیل و قدیمی
۴) تشویق به ایجاد مجموعه‌هایی با کاربری مختلط در محورهای اصلی و نقاط کانونی به ویژه اطراف ایستگاه‌های مترو، که محیط را در همه اوقات شب و روز متعادل می‌سازد
۵) تسهیل دسترسی سواره و پیاده و افزایش نفوذپذیری درون بافت‌های قدیمی، همراه با حذف (یا محدودیت) حرکت‌های عبوری از درون بافتهای ارزشمند تاریخی منطقه
۶) ایمن سازی منطقه از طریق تشویق مقاوم‌سازی بناهای قدیمی و تامین فضاهای باز درون بافتهای فشرده
۷) ایجاد فضای سبز و باز در عمق محلات منطقه و تجهیز آنها جهت بهره‌برداری در مواقع بحران
۸) تکمیل شبکه فاضلاب و سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی
۹) تقویت هویت و خاطره‌جمعی از طریق احیا و بازسازی دروازه‌های ورودبه محدوده تاریخی و تجدید ساختار فضاهای شهری و عرصه‌های عمومی و گذرهای محله‌ای به صورت شبکه‌ای هم پیوند
۱۰) بهسازی و نوسازی محلات قدیمی و بافتهای فرسوده ارزشمند با رویکرد مرمت و احیای بافت

تبصره ۱۳
برنامه راهبردی منطقه ۱۳ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با اصالت و هویت ایرانی- اسلامی
۲) منطقه ای دانش پایه با بهره گیری از دانش و فناوری روز در هدایت توسعه
۳) منطقه ای سرسبز، شاداب و سرزنده و پویا
۴) منطقه ای امن و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
۵) منطقه ای با ساختار منسجم، پایدار و مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت
۶) منطقه ای برخوردار از حقوق شهروندی و بهره مندی عادلانه از فضاهای رفاهی اجتماعی شهری
۷) منطقه ای با عملکرد فرامنطقه ای در زمینه های اقتصادی و گردشگری در حوزه شرق تهران
۸) منطقه ای با محیط زیست پایدار
۹) منطقه ای روان و برخوردار از شبکه ارتباطی کارآمد
اهداف کلی
۱) تقویت سازمان فضایی منطقه در جهت خوانایی ادراک و ارتقاء کیفیت محیط، سیما و منظر شهری با رویکرد تقویت هویت معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
۲) بهره گیری از دانش روز در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری جهت کنترل و هدایت توسعه منطقه
۳) ارتقاء کیفیت محیط و تلطیف هوا و کیفیت فضای شهری
۴) ارتقاء و توسعه فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تفریحی و گردشگری
۵) زمینه ارتقاء کیفیت بنا و استحکام بخشی ابنیه و زیرساخت ها و ساماندهی کالبدی عرصه های نیازمند مداخله و بافتهای فرسوده منطقه
۶) ساماندهی ساختار شبکه های ارتباطی و استخوان بندی محورهای منطقه در راستای سهولت آمد و شد و روان سازی ترافیک
۷) ارتقاء انسجام و همبستگی اجتماعی شهروندان ساکن در منطقه
۸) حفظ و تقویت پهنه های اشتغال و پالایش عرصه های صنعتی منطقه
۹) بهبود وضعیت کمی و کیفی الگوی مسکن ضمن کنترل توسعه و ظرفیت و تأمین و توزیع متعادل فضاهای خدماتی رفاهی اجتماعی به منظور تقویت پویائی و سرزندگی فضاهای شهری
۱۰) ارتقاء و تقویت نقش اقتصادی منطقه با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه
۱۱) بهره گیری از پهنه ها و عناصر با ارزش میراثی، فرهنگی و محیط طبیعی در جهت حفظ و ارتقاء عملکرد و تقویت نقش گردشگری و گذران اوقات فراغت در منطقه و حوزه شرق تهران با بهره گیری از فرصتهای موجود و حفاظت از آنها
۱۲) حفاظت فعال از محیط زیست طبیعی، بهره گیری مناسب و متعادل از فرصت ها و شرایط زیست محیطی و کنترل آلودگی های محیطی
راهبردهای توسعه
۱) ساماندهی و تقویت عناصر و مراکز و راسته ها و پهنه های خدماتی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی در سطح مراکز محله، ناحیه و منطقه و محورهای مجهز منطقه ای
۲) تدوین راهنمای طراحی سیما، منظر و فضاهای شهری در جهت ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد تقویت هویت معماری- شهرسازی ایرانی-اسلامی
۳) توسعه زمینه های علمی و دانش روز در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت توسعه و مکانیزه کردن شیوه های مطالعاتی، تحلیلی و عملیاتی
۴) تأمین و توسعه فضاهای سبز و باز درون منطقه در جهت ارتقاء کیفیت محیط و نیز بهره گیری در زمان های بحران
۵) توسعه و ساماندهی فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، تفریحی و گردشگری
۶) اصلاح ساختار و تقویت نفوذپذیری و مداخله در بافت های مسئله دار فرسوده منطقه در جهت ارتقاء کیفیت، استحکام و پایداری و تأمین فضاهای شهری متناسب
۷) تکمیل و اصلاح ساختار و سلسله مراتب شبکه های ارتباطی با بهره گیری از فرصت های موجود
۸) توانمندسازی محله محور و توسعه زمینه های شکل گیری و گسترش فعالیت سازمانهای مردم نهاد و انجمنهای محلی
۹) حفظ و پالایش صنایع و ساماندهی کارگاه ها در راستای پایداری زمینه های اشتغال و تقویت نقش فعالیتی منطقه و بهره گیری از پهنه های صنایع با فناوری بالا در حاشیه جنوبی محور دماوند
