آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۲)

فصل دوم: پروانه ‌اشتغال ‌به ‌کار مهندسی‌،حدود صلاحیت‌ و ظرفیت ‌اشتغال

الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی‌

ماده ۴ ـ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های‌مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی‌و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی‌، محاسبه‌، نظارت‌،اجرا، بهره‌برداری‌، نگهداری‌، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی‌، مدیریت ساخت و تولید، نصب‌،آموزش و تحقیق در خواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده ۵ ـ برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی‌، گواهی اشتغال به‌کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی‌مربوط‌، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است‌:
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (۱) سال کار آموزی یا سابقه کار.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (۲) سال کار آموزی یا سابقه کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (۳) سال کار آموزی یا سابقه کار.

ماده ۶ ـگواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته‌خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت‌، شهرداریها،شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع «قانون‌»، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان‌مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی «شخص حقوقی‌» می‌باشند و یا توسط دو نفر ازمهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط «نظام‌مهندسی استان‌» تایید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام‌، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است‌.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی‌
ت ـ نام‌، مشخصات‌، سمت و شماره «پروانه اشتغال‌» شخصی حقیقی یا حقوقی صادر کننده‌گواهی‌.

ماده ۷ ـ متقاضی «پروانه اشتغال‌» باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط‌وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نمایدنیز می‌باشد، تکمیل نموده‌، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاًتوسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان‌به صحت آن برای مرجع صادر کننده «پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده ۶ این آیین‌نامه مقرر شده است‌.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون‌.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی‌.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال‌.
ج ـ مدارک عضویت «نظام مهندسی استان‌» مربوط‌.
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال‌» تعیین و مقرر شده است‌.
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آن‌ها به موجب مقررات این آیین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک‌الزامی باشد.

ماده ۸ ـوزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال‌» و مدارک ضمیمه‌آن در صورت کامل بودن‌، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول «پروانه اشتغال‌» مورد درخواست راصادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک‌، مراتب را ظرف (۱۵) روز با ذکر نواقص به طورکتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول‌تقاضای «پروانه اشتغال‌» و مدارک مربوط را به عهده «نظام مهندسی استان‌» محول خواهد کرد. «نظام‌مهندسی استان‌» در این حالت پس از بررسی و تایید و تنظیم پرونده‌، آن را برای صدور «پروانه‌اشتغال‌» به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

ماده ۹ ـ اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص‌صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک می‌توانند اقدام به تاسیس‌دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم‌به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال‌»می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست‌. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس‌ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.
دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال‌» که عضودفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر، می‌توانند در یک یاچند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یاکاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال‌» شخص حقوقی بنمایند.
الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق الذکر.
ب ـ یک‌نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و یک‌نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران‌و کسانی که دارای حق امضا می‌باشند.
پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط درصورت وجود.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی‌.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال‌.
ج ـ ارائه مدارک عضویت در «نظام مهندسی استان‌».
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال‌» اشخاص حقوقی تعیین و مقررشده باشد.
تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادر کننده‌«پروانه اشتغال‌» اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یامدیرانی که دارای «پروانه اشتغال‌» شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند،وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال‌» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هردو را لغو کند.

ب ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال‌

ماده ۱۱ ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در (۴) درجه‌، «پایه (۳)»، «پایه (۲)»، «پایه (۱)»،«ارشد» صادر می‌شود. برای متقاضیان «پروانه اشتغال‌»، با داشتن سوابق تجربی یا کار آموزی به‌میزان مندرج در ماده (۵) «پروانه اشتغال‌» «پایه (۳)» صادر می‌گردد. جهت ارتقا از «پایه (۳)» به «پایه‌(۲)» داشتن (۴) سال و از «پایه (۲)» به «پایه (۱)» (۵) سال و از «پایه (۱)» به «ارشد» (۶) سال سابقه‌کار حرفه‌ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
تبصره ۱ ـ اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در «رشته‌های‌اصلی‌» می‌باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه‌، متقاضی‌دریافت «پروانه اشتغال‌» هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه جهت تعویض یادریافت «پروانه اشتغال‌» مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌ای طبقه بندی و بدون‌آزمون در یک درجه پایین‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتیکه بعد از ضرب‌الاجل مذکور مراجعه‌نمایند درجه «پروانه اشتغال‌» با توجه به سنوات تجربه حرفه‌ای و موفقیت در آزمون هر یک ازدرجات مذکور تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در ظرف یک سال موضوع تبصره (۱) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه‌مهندسی ارشد، «شورای مرکزی‌»، سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تایید صلاحیت‌حرفه‌ای‌، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می‌کند.اشخاص مذکور می‌توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ «پروانه اشتغال‌»، «پایه ۱» به کار خود ادامه‌دهند.
پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع‌شرایط عمومی مندرج در این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه ورعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری‌آزمونهای مربوط اقدام کند.
تبصره ۴ ـ تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که بوسیله سازمان برنامه وبودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به‌طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۲ ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان «پروانه اشتغال‌»، در«مهندسی ساختمان‌»، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه‌،«الف‌»، «ب‌»، «ج‌» و «د» تقسیم می‌شود.
تبصره ۱ ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان‌، ساختمانها به چهار گروه به‌ترتیب زیر تقسیم می‌شوند.
گروه «الف‌» با مقیاس کاربری محله (۱) تا (۲) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۶۰۰متر مربع‌.
گروه «ب‌» با مقیاس کاربری ناحیه (۳) تا (۵) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حد اکثر زیر بنای ۲۰۰۰متر مربع‌.
گروه «ج‌» با مقیاس کاربری منطقه (۶) تا (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای‌۵۰۰۰ متر مربع‌.
گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ۵۰۰۰ متر مربع‌.
تبصره ۲ ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت‌سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره ۱ این ماده‌الزامی و به شرح جدول موضوع‌این ماده می‌باشد:

گروه الف:
تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر
انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران پایه ۳ یا بالاتر
نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار یا عمران پایه ۳ یا بالاتر
نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران یا معمار پایه ۳ یا بالاتر

گروه ب:
تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر
انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر
نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر
نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران پایه ۳ یا بالاتر

گروه ج:
تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه ۱ یا بالاتر
انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر
نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر
نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر

گروه د:
تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار ارشد
انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران ارشد
نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه ۱ یا بالاتر
نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر

در محل‌هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن وشهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی «رشته‌های مرتبط‌» یا رشته‌های دیگر یا کاردانهای دارای‌صلاحیت استفاده می‌شود.
تبصره ۳ ـ گروه بندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع «قانون‌» وهمچنین تعیین حدودصلاحیت سایر دارندگان «پروانه اشتغال‌» به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد.

ماده ۱۳ ـ ظرفیت اشتغال دارندگان «پروانه اشتغال‌» در رشته‌های مختلف و در هر استان به‌پیشنهاد «نظام مهندسی استان‌» و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.
تبصره ـ دارندگان «پروانه اشتغال‌» و کلیه مراجع صادر کننده پروانه ساختمان‌، و سایرمجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال‌» را رعایت‌نمایند.

ماده ۱۴ ـ حدود صلاحیت دارندگان «پروانه اشتغال‌» شخص حقوقی در رشته و تخصص موردتقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت‌مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایرمراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاءو یا تعهد نظارت‌می‌شود باید بر حسب‌الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن‌، انجام‌محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن‌، تهیه طرحهای تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت براجرای آنها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای «پروانه اشتغال‌» تهیه‌،امضاء و یا تعهد نظارت شود.

ماده ۱۵ ـ در مورد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت‌، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تایید نقشه و انجام کارهای اجرایی‌ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص‌، چه در مرکز و چه‌در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات‌سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مسوول واحد فنی آنها دارای «پروانه اشتغال‌»شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار، برای هر یک ازواحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه «پروانه اشتغال‌» شخص حقوقی‌صادر خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ مسوولیت صحت طراحی و محاسبه‌، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یارییس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه به عهده مسوولان واحدهای فنی‌مربوط‌، که دارای «پروانه اشتغال‌» شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این‌مسوولیت قائم‌به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی‌، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای‌وی رافع مسوولیت مهندس طراح‌، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده‌اند،نخواهد بود.

ماده ۱۷ ـ با توجه به اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸ پاسخ به‌استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی‌، شرکتهای‌تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکت‌های خدمات مهندسی و سایرموسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن «پروانه اشتغال‌» می‌باشد، همچنین‌پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با «نظام مهندسی استان‌» است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن‌و شهرسازی عمل خواهد نمود.

ماده ۱۸ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع «قانون‌»ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی باید «پروانه اشتغال‌» موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در « پروانه‌اشتغال‌» موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

ماده ۱۹ ـ امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهد آور همراه با مهری‌خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی‌، رشته و کداقتصادی درج شده باشد.

ماده ۲۰ ـ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ «پروانه اشتغال‌» می‌باشندیا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک «پروانه اشتغال‌» صادر می‌شود و در «پروانه اشتغال‌»مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده «پروانه اشتغال‌» در آن تعیین صلاحیت شده است با قیدتاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها،صدور یا تجدید یا تمدید پروانه وهم چنین ارتقاء پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون‌های‌عمومی و تخصصی نماید.

ماده ۲۲ ـ «پروانه اشتغال‌» برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده‌معتبر است‌. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن‌شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید «پروانه اشتغال‌» اقدام‌، و در صورت رد تقاضا یاوجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید«پروانه اشتغال‌» باید در محل مخصوصی از متن «پروانه اشتغال‌» درج شود.
تبصره ۱ ـ در صورتیکه اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید«پروانه اشتغال‌» محدود به مدت معینی کمتر از (۳) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار «پروانه‌اشتغال »با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه دارنده «پروانه اشتغال‌» بخواهد در خارج از محدوده استانی که در «نظام‌مهندسی استان‌» آن عضو است‌، از «پروانه اشتغال‌» خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طورکتبی به اطلاع «نظام مهندسی استان‌» هر دو استان برساند.

ماده ۲۳ ـدر موارد زیر «پروانه اشتغال‌» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق‌یا اساساً ابطال خواهد شد:
الف ـ فوت دارنده «پروانه اشتغال‌».
ب ـ حجر دارنده «پروانه اشتغال‌» تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.
پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌انقضای مهلت‌.
ت ـ محکومیت قطعی دارنده «پروانه اشتغال‌» به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی‌.
ث ـ در صورتی که دارنده «پروانه اشتغال‌» به موجب رای قطعی شورای انتظامی استان یا«شورای انتظامی نظام مهندسی‌» محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.
ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی‌وزارت مسکن و شهرسازی‌.
چ ـ قطع عضویت از «نظام مهندسی استان‌» یا اخراج از آن‌.
ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی‌.
تبصره ـ دارنده «پروانه اشتغال‌» در مدتی که «پروانه اشتغال‌» او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن‌معلق شده است‌، حق استفاده از «پروانه اشتغال‌» را جز برای ادامه کارها و مسوولیتهایی که قبل از آن‌به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت‌.

ماده ۲۴ ـ چنانچه «پروانه اشتغال‌» مفقود شود، صاحب «پروانه اشتغال‌» می‌تواند تقاضای‌صدورالمثنی بنماید، و مرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ‌تقاضا، در صورتیکه یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدورالمثنی اقدام‌نماید.

ماده ۲۵ ـ با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «پروانه اشتغال‌» یک سند رسمی دولتی است وکلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست‌.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0