خلاصه قوانین و مقررات استخدامی شهرداری

* کارکنان شهرداری تابع مقررات آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور می­باشند .

* مستخدمان شهرداری ازنظر استخدامی ۴ گروه اند

۱ـ مستخدمین ثابت که طبق حکم رسمی دریکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده یکم قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استخدام شده باشند.

۲ـ مستخدمین رسمی که براساس  قانون استخدام کشوری ـ مصوبه ۱۳۴۵ استخدام شده باشند.

۳ـ مستخدم موقت : که به موجب قرارداد برای مدت  معین وکار مشخص به استخدام در می­آید.

۴ـ کارگران شهرداری که مشمول قانون کار ـ مصوبه ۱۳۶۹ می باشند.

* استخدام اتباع بیگانه در شهرداری براساس قوانین حاکم بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی
می­باشد.

* جهت حسن اجرای آئین نامه استخدامی « شورای اداری واستخدامی » در استانها وشهرهای بالای ۵۰۰۰۰۰ نفر تشکیل می شود.

* اعضای شورای اداری و استخدامی شهرها شامل :

۱ـ شهردار یا معاون مالی شهرداری

۲ـ نماینده وزارت کشور

۳ـ دونفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار

۴ـ مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور

*  وظایف شورای مذکور : حسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل (ماده ۲۱) آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و رسیدگی به اعتراض کارکنان ثابت شهرداری

* شرایط کلی ورود به شهرداری «استخدام» ۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ۲ـ حداقل ۱۸ سال حداکثر ۳۵ سال بجز مشاغل تخصصی تا ۴۰ سال ۳ـ اعتقادبه مبانی اسلام۴ـ تدین ۵ـ عدم اعتیاد ۶ـ دیپلم کامل متوسط ۷ـ عدم محکومیت ۸ـ توانائی جسمی لازم ۹ـ عدم  تجاهر به فسق

* انعقاد قرارداد مهندسان مشاور خارجی در شهرداری نیاز به اخذ مجوز شورای اداری و وزیر کشور دارد.

* استخدام در شهرداری در قالب سابقه و تعیین آئین نامه توسط وزارت کشور میسر است نه فقط تصمیم شهرداری

پس از قبولی یک دوره آزمایشی سپری می گردد که حداقل آن ۶ ماه وحداکثر آن ۲۴ ماه است اگر رفتار آنها رضایت بخش باشد حکم قطعی آنان پس از تائید هسته گزینش صادر وبصورت کارمند ثابت در می­آیند .

اگر تا پایان دوره صلاحیت نداشته باشند به خدمت نامبردگان خاتمه داده شده ومزایای ایام مرخصی و… پرداخت خواهد شد.

* اگر کارمندی استعفاء دهد پس از تائید شورای مذکور و هسته گزینش امکان بازگشت مجدد نامبرده وجود خواهد داشت .

* صدور احکام استخدامی به جز شهرداری تهران نیاز به تائید وزارت کشور دارد.

* شهرداری هر ساله کارمندان رسمی ثابت خود را براساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت ارزیابی می نماید.

*  حقوق مبنای کارکنان ثابت و رسمی شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته بر مبنای عدد مبنای حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با ضرائب ریالی مصوب سالانه تعیین می گردد.

* (ضریب افزایش سنواتی +۱) حقوق  سال قبل = حقوق ۱ سال

* مدت خدمت وظیفه عمومی جزء سوابق خدمتی محاسبه می گردد.

* هرفرد بسته به سوابق ومدرک تحصیلی در بدو ورود از گروه خاص طبقه خود برخوردار می گردد.

* هر فرد در دوران خدمت در شهرداری می تواند از دوگروه تشویقی بر اساس ماده ۳ قانون نظام هماهنگ برخوردار گردد.

* کلیه مشاغل توسط وزارت کشور براساس اهمیت وظایف مسئولیتها ، شرایط احراز ، مدرک تحصیلی،  تجربه به دسته های مختلف طبقه بندی می گردد که در واقع مراتب شغلی را تعیین می نماید.

* مستخدمان رسمی وثابت براساس پست مورد تصدی که از مرتبه خاص برخوردار است از فوق العاده شغل مربوطه بر مبنای طرح طبقه بندی وجدول فوق العاده شغل برخوردار می باشند.