۱۰) کنترل ظرفیت منطقه در قالب پهنه بندی ها و تأمین و توزیع فضاهای خدماتی رفاهی اجتماعی در قالب سازمان فضائی تعریف شده
۱۱) هدایت و کنترل توزیع متعادل جمعیت در سطح منطقه و آسیب شناسی اجتماعی فضاهای عمومی شهری
۱۲) ساماندهی و توسعه پهنه ها، کریدورها، راسته های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با قابلیت عملکردی منطقه ای و فرامنطقه ای
۱۳) حفاظت فعال از عناصر با ارزش فرهنگی، میراثی و طبیعی در جهت تقویت سازمان فضائی و ارتقاء هویت شهری
۱۴) بهره گیری از فرصت و امکانات جهت گسترش فضاهای سبز عمومی و تفرجگاهی و گردشگری (پارک جنگلی سرخه حصار با توجه به ضوابط سازمان محیط زیست، تغییر کاربری اراضی پادگان نیروی هوائی و توسعه فضاهای گردشگری جهت استفاده ساکنین منطقه و حوزه شرق تهران)
۱۵) حفاظت فعال از پهنه پارک سرخه حصار و کنترل تحولات کالبدی آن
۱۶) کنترل عوامل آلوده کننده آب و هوا و خاک و … و ساماندهی مسیل ها و نهرها
۱۷) کنترل و کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست از طریق تقویت و توسعه سیستم های نوین حمل و نقل عمومی

تبصره ۱۴
برنامه راهبردی منطقه ۱۴ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با ارزشها و اصالت های فرهنگی و اجتماعی پایدار متکی بر هویت ایرانی و اسلامی
۲) منطقه ای با امکانات نقش اقتصادی نوین در سطح تهران
۳) منطقه ای برخوردار از محیط زیست مناسب و با کیفیت برای شهروندان
۴) منطقه ای دارای محیط مسکونی ایمن از خطر بلایای طبیعی، سامان یافته و پرنشاط با مسکن مناسب و برخوردار از خدمات ضروری
۵) منطقه ای رها از انبوهی و آلودگی اتومبیل و برخوردار از دسترسی سریع و راحت به محلهای کار، تفریح، تحصیل و خرید به پشتوانه حمل و نقل عمومی متنوع با پوشش گسترده
۶) منطقه ای با امکان پذیرش و سکونت اقشار و رده های مختلف اجتماعی به واسطه اعتلاء و تثبیت محیط و مشارکت اجتماعی
اهداف کلی
۱) ارتقاء نقش منطقه در ارائه خدمات فراغتی و تجاری و بین منطقه ای، درهم آمیزی عملکردهای سکونت، فراغت و کار
۲) تعیین محدوده شرق منطقه بر عارضه مشخص کالبدی و اعمال مدیریت بر تمامی عرصه منطقه
۳) بارگذاری جمعیت متناسب با ذخیره اراضی، ظرفیت شبکه، تأمین سطوح و فضاهای خدماتی و کیفیتهای مطلوب زیست
۴) سامان بخشی مسائل و مشکلات ناشی از نحوه استقرار مراکز کار و فعالیت در سطح منطقه
۵) برنامه ریزی جهت حذف منابع آلاینده و ممانعت از استقرار عناصر مخرب محیط زیست طبیعی
۶) روان سازی، ایمن گردانی و سرعت بخشی حرکت سواره و پیاده در سطح منطقه
۷) تعیین محدوده های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و احیاء نقش عناصر و بافتهای ارزشمند، ارتقاء کیفیت های فرهنگی و اجتماعی در رابطه با جنبه های کالبدی
۸) طراحی شهری بدنه محورها و میادین برحسب اولویت اهمیت آنها
۹) طراحی و برنامه ریزی در جهت استفاده عموم از پهنه طبیعی کوهسار شرق
راهبردهای توسعه
۱) تعریف حد شرقی منطقه بر عارضه مشخص کالبدی
۲) توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی در هویت بخشی به ساختارها در هریک از محدوده ها (بافت ارگانیک قسمتهای غربی منطقه بویژه محلات دولاب و سلیمانیه)
۳) استفاده از پتانسیلهای محورهای مجهز شهری و محورهای درون شهری و ایجاد کانونهای خدماتی ـ تجاری ـ فراغتی بین منطقه ای (ایستگاههای مترو، محور امام علی، اراضی پهنه شرق بزرگراه بسیج)
۴) ایجاد و تکمیل استخوانبندی ارتباطی منطقه و تسریع در امور بهره برداری از خطوط مترو در جهت تقویت انسجام فضایی (خیابان کرمان ـ تقاطع بسیج محلاتی ـ بزرگراه امام علی ـ خیابان پیروزی)
۵) ساماندهی و گسترش پوشش شبکه دسترسی در بافتهای ارگانیک بهمراه بهبود و تنوع بخشی سیستم حمل و نقل همگانی
۶) تهیه و اجرای طرحهای نوسازی بافتهای فرسوده منطقه
۷) گسترش ایستگاه های آتش نشانی، ایجاد و تجهیز فضاهای باز برای استقرار نیروهای امداد و نجات و تقویت سازمان و تشکیلات امداد و نجات
۸) نوسازی و تقویت شبکه فرسوده آبرسانی و گسترش شبکه فاضلاب
۹) تکمیل استخوانبندی ارتباطی منطقه و در نظر گرفتن سطوح مناسب برای استقرار کاربریهای خدماتی و رفاهی در جهت تقویت انسجام فضایی
۱۰) پهنه بندی اراضی منطقه به منظور ایجاد زمینه های لازم برای جذب و استقرار خدمات متناسب با نقش آتی منطقه
۱۱) استفاده از امکانات طبیعی در توسعه فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و تدارک پارکهای عملکردی ناحیه ای و محله ای
۱۲) تقویت و تکمیل نظام سلسله مراتبی تأمین خدمات
۱۳) تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده

تبصره ۱۵
