پایان نامه توسعه محله ای در کلان شهر تهران ( محله درکه)

احمد حق شناس
شهید بهشتی
کارشناسی ارشد
جغرافیا
دکتر محمد تقی رضوانیان

چکیده:
توسعه ی محله ای (Neighborhood Development  )، برنامه ای پایدار در سطح محله است که در آن مردم نقش اساسی در دستیابی به این پایداری ایفا می کنند. این نوع توسعه در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور از چندین دهه گذشته با تأکیدی خاص در کشورهای توسعه یافته، به عنوان محور برنامه های توسعه پایدار شهری و مناطق کلانشهری قرار گرفت. در واقع، بزودی بر محقّقین امور شهری آشکار گردید که اگر برنامه ریزی شهری را فرآیندی انسان محور و منطبق بر نیازها و خواستهای ساکنان شهر با هدف دستیابی به رضایتمندی و خدمات رسانی حداکثر به آنان بدانیم، طرّاحی و ارایه برنامه های جامع، هدفمند و برخاسته از شرایط اقتصادی- اجتماعی محلات شهری در حرکت به سوی برنامه ریزی پایدار شهری جایگاه ارزنده ای خواهد داشت. موضوع ها و نظریه های گوناگونی که در این رابطه ارایه شده است بیانگر آن است هیچ کدام به تنهایی قادر نخواهد بود این توسعه را رقم بزنند بلکه همه آنها با هم یک رابطه و هم پوشی جدایی ناپذیر دارند. در این پایان نامه که روی محله درکه در کلانشهر تهران کار شده است، موضوع هویت محله ای محور مطالعات خود قرار داده ایم. از آنجا که محله درکه یک محله تفریحی می باشد، لذا بحث گردشگری پایدار و ارتباط آن را با تقویت هویت محله ای در محله درکه ارزیابی کرده ایم. بر اساس یافته هایی که از پرسشنامه های گردشگران و خانوار های محله درکه و همچنین مدل SWOT دریافت کردیم، یک نوع ارتباط بین آنها وجود دارد و حاکی از آن است که با توسعه پایدار گردشگری، می توان احساس تعلق مردم را نسبت به محله شان تقویت کرد.
واژگان کلیدی:  
 توسعه پایدار، توسعه محله ای، گردشگری پایدار، هویت محله ای،  محله درکه 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0