* شهرداری می تواند علاوه بر عیدی وپاداش درصورت وجود اعتبار به هر مستخدم معادل یک ماه ، حقوق وفوق العاده شغل در پایان هر سال پرداخت نماید.

* حداکثر مدت مرخصی استحقاقی سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت است .

* حداکثر مدت استعلاجی سالی چهار ماه به جز بیماریهای صعب العلاج است .

* مستخدم می تواند از مرخصی بدون حقوق نیز درطول مدت خدمت حداکثر به مدت ۳ سال استفاده نماید که در طی این مدت سوابقی لحاظ نشده واگر بیش از ۳ ماه متوالی باشد امکان حذف پست مربوطه نیز وجود خواهد شد.

* اگر اخذ مرخصی بدون حقوق برای کسب مدارج عالیه مورد نیاز شهرداری باشد تا ۵ سال نیز بلامانع است .

* مستخدمان ثابت شهرداری تهران ازنظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداری مصوب ۱۳۴۵ می باشند.

* شهرداری مکلف است اولین حقوق ماهانه کسانیکه دوره آزمایشی را می­گذرانند وبه استخدام قطعی نائل می شوند را به حساب صندوق بازنشستگی واریز نماید.

* شرط بازنشستگی الف) داشتن شصت سال سن ب) داشتن ۲۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن ج) تائید شهرداری

* هیچ کارمندی با سن بالای ۶۵ سال امکان ادامه خدمت در شهرداری تهران را ندارد.

* حقوق بازنشستگی و وظیفه برابر است یا میانگین مزایای مستمر در ۲ سال آخر خدمت .

* شهرداری مخیر است کارکنان با ۳۰ سال سابقه وهر قدر سن را بازنشسته نماید امکان ادامه خدمت با بیش از ۳۰ سال سابقه نیز تحت شرایطی وجود دارد.

* اگر مستخدم درحین انجام کار دراثر حادثه ناشی از کار از کارافتاده  شود بدون رعایت سنوات تمامی مزایای خود را دریافت می نماید درصورت  فوت مزایای مربوطه به وراث  قانونی داده
می شود.

* اعاده خدمت مستخدمان از کار افتاده قبل از ۶۰ سالگی به تشخیص شورا قابل انجام است .

* وراث قانونی ۱ـ زوجه یا زوجه ها به نسبت مساوی ۲ـ زوج درصورتیکه علیل از کار افتاده وتحت تکفل زوجه باشد .

۳ـ فرزندان ذکور تا پایان ۲۰ سالگی واناث تازمان اختیار نمودن شوهر فرزندان ذکور در صورت تحصیل تا پایان ۲۵ سالگی

۴ـ فرزندان علیل وناقص العضو ۵ـ والدین درصورتیکه تحت تکفل بوده وپدر ۶۰ ومادر ۵۵ سال داشته ویا ازکار افتاده باشد ۶ـ دختران مطلقه متوفی

*ـ حقوق متوفی به طور مساوی  بین افراد ردیفهای ۶ گانه فوق تقسیم می گردد.

*ـ تشخیص اینکه مستخدم از کار افتاده است واینکه فوت به علت حادثه ناشی از کاربوده به عهده هیات مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران است.

*ـ توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه درقبال مطالبات دولت یا اشخاص حقیقی وحقوقی با حکم قطعی دادگاهها صرفاً تا ۴/۱ (یک چهارم ) حقوق بازنشستگی مجاز است.

* مستخدمان می توانند استعفا کنند مشروط به اینکه ۲ ماه قبل اعلام وشهرداری بپذیرد.

*ـ انتقال مجدد فردی که به منظور شرکت در انتخابات شورای اسلامی از سمت خود استفاده نموده درصورت عدم انتخاب طی مدت ۲ ماه در صورت مراجعه منعی نخواهد داشت.

*ـ ترک تابعیت  موجب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه می گردد.

*ـ انتقال کارگران شهرداریها وسازمانها به سایر شهرداریها وسازمانها با توافق طرفین امکان پذیراست.

*ـ انتقال ماموریت مستخدمان شهرداری براساس مقررات وآئین نامه های مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ می باشد.