برنامه راهبردی منطقه ۱۵ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با محیط شهری سامان یافته ، معاصر ومتناسب با شأن انسانی شهروندان
۲) منطقه ای دارای جایگاه و نقش مناسب عملکردی – سکونتی در شهر تهران
۳) منطقه ای با فضاهای سبز و باز عمومی، محورها وگستره های شهری فعال و جذاب
۴) منطقه ای با بافتهای کالبدی اصلاح شده و نفوذ پذیر و ایمن در برابر مخاطرات
۵) منطقه ای با کیفیت مطلوب برای سکونت، کار و گذران اوقات فراغت
۶) منطقه ای در شرایط برابر با سایر مناطق شهر و با دسترسی سهل و مناسب شهروندان ساکن و شاغل آن به تسهیلات خدماتی و زیربنایی شهری
۷) منطقه ای با عملکرد فرا منطقه ای درسطح شهرتهران با تاکید برعملکردهای گذران اوقات فراغت، صنایع کارگاهی وخدماتی، فعالیتهای دروازه ای و انبارداری
۸) منطقه ای با ترافیک روان و رهاشده از ترافیک عبوری
اهداف کلی
۱) ارتقای خوانایی، شفافیت وکارآمدی مرزهای منطقه با مناطق همجوار و حریم شهر
۲) ساماندهی سیما و منظر شهری منطقه با تاکید بر ساماندهی سازمان فضایی و ساختار کالبدی منطقه
۳) معاصر سازی منطقه با تاکید بر اجرای طرحهای عمرانی
۴) رونق اقتصادی منطقه با تاکید بر ایجاد محورها و پهنه های جدید کار و فعالیت درجهت تامین فضای لازم برای فرصتهای شغلی جدید
۵) ارتقای کیفی محیط زیست منطقه با تاکید بر پالایش و استفاده از ظرفیتهای طبیعی
۶) ارتقای ایمنی بافتها، سازه ها و ساختمانهای منطقه درمقابل زلزله و حوادث غیر مترقبه
۷) ارتقای وضعیت محیط شهری منطقه در زمینه سکونت، کار و گذران اوقات فراغت با تاکید بر پهنه بندی عمومی کاربری اراضی منطقه و تنظیم ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی آنها
۸) ارتقای کمی و کیفی دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و خدمات شهری
۹) ارتقای نقش منطقه ای و فرامنطقه ای با تاکید بر فعالیتهای خدماتی و تولیدی و استفاده مناسب از ظرفیتها و امکانات منطقه
۱۰) بهبود وضعیت شبکه معابر و نظام حرکت (سواره وپیاده ) با تاکید بر آرام سازی ترافیک در سطح منطقه
راهبردهای توسعه
۱) تدقیق مرز جنوبی و شرقی منطقه برروی بزرگراههای دولت آباد وهجرت وتقویت آنها با نوار سبز
۲) ایجاد دروازه شرقی تهران و پهنه عملکردی متناسب با آن در امتداد جاده خراسان
۳) ایجاد ساختار فضایی مرکز – شعاعی به مرکزیت میدان بسیج ، تغییر ساختار کالبدی منطقه از طریق ایجاد تقسیمات شهری جدید ،تبدیل میدان بسیج به یک مرکز عملکردی منطقه ای و فرا منطقه ای ، ساماندهی پهنه ها و محورهای کار وفعالیت در امتداد خیابانهای اصلی منطقه
۴) تقویت موقعیت عملکردی و کالبدی ظرفیتهای شهری موجود در منطقه (بویژه فرهنگسرای جوان ، سیده ملک خاتون ، امامزاده اهل بن علی ، تپه ترکمن و سه تپه) و حوزه حفاظتی کوهساران شرق تهران
۵) طراحی شهری محورهای اصلی وگستره های منتخب در سطح منطقه
۶) ساماندهی تشکیلاتی مدیریت شهری منطقه و متناسب کردن ضوابط اداری و مالی آن با نیازهای جدید
۷) تقویت شورای برنامه ریزی توسعه منطقه ، ایجاد وتقویت سازمان مجری طرحهای موضعی منطقه (بویژه برای نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده)، افزایش همکاری فنی و مهندسی مشاور با شهرداری منطقه
۸) ارتقای نقش شهروندان و سازمانهای مردمی درمدیریت شهری منطقه
۹) تامین فضای لازم برای پاسخگوئی به نیازهای افزایش فرصتهای شغلی منطقه (از ۶۳ هزار شغل به ۱۶۵ هزار شغل)
۱۰) حفاظت موثر و استفاده کارآمد از فضاهای سبز و محیط طبیعی داخل وپیرامون منطقه
۱۱) پالایش منطقه از فعالیتهای مزاحم و ناکارآمد شهری
۱۲) ساماندهی مسیلهای منطقه ، بهبود وضعیت شبکه آب و فاضلاب و تاسیسات زیربنایی منطقه
۱۳) ارتقاء کیفی شرایط زیست محیطی منطقه
۱۴) ایجاد وتقویت فضاهای باز وعمومی و فضاهای تجهیز شده مناسب برای مدیریت بحران پس از وقوع حوادث غیر مترقبه و جلوگیری از مخاطرات
۱۵) تعیین محدوده بافتهای فرسوده و مساله دار منطقه و تهیه طرحهای مداخله درآنها
۱۶) نوسازی و بازسازی (کالبدی وعملکردی ) بافتهای فرسوده ومساله دار منطقه
۱۷) توسعه فضاهای سبز عمومی در نواحی و محلات منطقه ، بهبود استفاده از فضاهای سبز و پارکهای منطقه ، ایجاد فضاهای باز عمومی ومحورهای حرکت پیاده ، ایجاد فضاهای تفریحی وسرگرمی
۱۸) پهنه بندی کالبدی اراضی منطقه متناسب با امکانات و ظرفیتها و نیازهای منطقه درفرآیند توسعه شهری آن ، تنظیم ضوابط ومقررات شهرسازی وساختمانی این پهنه ها در جهت ایجاد محیط شهری جذاب و سرزنده در منطقه ، فراهم آوردن امکان اختلاط کاربریها بایکدیگر و ایجاد سرزندگی وتنوع جذابیتهای فضای شهری منطقه ، حفاظت پهنه مسکونی از هرگونه اختلال ومزاحمت شهری
۱۹) تثبیت جمعیت منطقه و ساماندهی و پراکنش آنان در نواحی و محلات متناسب با ظرفیت پاسخگوئی به نیازهای خدماتی ساکنان آنها