*ـ شهرداری نمی تواند پست سازمانی مستخدم را جزء د رموارد مصرح از او اخذ نموده مگر اینکه با تائید شورا بلافاصله پست سازمانی دیگری به وی اعطاء نماید.

*ـ گروه ورودی دیپلمه ها ۶ است تا ۱۶ امکان ارتقاء وجود دارد.

*  گروه ورودی لیسانس ۸ است تا ۱۶ حداکثر ۲۰

* هر مستخدم می تواند ۲ گروه تشویقی بگیرد جانبازان رزمندگان (۶ ماه متوالی ۹ ماه متناوب)و اسرا با ۳  سال اسارت نیزمی توانند ۲ گروه دیگر اخذ نمایند.

آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

(تصویبنامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷/۱۱/۶۵ هیئت وزیران)

ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده ،ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضور و غیاب ثبت نمایند مگر آنکه از سوی مقام ذیصلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک ازآنان کتبا” ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تاخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تاخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می شود:

الف-تاخیر ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور می گردد.

ب-تاخیر ورود بیش از دو ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل ساعت تاخیر خواهد بود.

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمتهای (الف)و(ب) ماده ۲ خواهد بود.

ماده ۴- تاخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تاخیر در هر صورت جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

الف- وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم ، همسر و فرزندان تحت تکلف و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که تحت تکلف وی باشند.

ب- احضار مستخدم توسط مراجع قضائی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده.

تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.

ماده ۵- به مستخدمی که در هر ماه بیش از ۴ بار تاخیر ورود و یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تاخیر مزبور به بیش از ۴ ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتبا” اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان ۳۰%و برای ماه چهارم به میزان ۵۰% و برای ماه پنجم به میزان ۱۰۰% و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم و جهت رسیدگی به (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری)ارجاع خواهدگردید.

تبصره۱- تاخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هرماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود .

تبصره ۲- در مورد مستخدمینی که قبلا” به علل دیگر به جز موارد فوق الذکر ،فوق العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تاخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری)ارجاع خواهد شد.

با عنایت به مفاد آئین نامه فوق الذکر،لزوماًمواردی به شرح زیر به منظور اقدام بایسته و رفع ابهام اعلام میگردد:

۱-در مورد کارکنان قراردادی که وجهی تحت عنوان فوق العاده شغل دریافت نمیدارند،درصورت عدم رعایت نظم وانضباط اداری،علیرغم اختیار دستگاه (شهرداری)به لغو و یا عدم تمدید قرارداد آنان،  شهرداری می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه از سومین ماهی که تاخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب درمفاد آئین نامه برسد پرونده را از طریق اداره کل امور اداری و یا راساً به هیئت محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند.

۲-چنانچه تاخیر ورود یا تعجیل خروج کارکنان قراردادی بیش از دو ساعت در ماه باشد،موضوع از مصادیق بند ((ب))ماده ۲ آئین نامه حضور و غیاب می باشد و باید نسبت به کسر دستمزد آنان به نسبت ساعات تاخیر اقدام نمایند.

۳-اجرای مفاد ماده ۵ در ارتباط با تکرارهای مقرر تا مرحله ارجاع پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به یک دوره یکساله خدمت خواهد بودو پس از اجرای مرحله پنجم برای هر یک سال خدمت میتوان پرونده را به هیئت ارجاع کرد  و برای سال بعد ضمن تکرار موضوع از پیشنهاد تمدید قرارداد عضو خودداری گردد.

فوق العاده جذب به کارمندان قراردادی که دارای مشاغل کارشناسی،مدیریتی بوده وحتی  دارای دیپلم باشند تعلق میگیرد مشروط به داشتن گروه ۱۳ نحوه برقراری ۱-پیشنهاد مدیر مربوطه همراه با دلایل کافی۲-تائید بالاترین مقام مسئول ۳-تصویب کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت ۴-صرفاً در مشاغل کارشناسی و مدیریتی ۵-شغل مرتبط با رشته تحصیلی۶-قرارگیری در گروه ارزشیابی الف ب یاج

در صد فوق العاده جذب بر اساس تعیین مدیر مربوط و بالاترین مقام مسئول خواهد بود.کارکنان جدید الورود واجد شرایط حداکثر از ۵۰%حق جذب برخورداری گردند

حذف حق جذب نیز در مواقع ذیل انجام میگردد۱)حذف مستخدم از شغل مربوطه ۲)قرارگیری در گروه  ارزشیابی ۳) تغییر گروه

* درصد حق جذب

ضریب ارزشیابی × سقف درصد گروه × مزد مبنا= فوق العاده جذب بازار کار

مزایای کارکنان شاغل  دو بخش است ۱-مستمر شامل حقوق مبنا ،حق جذب،حق عائله مندی………..

۲-غیر مستمر:اضافه کاری،شبکاری،تعطیل کاری

توزیع مزایای غیر مستمر بر اساس عدالت ، سقف هر بخش   فعالیت واقعی که پس از  تائید مسئول مربوطه قابل پرداخت است

*آیتمهای احکام پرسنل رسمی شامل حقوق مبناء –افزایش سنوات-فوق العاده شغل،فوق العاده شغل ارزشیابی، تفاوت حداقل حقوق ،حق جذب،شرایط محیط کار ،حق تاهل،اولاد وحق جذب غیر مستمر است آیتمهای

* آیتهمای احکام پرسنل قراردادی شامل مزد مبنا ( مزد سنوات ، حق جذب ) کمک هزینه مسکن ـ بن کارگری ، عائله مندی   خواربار

 مرخصی کارمندان رسمی قابل ذخیره شدن است ـ کارمندان قراردادی در پایان سال تسویه وکارگران رسمی صرفاً تا ۹ روز درسال قابل ذخیره شدن می باشد.

* مرخصی استعلاجی تا ۳ روز توسط قسمت اداری وکارگزینی در ازای ارائه نسخه پزشک و برگه مرخصی ( استراحت پزشکی ) قابل اقدام بوده  واضافه برآن توسط شرکت شهر سالم (کارمندان رسمی ) وتامین اجتماعی (کارگران رسمی وقراردادی )

* صدور احکام کارکنان رسمی تا مرتبه ۱۳ درمقاطع لیسانس با منطقه است (۱۳ وپائین تر )

* صدور احکام کارکنان رسمی تا مرتبه ۹ درمقطع فوق دیپلم ، با منطقه است (۹ وپائین تر)

* صدور احکام کارکنان رسمی درهر مرتبه شغلی با دیپلم با اداره کل منابع انسانی است .

* تهیه کارت پستال سررسید ، دسته گل از بودجه عمومی شهرداری خلاف ضوابط است .

* سیستم مالی شهرداری ازسال ۸۵ (شروع مدیریت دکتر قالیباف ) از نقدی به تعهدی تغییر یافت .

* اعضای مشمول صدور حکم در اداره کل ارزشیابی وکارگزینی مدیران (مناطق شهرداری تهران )

۱ـ معاونین ۷ نفر ۲ـ مسئولین نواحی (منطقه ۹ نفر) ۳ـ رئیس روابط عمومی ۴ـ املاک۵ ـ حقوقی
۶ـ شهردار۷ـ قائم مقام

* ملاک افزایش گروه  کارکنان قراردادی شغل مورد تصدی است نه صرفاً سابقه ومدرک تحصیلی پس از پیشنهاد منطقه درکمیته طبقه بندی مشاغل شرکت مطرح وقابل اقدام است درطول یکسال صرفاً برای یکبار امکان پذیر است .

* طرح انگیزشی بازنشستگی که شامل کارمندان با ۲۵ سال سابقه به بالا می گردد با پیشنهاد دولت تصویب مجلس عملی می گردد.

* به استناد ماده ۱۵ آئین نامه انضباط کار غیبت بیش از ۱۵ روز درصورت عدم اعلام به کارگزینی محل خدمت بطورکتبی منجر به اخراج خواهد شد.

* درهر منطقه کمیته ای « کمیته مشورتی » متشکل از معاون مالی واداری ، رئیس حراست ورئیس بازرسی بدواً رسیدگی به تخلفات وبی انضباطی کارکنان  را عهده دار بوده  ومتعاقباً موارد انضباطی و… درصورت نیاز درمورد کارمندان رسمی به اداره کل منابع انسانی وازآنجا به هیات تخلفات اداری (هیات بدوی ونهائی )منعکس می گردد.