۲۰) تامین زمین کافی برای خدمات عمومی وکاربریهای شهری متناسب با سرانه های موردنیاز درمحلهای مناسب و ممکن
۲۱) ارتقای نقش عملکردی منطقه در سطح شهر تهران در زمینه صنایع تولیدی، صنایع خدماتی، خدمات دروازه ای، فعالیتهای تجاری و اداری
۲۲) تکمیل شبکه معابر منطقه ، بهبود وضعیت سلسله مراتبی عملکرد شبکه معابر، تغییر رده عملکردی برخی معابر، خارج کردن ترافیک عبوری از داخل منطقه
۲۳) ساماندهی و مدیریت حرکت سواره وپیاده در منطقه

تبصره ۱۶
برنامه راهبردی منطقه ۱۶ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با عملکرد اقتصادی مدرن در مقیاس جهانی برای شهر تهران
۲) منطقه ای پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت و فعالیت
۳) منطقه ای امن و مقاوم در برابر بلایاهای طبیعی و سوانح و برخوردار از کیفیت مناسب بافتها
۴) منطقه ای برخوردار از یکپارچگی و انسجام پهنه های فعالیتی با پهنه های مختلط توسعه یافته و فضاهای شهری فعال
۵) منطقه ای بهره مند از محیط زیست مناسب و با کیفیت
۶) منطقه ای برخوردار از کانون ها و محورهای شهری مجهز و پویا و بهره مند از محیطی خوانا و با هویت
۷) منطقه ای با منظر و سیمای شهری آراسته
۸) منطقه ای برخوردار از ترافیک روان و سهولت دسترسی به کاربری های مختلف
اهداف کلی
۱) ارتقاء جایگاه عملکردی منطقه متناسب با نقش مرکزیت فعالیتهای اقتصادی در مقیاس جهانی برای شهر تهران
۲) ارتقاء مدنیت منطقه و بهبود شأن و جایگاه سکونتی، فعالیتی و اجتماعی منطقه
۳) ایمن سازی منطقه در برابر بلایای طبیعی و سایر مخاطرات و سوانح
۴) افزایش بهره وری از فضاهای مصنوع و ایجاد تعادل فضایی و برقراری انسجام و یکپارچگی میان پهنه های عملکردی
۵) کاهش و حذف منابع آلاینده محیط زیست و گسترش و تجهیز فضاهای سبز
۶) بهبود کارکرد عرصه ها و محورهای منطقه و ارتقاء کیفیت پهنه های کار، سکونت و مختلط
۷) ارتقاء و بهبود سیما و منظر شهری
۸) بهبود و توسعه شبکه ارتباطی معابر منطقه و ارتقاء کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی
راهبردهای توسعه
۱) تبدیل بخش عمده ای از فضای جریانهای منطقه به پهنه های ویژه به منظور جلوگیری از گسترش های صرفاً مسکونی و پیش بینی توسعه های مختلط عملکردی.
۲) بازآفرینی اراضی حاشیه خیابان فداییان اسلام و کنترل پارک جنگلی جنوب نیروگاه بعثت از طریق حضور پهنه های کار و فعالیت پالایش یافته و سکونت.
۳) بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت فرسوده در مقیاس بلو ک های شهری به گونه ای که با تغییر دانه بندی بافت بتوان تغییرات مورد نظر را ایجاد نمود وکمبود خدمات را جبران کرد.
۴) تبدیل فرآیند خروج صنایع به فرصتی جهت شکل گیری نخستین تکانه های تحول و توسعه در منطقه از طریق پالایش فعالیت ها وتوسعه های درشت مقیاس
۵) شناسایی پهنه های مختلط به عنوان پهنه های در بر گیرنده محورهای تجاری و صحنه مواجهه پهنه های سکونتی و فعالیتی و بازشناسی و تدوین ضوابط ساخت و ساز و مدیریت خاص پهنه های یاد شده که اغلب متکی به محورها و گره های شهری هستند.
۶) ساماندهی فضای سبز منطقه و پالایش صنایع آلاینده در جهت ارتقاء کیفیت محیط زیست
۷) احیای ساختار کلان فضاهای گذران اوقات فراغت از طریق افزایش انعطاف پذیری ساختاری – عملکردی در فضاهای تجاری – تفریحی و ساماندهی نحوه پراکنش آنها.
۸) پالایش عملکردی منطقه.
۹) ساماندهی شبکه ارتباطی متناسب با پهنه های عملکردی و نیازهای آمد و شد شهروندان
۱۰) ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی

تبصره ۱۷
برنامه راهبردی منطقه ۱۷ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای تثبیت شده از نظر سقف جمعیتی و دارای جمعیت متناسب با وسعت آن
۲) منطقه ای دارای بافت کالبدی مقاوم در برابر سوانح طبیعی و غیر طبیعی
۳) منطقه ای دارای حداقل آلاینده های زیست محیطی
۴) منطقه ای دارای سه کاربرد غالب مسکونی، تجاری و کارگاهی
۵) منطقه ای روان از نظر تردد و دارای حداقل حرکات جمعیتی
۶) منطقه ای سامان یافته از نظر استفاده از اراضی
۷) منطقه ای عهده دار تامین بخشی از نیازهای خدماتی در سطح حوزه جنوب غرب
۸) منطقه ای با اصالت و هویت اسلامی (سامان یافته حول محوریت امامزاده حسن)
۹) منطقه ای سبز و دارای منظر شهری متناسب با کارکردهای خود
۱۰) منطقه ای دارای فضاهای عمومی هفتگانه در سطح محلات ، نواحی و منطقه
اهداف کلی
۱) تعادل بخشی به توزیع پراکنش جمعیت ، فعالیت و آمایش منطقه
۲) کاهش و رفع موانع فراروی توسعه پایدار شهری منطقه
۳) کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارتقاء کیفیت زیست محیطی منطقه
۴) کاهش خسارت جانی و مالی منطقه در مواجهه با بروز احتمالی سوانح و حوادث طبیعی و غیر طبیعی