در خصوص کارمندان قراردادی و کارگران  رسمی نیز به کمیته انضباط کار شهرداری تهران که در اداره کل منابع انسانی مستقر است ارجاع تا تصمیمات مقتضی اخذ گردد.

اعضای کمیته انضباطی الف) نماینده شورای اسلامی کار ۲ نفر ب) نماینده مدیریت (کارفرما) ۲ نفر ج) نماینده سرپرستان ۱نفرو  دبیرکمیته (یکی از روسای امور اداری مناطق بدون حق رای)

اعضای هیات تخلفات اداری شامل:

* کمیته انضباطی براساس آئین نامه انضباط کار تصمیم می گیرد ومفاد آن درسنوات مختلف تجدید می گردد.

* هرکارگر ویا کارمند قراردادی درصورت اخراج می تواند به هیات حل اختلاف وزارت کار شکایت نماید لیکن رای هیات نهائی حل اختلاف قطعی ولازم الاجرا است .

* به استناد قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی وکشوری عضویت کارکنان شهرداری در شرکتهای پیمانکاری به هر نحو جرم است .

* اعتیاد به مواد مخدر ومصرف آن به هرشکلی طبق ماده ۱۲ آئین نامه انضباط کار (ماده ۲۷ قانون کار) منجر به اخراج می گردد.

* سقف مرخصی سا عتی در ماه ۷ ساعت است هردفعه نیز بیش از ۲ ساعت امکان پذیر نمی باشد.

* بیمه تکمیلی کارگران رسمی وقراردادی در اختیار شرکت سرویس بیمه شهر است.

* کارکنان خانم ملزم به استفاده از لباس فرم تحویلی می باشند.

* کارکنان قراردادی تا ۲ ماه در طول سال می توانند مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند تا یکماه مستقیم به شرکت خدمات اداری شهر ارسال (توسط منطقه ) تا ۲ ماه به کمیته انضباط کار درهر صورت موافقت که شرط اصلی است .

* جابجائی نیرو درسطح نواحی بلامانع لیکن از ناحیه به ستاد تحت شرایط خاص میسر است .

 * صدور کارت شناسائی کارگران رسمی وکارمندان ثابت توسط اداره کل حراست شهرداری میسر است .

* طبق ماده ۶۵ تامین اجتماعی اگر برای هریک از کارکنان شرکت خدمات اداری شهر حادثه ای رخ دهد  منطقه موظف است ظرف مدت ۲۴ ساعت مراتب را به شرکت اعلام وجهت عدم تشدید حادثه اقدامات اولیه را به انجام رساند .

* طرح طقه بندی مشاغل توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران  خدمت وزارت کار تهیه شده وتوسط کار وامور اجتماعی تائید وبه شرکت ابلاغ شده است

 

*امکان بکارگیری اتباع بیگانه طبق مواد ۱۸۱-۱۲۰ و ۱۳ قانون کار غیر مجاز است (قراردادی)

*مرخصی زایمان به تشخیص پزشک مربوطه ۶ ماه است (قبل وبعد از زایمان قابل استفاده است)

*تا ۲ سالگی مادران میتوانند از یک ساعت مرخصی استحقاقی (ساعتی)بطور روزانه استفاده نمایند .شامل ۳ فرزند

*کارمندان قراردادی نیز میتوانند بصورت انگیزشی باز خرید شوند.

*جانبازان ۲۵%و به بالا میتوانند از ۴۵ دقیقه تا ۲۱۰ دقیقه کسر کار روزانه استفاده نمایند و در صورت عدم استفاده به مرخصی استحقاقی سالانه آنها یا به سنوات خدمت آنان اضافه میگردد.

*ایثارگران شامل۱-آزاده۲-جانباز۳-خانواده شهید۴-رزمندگان(۶ ماه متوالی در جبهه یا ۹ ماه متناوب) می باشند

*ماده ۵۴ آئین نامه استخدامی کارکنان و ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی اجازه کار به افراد بالای ۶۵ سال را نمیدهد.

*بکارگیری بازنشستگان شهرداری وکارکنان سارمانهای دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی در شهرداری ممنوع است بجز موارد خاص

*وصول عوارض و بهای خدمات توسط ادارات درآمد مناطق و اداره کل تشخیصی وصول درآمد قابل اخذ میباشد .