۵) کاهش شکاف درآمدی موجود بین این منطقه و سایر مناطق تهران
۶) ارتقاء نقش و جایگاه منطقه در بین سایر مناطق تهران
۷) ساماندهی نظام حمل و نقل منطقه
راهبردهای توسعه
۱) اعتلای کیفیت محیط مسکونی و محیط زیست با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی و پالایش کاربریها
۲) ارتقاء کمی و کیفی سرویس های خدمات عمومی و زیرساختهای شهری خاصه در بخش حمل و نقل عمومی
۳) افزایش سطح سرانه کاربریهای اراضی موردنیاز
۴) حفاظت از محیط زیست
۵) تامین فضاهای فراغتی و تفریحی موردنیاز ساکنین منطقه
۶) تثبیت جمعیت منطقه در افق طرح درحد ۲۲۰۰۰۰ نفر و تعادل بخشی فضایی به آن
۷) ایجاد زمینه های اشتغال و افزایش درآمد منطقه
۸) ساماندهی و ارتقاء سیما و منظر شهری در جهت ارتقاء هویت ایرانی – اسلامی
۹) تامین نیازها و ساماندهی و توسعه خدمات شهری منطقه
۱۰) بهسازی، نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده منطقه

تبصره ۱۸
چبرنامه راهبردی منطقه ۱۸ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم نداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با اصالت وهویت ایرانی – اسلامی
۲) منطقه ای دانش محور با فن آوری های نوین
۳) منطقه ای سر سبز ، شاداب و سرزنده
۴) منطقه ای امن و مقاوم در برابر مخاطرات، حوادث وسوانح طبیعی
۵) منطقه ای با انسجام ساختاری مناسب و پایدار برای سکونت، فعالیت و فراغت
۶) منطقه ای برخوردار از رفاه عمومی و زیر ساخت های مناسب و تامین کننده حقوق شهروندی و ترافیک روان
۷) منطقه ای با عملکرد فرامنطقه ای ومنطقه ای وتوسعه پایدار وفعال در زمینه های صنعت و کشاورزی نوین
اهداف کلی
۱) ارتقاء نقش منطقه بااستفاده از ظرفیت های کالبدی و پیش بینی عملکردهای فرا منطقه ای و شهری
۲) حفظ وانسجام کالبدی و تقویت لبه های مشخص به عنوان محدوده قانونی جدید منطقه
۳) جمعیت پذیری منطقه بر مبنای ظرفیت های کالبدی و ساختاری ، تعدیل جمعیت مناطق مجاور و تامین کمبودهای خدماتی هماهنگ با طرح های فرادست
۴) توسعه اقتصادی و رونق اشتغال
۵) حفاظت از محیط زیست با حفظ اراضی کشاورزی و خروج صنایع آلاینده
۶) تقویت و توسعه شبکه ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیرساخت ها واستفاده از سیستم حمل ونقل ریلی (مترو ) و توسعه دسترسی به دیگر مناطق شهر متناسب با نقش دروازه ای منطقه
۷) ارتقاء سطح کیفیت محیط شهری همراه با بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده مسکونی وصنعتی
۸) بهبود سیما ومنظر منطقه با تاکید بر هویت های معماری و شهرسازی ایران اسلامی
۹) ارتقاء کیفیت زیست محیطی منطقه و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری
راهبردهای توسعه
۱) بهبود و ارتقاء خدمات فرامنطقه ای
۲) ساماندهی محدوده منطقه
۳) ارتقاء سطح کیفی و کمی اسکان در منطقه و برقراری توازن عملکردهای مسکونی و خدماتی
۴) تشویق فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی با توسعه فعالیتها در باغات کشاورزی
۵) ساماندهی شبکه ارتباطی منطقه
۶) حفظ حریم فضای سبز در مجاورت بزرگراه آزادگان
۷) نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
۸) آماده سازی اراضی توسعه آتی منطقه
۹) تعیین مکان های مناسب برای ساخت مراکز ستاد بحران
۱۰) بهره برداری بهینه از رودخانه کن و حریم آن
۱۱) تشویق مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری نهادها
۱۲) سازماندهی فضایی منطقه
۱۳) هدایت ساخت و سازها با توجه به موقعیت و امکانات منطقه
۱۴) ساماندهی میراث فرهنگی موجود
۱۵) اعمال ضوابط مناسب ساخت وساز برای بهبود سیما و منظر شهری
۱۶) ایجاد فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و توسعه فضای سبز
۱۷) ساماندهی و توسعه خدمات عمومی منطقه

تبصره ۱۹
برنامه راهبردی منطقه ۱۹ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای برخوردار از جایگاه بارز هویتی در شهر تهران به عنوان دروازه بین المللی پایتخت
۲) منطقه ای برخوردار از پایداری کالبدی محیط
۳) منطقه ای پویا و پایدار از جوانب متنوع حیات مدنی و اجتماعی
۴) منطقه ای مناسب برای سکونتی پایدار با کاربری های عمومی و خدماتی متناسب با نیازمندی های شهروندان
۵) منطقه ای بهره مند از پایداری زیست محیطی
۶) منطقه ای با مطلوبیت، هماهنگی و سازگاری کاربری ها
۷) منطقه ای قانونمند و برخوردار از امنیت اجتماعی
۸) منطقه ای با ترافیک روان
اهداف کلی
۱) تبدیل منطقه به گستره ای با هویت و تشخص دروازه بین المللی پایتخت
۲) برقراری کیفیت مطلوب و یکپارچه سازی بافت و ایجاد انسجام در استخوان بندی منطقه
۳) برقراری تسهیلات زیر ساختی و تامین متعادل آن در منطقه
۴) ایجاد و توسعه قلمروهای عمومی و سرزندگی آنها
۵) تامین نیازمندی های خدماتی – رفاهی منطقه و پراکنش مناسب آنها
۶) تامین کیفیت مناسب زیست محیطی و افزایش سطح اطمینان منطقه به لحاظ بلایای طبیعی به ویژه زلزله
۷) تامین فضای مناسب کار و فعالیت
۸) برقراری بستر مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاری و اشتغال
۹) برقراری سازمان و تشکیلات اجرائی مناسب برای اجرای طرح ها و برنامه ها
۱۰) برقراری و تداوم اعتبارات مستمر و پایداربرای مدیریت منطقه
۱۱) برقراری نظام دسترسی مناسب و امنیت حرکت و تنوع در سیستم حمل و نقل
راهبردهای توسعه
۱) ساماندهی و ارتقاء هویت عملکردی، کالبدی و زیباشناختی منطقه متناسب با کارکردهای دروازه بین المللی تهران
۲) اصلاح بافت مسکونی مجزا و ناپیوسته موجود منطقه به بافتی یکپارچه ، قابل سکونت و پایداری از طریق بهره گیری از اراضی بایر و قطعات خالی
۳) ارتقای پایداری فیزیکی ابنیه مسکونی در محدوده عبدل آباد ، نعمت آباد و دولتخواه
۴) پوشش کامل تسهیلات زیر ساختی در منطقه
۵) ارتقای کیفی سطح سکونت و تقویت رابطه ساکن و مسکون
۶) ساماندهی مراکز و محورهای خدماتی منطقه وزیر منطقه مانند لطیفی ، میعاد ، میثاق ، مهران و ماهان
۷) ایجاد سلسله مراتب در خدمات محله ای ، ناحیه ای و منطقه ای و دسترسی ها
۸) ایجاد مرکزیت خدمات منطقه ای
۹) بهره گیری از اراضی باز منطقه به منظور افزایش سطح اطمینان در مواجهه بابحران پس از زلزله
۱۰) استفاده از پتانسیل های محیط طبیعی جهت ارتقای محیط زیست مردم
۱۱) حذف کاربریهای ناسازکار بابافت مسکونی و مقابله بامراکز آلاینده محیط در غرب منطقه از طریق انتقال، ساماندهی و کنترل فنی کارگاه ها ، توقفگاه ها ، تعمیر گاه ها و انبار ها
۱۲) بهره گیری از اراضی قابل توسعه برای جانمایی و استقرار فعالیتهای فرا منطقه ای و شهری در بخش جنوبی منطقه
۱۳) جلب مشارکت مردم در تحقق پذیری طرح ها
۱۴) تقویت ساختارهای مدیریتی در جهت پاسخگویی به نیاز ساکنین منطقه
۱۵) اصلاح هندسی و توسعه شبکه معابر منطقه به ویژه نعمت آباد و دولتخواه
۱۶) گسترش سیستم حمل و نقل عمومی در غرب منطقه از طریق گسترش محورهای عبوری سراسری شقایق و شکوفه

تبصره ۲۰
برنامه راهبردی منطقه ۲۰ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با تجلی مذهبی و تاریخی ممتاز برای شهر تهران و قطب شاخص زیارتی
۲) منطقه ای با مراکز باز و سرسبز بسیار و جاذبه های متنوع گردشگری و تاریخی
۳) منطقه ای ایمن در برابر سوانح و بلایای طبیعی با پایداری زیست محیطی مطلوب
۴) منطقه ای مناسب برای سکونت ، فعالیت و گردشگری با محلات مسکونی سامان یافته و ظرفیت اشتغال بالا در مقیاس حوزه جنوبی شهر تهران
۵) منطقه ای نظام مند، دارای نظام حمل و نقل روان با سازمان فضایی مناسب و مطلوبیت کاربریها
اهداف کلی
۱) تجدید هویت منطقه با توجه به خصلت های بارز تاریخی، فرهنگی و مذهبی
۲) تدقیق مرز منطقه به لبه های شاخص شهری و تقویت فضاهای سبز حاشیه منطقه
۳) توسعه امکانات کار و فعالیت و افزایش اشتغال
۴) ایمن سازی منطقه در مقابل سوانح طبیعی
۵) ارتقاء وضعیت محیط زیست شهری در جهت کاهش آلودگی هوا
۶) ارتقاء وضعیت حمل و نقل و ترافیک در زمینه ساماندهی شبکه معابر و کاربری های مرتبط با نظام حمل و نقل
۷) توسعه فضاهای عمومی و گردشگری با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه
۸) طراحی شهری محورهای ویژه در منطقه به منظور بهبود سیما و منظر شهری
۹) بهبود وضعیت سکونتی به لحاظ مسکن، خدمات و بافت
راهبردهای توسعه
۱) تثبیت کمربند سبز جنوب تهران به منظور حفاظت از محدوده
۲) حفظ و احیاء پهنه های تاریخی در قالب فضاهای جدید گردشگری چند منظوره
۳) ساماندهی اسکان جمعیت در حاشیه منطقه، همجوار با حریم استحفاظی تهران
۴) انتقال عمده کارگاه ها و مراکز تولیدی آلوده ساز و جایگزینی با مراکز تولیدی و اشتغال پاک
۵) تقویت سیستم های حمل و نقل عمومی و ریلی جهت تسهیل ارتباط شهرری و شهر
۶) روان سازی ترافیک درون منطقه و تامین ارتباط مناسب با کلیه مراکز مذهبی و تاریخی منطقه ای
۷) ارتقاء کمی و کیفی و ساماندهی فضاهای باز و سبز شهری و همچنین احیاء ارزشهای طبیعی و چشم اندازهای زیبای موجود منطقه
۸) ساماندهی در نحوه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و فاضلاب منطقه به طرق بهداشتی و ایجاد مراکز بازیافت
۹) اجرای طرح های ساماندهی ترافیکی در زمینه بهبود محیط زیست شهری
۱۰) تحقیق و مطالعه در زمینه کاهش آسیبهای ناشی از زلزله در مقیاسهای شهر و منطقه
۱۱) بهسازی و نوسازی نواحی و بافتهای فرسوده
۱۲) ساماندهی محلات مسکونی در جهت احیاء و تقویت هویت های بارز محلی
۱۳) هدایت ساخت و سازهای مسکونی در قالب مجتمع ها
۱۴) حفظ و ساماندهی بافت های ارزشمند مسکونی