*کارمندان رسمی با مدرک لیسانس هر ۴ سال یک گروه میگیرند.

*کارمندان رسمی با مدرک دیپلم هر ۵ سال یک گروه میگیرند.

*کارمندان رسمی که پست مدیر دارند هر ۴ سال یک گروه دیگر نیز میگیرند.

*کمک هزینه عائله مندی کارگران حداکثر به ۲ فرزند داده میشود.

*کارکنان ثابت شهرداری به استناد ماده ۳۸ آئین نامه استخدامی تابع صندوق بازنشستگی شهرداری
می باشند لیکن به منظور مساعدت کارکنانی که تابع صندوق تامین اجتماعی می باشند میتوانند جزو همان صندوق بمانند و در صورت عدم تمایل میبایست تفاوت حق بیمه مذکور را به صندوق شهرداری واریز نمایند(۲۱% ما به التفاوت را ظرف یک سال بپردازند)

*طرح ناحیه محوری از مورخه ۱/۳/۸۷ شروع شده است.

*مرخصی بدون حقوق کارگران رسمی با موافقت کمیته انضباط کار حداکثر ۳ سال است.

*کارکنان حق الزحمه ای مرخصی بدون حقوق ندارند.

*قانون کار ۲۰۳ ماده دارد.

*نرخ حق بیمه ۳۰%است. ( ۷% حق بیمه شده ۲۱% حق کارفرما)

*آقایان با۲۵ سال و خانم ها با ۲۰ سال میتوانند بصورت انگیزشی بازنشسته شوند (کارمندان رسمی)

*۱-کارگران رسمی نیز در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه میتوانند بازخرید انگیزشی شوند.

*کارمندان رسمی از حق کارشناسی نیز در قالب طرح مسیر ارتقا شغلی نیز برخوردار میگردند.

*عضویت در صندوق ذخیره کارکنان اجباری نمیباشد (هر ماه معادل ۳% ذخیره میگردد)

*صندوق ذخیره با صندوق بازنشستگی تفاوت دارد.

*امکان انتقالی کارمندان رسمی آزمایشی به سایر شهرستانها و سازمانهای خارج از شهرداری وجود ندارد.

*هر کارمند پس از بازنشستگی پاداش معادل ۳۰ روزدر هر سال اخذ و معادل میانگین دو سال  آخر خدمت حقوق بازنشستگی دریافت می نماید.

تخلف:به اعمالی اطلاق میشود که مانع ایجاد نظم در سازمان بوده و از تحقق اهداف خدماتی،اقتصادی واجتماعی شهرداری تهران جلوگیری نموده و یا به منزلت اجتماعی سازمان آسیب رساند

تخلفاتی که در مرحله اول در صورت اثبات منجر به اخراج میگردد:(ماده ۱۲ آئین نامه انضباط کار شهرداری)

ارتشا(رشوه گرفتن)-اختلاس-سرقت-جعل سند و یا استفاده از سند مجعول-اختفا حمل و نگهداری ویا خرید و فروش مواد مخدر –استعمال و اعتیاد به مواد مخدر –فساد اخلاقی-هر نوع تخلفات باندی و گروهی –اخاذی از شهروندان- توهین به مقدسات-قصور و سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف که موجب بروز خسارات مالی برای شهرداری یا شهروندان گردد.

سایر تخلفات:افشاء اخبار  و اطلاعات محرمانه سازمان

سوء استفاده از اصول و تجهیزات و دارائی های شهرداری به هر منظور

سو استفاده از موقعیت شغلی

قصور و سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف

ایراد ضرب و جرح و اخلال نظم در محل کار

تشویق و ترغیب کارکنان به کم کاری ،ایجاد جو تشنج،شایعه پراکنی،نوشتن کلمات و جملات توهین آمیزبر علیه دیگران به هر شکل

تمرد وسر پیچی از دستورات مافوق در محیط کار

عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تکریم ارباب رجوع و ایجاد نارضایتی و شهروندان

ارائه گزارش غلط و حذف واقع در انجام وظایف اداری

قصور و سهل انگاری در جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و عدم گزارش به موقع آن

سهل انگاری در نگهداری از اموال و تجهیزات شهرداری تهران

جعل نامه های اداری  به جهت استفاده از مزایای آن

عدم رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه ها در انجام امور محوله

متصدی بیش از یک شغل

کم کاری ،سهل انگاریو عدم مسئولیت پذیری و عدم رعایت ضوابط در محیط کار که موجب اخلال در انجام وظایف گردد.