۱۵) ارتقاء کیفیت کارایی محیط شهری با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی
۱۶) ساماندهی و ارتقاء کیفیت سیمای شهری معابر منطقه

تبصره ۲۱
برنامه راهبردی منطقه ۲۱ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای با هویت صنعتی و فضای شکل یافته برای اشتغال پایه و پویا و سامان یافته و دارای صنایع پاک با فن آوری نوین در عرصه های ملی و فراملی
۲) منطقه ای دارای ویژگی سکونتگاهی ایمن و مجهز به خدمات مورد نیاز
۳) منطقه ای با فضاهای باز و سرسبز و شاداب و سرزنده
۴) منطقه ای معین در کمک رسانی به هنگام بروز مخاطرات و سوانح طبیعی
۵) منطقه ای با جمعیت و اشتغال تثبیت شده
۶) منطقه ای با رفاه عمومی و همراه با کاهش نابرابری ها در دریافت خدمات
۷) منطقه ای دارای مراکز تحقیق و توسعه فعالیتهای صنعتی
۸) منطقه ای با ترافیک روان و زیرساختهای مناسب
اهداف کلی
۱) حفظ نقش ملی و ارتقاء نقش فرا ملی با استفاده از ظرفیت صنایع موجود و گسترش صنایع اشتغال پایه و پویا و تأمین ملزومات آن و توسعه کمی و کیفی واحدهای تحقیق و توسعه فعالیتهای صنعتی
۲) تعیین مرز مناسب جنوب و غرب منطقه با توجه به هم خوانی کاربری ها و تثبیت آن و اعمال نظام مدیریت مناسب در این محدوده
۳) کنترل مرز محدوده های مسکونی و کنترل میزان تراکم و تثبیت جمعیت پذیری منطقه با توجه به سند طرح جامع و تأمین کاربری های خدماتی متناسب با آن
۴) بالا بردن میزان اشتغال از ۹۰٫۲ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر در دوره طرح بدون افزایش قابل توجه کاربری های صنعتی و با افزایش تراکم اشتغال صنعتی واحدها ویا تبدیل بهینه آنها به دیگر کاربری های پهنه های فعالیت مطابق با اهداف سند طرح جامع
۵) ساماندهی محیط زیستی حوزه های صنعتی و ایمن سازی محدوده های متراکم مسکونی و تجهیز فضاهای باز و سبز برای استفاده سایر مناطق متراکم غربی تهران در مواقع سوانح طبیعی
۶) بهبود وضعیت حمل و نقل از طریق توسعه حمل و نقل عمومی و بکارگیری روش های مدیریتی و استفاده از امکانات زیر ساخت های موجود در مجاورت شمال و جنوب منطقه
۷) بهینه سازی اندازه محدوده های مدیریتی منطقه، تثبیت پهنه های ( زونها- حوزه ها) صنعتی در چارچوی پهنه بندی سند طرح جامع و پرهیز از اعمال مدیریت های انقباضی مغایر با توسعه منطقه با توجه به سند طرح جامع
۸) حفظ و ساماندهی و بهبود سیما و منظر حومه ای منطقه، منظر مجتمع واحدهای سکونتی، منظر مجتمع واحدهای اشتغال، منظر طبیعی جنوبی و شمالی منطقه ( البرز ) – منظر شرقی ( دماوند )
۹) ارتقاء کیفیت زیست محیطی منطقه و حفظ و گسترش فضاهای فرهنگی
راهبردهای توسعه
۱) مشخص شدن مرز غرب و جنوب منطقه و تعیین پهنه های حفاظت برای اراضی واقع در مجاورت آنها
۲) حفظ نقش ملی و ارتقاء نقش فراملی منطقه در حوزه های صنایع خودرو سازی قدیمی، صنایع نظامی، واحدهای تحقیق و توسعه و شهرک غزالی
۳) ساماندهی سکونت و خدمات در محدوده هایی که در جامع و یا طرح تفصیلی ذکر گردیده اند.
۴) توسعه اقتصادی و رونق فعالیت با استفاده از امکانات فوق العاده اشتغال پایه و پویا در صنایع موجود و تخصیص اراضی بزرگ و باز به پهنه های کار و فعالیت و مختلط
۵) بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و حمل و نقل، کاهش ناهنجاری های شبکه های حمل و نقل ملی – استانی در منطقه، فک ترافیک سنگین ناشی از صنایع و انبارها از محدوده های مسکونی و تأمین تسهیلات لازم حمل و نقل سنگین، استفاده از ابزار مدیریت ترافیک و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی، ایجاد خط ریلی در محور جاده مخصوص، استفاده از ریل موجود و پیشنهادی در جنوب فتح برای استفاده واحدهای مستقر محدوده ۲۱ از آن و تأمین پایانه های حمل و نقل سبک و سنگین
۶) حفاظت از محیط زیست منطقه از طریق : ساماندهی مدیریت دفع فاضلاب و مواد زائد صنایع و انبارها، ایجاد صنایع بازیافت، حفظ باغات و گسترش فضاهای باز و سبز عمومی در بخش های صنعتی و مسکونی
۷) کنترل اعمال مقررات و آئین نامه های زلزله در ساخت و سازها، ممانعت از ساخت و ساز در حرایم مسیل ها و آزادسازی آنها
۸) تجهیزِ حداقلی فضاهای بازِ سبز و نظامی به انبار اغذیه، چادر، منابع آب و درمان سرپایی جهت کمک رسانی در شرایط بحران
۹) احیاء قنوات و آزادسازی و ساماندهی حرایم مسیل ها و تأمین اراضی مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
۱۰) تقویت نقش منطقه در تشخیص شهر و جداسازی حومه غربی از آن از طریق اعمال مقررات مناسب و تشکیل مدیریت مشارکتی با اصناف و مدیریت شرکتها
۱۱) ساماندهی و تثبیت کاربری صنعتی در پهنه های کار و فعالیت ـ زیر پهنه مجتمع صنایع کارخانه ای و تعیین ضوابط و مقررات متناسب با آن و حذف مصوبات قبلی مرتبط با کاربری های صنعتی
۱۲) حفاظت فعال از میراث طبیعی با حفظ و احیاء آبراهه ها، مسیل ها، قنوات و باغ های بزرگ منطقه و همچنین میراث فرهنگی با فعال تر نمودن فضاهای فرهنگی
۱۳) ساماندهی و ارتقاء سیما و منظر توده های ساختمانی جدا افتاده و بعضاً همجوار مجتمع های مسکونی و مجتمع های صنعتی از طریق طراحی سه بعدی آن
۱۴) توسعه فضاهای سبز عمومی
۱۵) تأثیر گذاری در ارائه خدمات آموزشی، درمانی و ورزشی و کنترل سرانه ها در محدوده های مدیریتی زیردست منطقه (محلات) و فعال نمودن فضاهای فرهنگی
۱۶) بررسی ویژه به منظور شناسایی بافت ها و واحدهای فرسوده صنعتی
۱۷) پیوند دادن خروجی های طرح تفصیلی با بودجه منطقه
۱۸) در نظر گرفتن کاربری های پهنه ها مطابق طرح جامع و دستورالعمل تهیه نقشه های ۲۰۰۰/۱

تبصره ۲۲
برنامه راهبردی منطقه ۲۲ شهرداری تهران با توجه به ویژگی های منطقه دارای چشم انداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زیر است:
چشم انداز
۱) منطقه ای برخوردار از الگوهای توسعه پایدار شهری و کیفیت مناسب زندگی
۲) منطقه ای دانش محور و برخوردار از فناوری های نوین
۳) منطقه ای پر رونق از نظر فعالیتهای اقتصادی و بهره مند از پهنه های خدماتی، اداری و گردشگری پاسخگو در مقیاس شهر تهران
۴) منطقه ای برخوردار از عرصه های باز و وسیع و عناصر شاخص محیط زیست طبیعی و بهره مند از جاذبه های گردشگری و تفرجگاهی
۵) منطقه ای ایمن در برابر سوانح و بلاهای طبیعی و منطقه پشتیبانی کننده شهر تهران در شرایط بحران
۶) منطقه ای برخوردار از عملکردهای متنوع در مقیاس های منطقه ای، فرامنطقه ای، ملی و فراملی و توانمند و دارای پتانسیل بالا برای رفع کمبودهای فضائی و تقویت سازمان فضائی شهر تهران
۷) منطقه ای برخوردار از سیستم توسعه یافته حمل و نقل شهری
اهداف کلی
۱) استقرار عناصردرشت دانه درمقیاس منطقه،کلان شهر، ملی و فراملی به منظور تمرکز مدیریت خدماتی، اداری مجموعه شهری تهران
۲) مدیریت ویژه مشتمل برانواع مراکز فناوری نوین و برتر،خدمات کلان مقیاس خصوصاً تفریحی وگردشگری
۳) تثبیت سطوح اراضی مسکونی و هدایت میزان تراکم و استفاده مناسب ازاراضی شهری به منظورگسترش فضاهای عمومی و کاربری های خدماتی و اداری برای تهران – حل مسئله زمین (به عنوان حادترین مسئله مدیریت توسعه)
۴) تحقق ضابطه منداصول ومبانی طراحی شهری وحمل ونقل- انتظام کالبدی منطبق بر هویت منطقه و ایده های طرح تفصیلی پیشنهادی
۵) رعایت منافع اجتماعی واعمال کنترل شهرداری – رعایت سلسله مراتب تقسیمات کالبدی در طرح تفصیلی و اعطا خدمات و زیرساختها
۶) حفاظت از محیط زیست (به ویژه آب، هوا، صدا و منابع طبیعی)- ایمن سازی در مقابل سوانح طبیعی وسایرمخاطرات و آسیب ها
راهبردهای توسعه
۱) تبدیل منطقه به حوزه نیمه مستقل ازکرج به تهران-توسعه کاربری های فرامنطقه ای-بازنگری در طرح جهت تکوین عنصرمرکزی مجموعه شهری تهران(منطقه ۲۱و۲۲و ارتفاعات)
۲) تشکیل سازمان مدیریت توسعه مرکب ازکلیه تخصص ها- انطباق طرحهای اجرایی با شرایط ویژه منطقه ۲۲- تجدیدنظر در تقسیمات مدیریتی منطقه – برقراری سازمان توسعه و عمران- هدایت ساخت و سازها به سمت مجموعه سازی و انبوه سازی
۳) پیشبرد متدیک و علمی برنامه ها درکلیه مقیاس های مدیریتی – توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مکان یابی و تشکیل کاداستر منطقه –رویکرد برنامه ریزانه به کلیه طرحهای موضعی و موضوعی
۴) جذب درآمد و اشتغال ازخارج منطقه – استفاده بهینه از زمین- تعیین تکلیف مالکیتهای مسئله دار (دسته بندی وضع موجود)- افزایش منابع مالی برای اجرای طرح های مصوب خدماتی- توقف توسعه مسکونی و استقرار کاربری های خدماتی کلانشهری – ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تامین اشتغال – پالایش پهنه های کنونی فعالیت و بهره وری مناسب از فضا
۵) اختصاص نقش و هویت به هر محور ارتباطی و مجهزکردن آنها- رعایت اصول طراحی شهری در بازنگری آینده– تکوین استخوانبندی کالبدی و شبکه ارتباطی و خدماتی – تکوین عناصرهویتی ویژه ایرانی واسلامی – تجدیدحیات بافت های ناکارآمد و جایگزینی طراحی با هویت – تلاش مدیریت محلی و مشاور معین در رفع موانع و تسریع دراجرای طرح تفصیلی
۶) توقف توسعه مسکونی و استقرارکاربریهای خدماتی کلانشهری- هدایت خدمات عمومی به محلات و مجموعه ها و پهنه های نیازمند مداخله – هدایت طیف کاربری ها به سمت خدمات براساس اولویت
۷) حداقل دخل وتصرف در محیط طبیعی – ساخت وساز همساز با طبیعت و دخالت دادن عناصر طبیعی محیط درساخت و سازها- سعی دربه حداقل رساندن سطح اشغال بناو پیشنهاد پهنه های مختلط مسکونی وگردشگری-اختصاص اراضی مناسب به سامانه های مدیریت بحران، پناهگاهها و تجهیزات ایمنی شهری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0