سهل انگاری مسئولین در عدم گزارش تخلف کارکنان –فحاشی، توهین،بی حرمتی و تهمت ناروا

بد حجابی و عدم رعایت پوشش اسلامی

مقررات تشویق کارکنان:

الف) کوشش واقدام هوشیارانه درموقع بروز حوادث که باعث جلوگیری از زیان به اموال شهروندان باشد..

ب) رعایت اصول وضوابط حضور وغیاب وتوجه به اصول اخلاقی

ج) مشارکت فعال در انتقال تجارب وافزایش مهارت کارکنان

د) کوشش درجهت افزایش مهارت وتوانائی های شغلی

هـ ) رعایت سلسله مراتب اداری واجرای دقیق دستورات کاری مقام  مافوق وتقویت روحیه همکاری

و) تعهد وتقید نسبت به انجام واجبات شرعی ، رعایت ادب ونزاکت وکوشش درانجام امور محوله


ماده ۱۸: تدابیر انضباطی در مورد تاخیر ورود مازاد بر ۲ ساعت درماه به شرح ذیل خواهد بود:

 

مدت تاخیر

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

نوبت پنجم

مازاد بر ۲ساعت تا ۴ ساعت

تدکر شفاهی

تذکر کتبی وکسر دستمزد ومزایا به مدت تاخیر

توبیخ کتبی با درج در پرونده و کسر مزایا و دستمزد به مدت تاخیر

نوبت سوم+ محرومیت ۳ ساله از ارتقاء گروه شغلی

اخراج با استناد به ماده ۲۷ قانون کار

ازچهار ساعت به بالا

تدکر کتبی

توبیخ کتبی با درج در پرونده و کسر دستمزد ومزایا به مدت تاخیر

نوبت دوم+ محرومیت ۳ ساله از ارتقاء گروه شغلی

اخراج با استناد به ماده ۲۷ قانون کار

ـــــــ

ماده ۱۹: میزان تدابیر انضباطی درمورد غیبت غیرموجه به شرح ذیل می باشد.

مدت تاخیر

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

نوبت پنجم

غیبت تا ۳ روز

تذکر شفاهی وعدم پرداخت دستمزد و مزایای ایام غیبت

تذکر کتبی وعدم پرداخت دستمزد ومزایای ایام غیبت

توبیخ کتبی با درج در پرونده وکسر دستمزد و مزایا به مدت ایام غیبت

نوبت سوم+ عدم ارتقاء گروه شغلی به مدت ۲ سال

اخراج باستناد به ماده ۲۷ قانون کار

غیبت از ۳ تا ۵ روز

تذکر شفاهی وعدم پرداخت دستمزد ومزایای ایام غیبت

توبیخ کتبی با درج در پرونده وکسر دستمزد ومزایای ایام غیبت

نوبت سوم+ محرومیت از ارتقاء شغلی به مدت ۳ سال

اخراج با استناد به ماده ۲۷ قانون کار

___

غیبت از ۵ روز تا ۱۵ روز

توبیخ کتبی با درج در پرونده وکسر دستمزد ومزایای ایام غیبت

نوبت اول + عدم ارتقاء گروه شغلی به مدت ۲ سال

اخراج با استناد به ماده ۲۷ قانون کار

___

____

غیبت بیش از ۱۵ روز

اخراج با اعمال ماده ۲۷ قانون کار

___

____

____

____

ماده ۲۰ درصورتی که فردی هم زمان مرتکب دو یا چند مورد ازتخلفات گردد، مشمول همه موارد تنبیه می گردد.

ماده ۲۱ : درصورتی که نوع تخلف تحقق یافته نیاز به تعقیب از طرف مراجع ذیصلاح قانونی دارد اعمال تنبیهات پیش بینی شده مانع معرفی جهت پیگیری قانونی نخواهد شد.

 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0