باروک (۱۶۰۰-۱۷۵۰ م)

باروک خود را به روم ارجاع می دهد و در این دوره شاهد تحرک نیرومندتر اما زودگذرتر هستیم.
üتبعیت شهرسازی باروکسیم از مقیاس ابر انسانی
üایجاد حکومتهای دیکتاتوری در دوره باروکی
üغلبه باروکسیم بر طبیعت
*خلاصه شهرسازی باروک
üمحورهای پرپیچ و خم که در قرون وسطی وجود داشت جای خود را به محورهای کوتاه و مستقیم در دوره رنسانس می دهد و در دوره باروک با محورهای طویل روبرو می شویم.
üشهر رنسانسی و باروکی یک شهر شعاعی است. با این تفاوت که در رنسانس از پیرامون به مرکز و در باروک از مرکز به پیرامون می رویم.

*عناصر اصلی شهرهای باروک :
۱-خیابان: به عنوان عنصری هویت بخش مطرح می شود. خیابان مهمترین نماد و اصلی ترین حقیقت شهر باروک است.اهمیت به هندسه ریاضیات و پرسپکتیو و توجه به خیابانهای مستقیم شعاعی با دید بینهایت در این دوره مشهود است.
۲-میدان: میدان دوره باروک عملکرد خود را به مثابه محل تجمع و تعامل اجتماعی شهروندان از دست داده و تبدیل به فضاهای تشریفاتی شده که حکومت با رژه نظامیان و استفاده از فضای باز جهت جلوه گری مجسمه های یادبود پادشاهان اقتدار خود را رخ می کشید. ساختمانهای اطراف باروک یا کلا ساختمانهای متحدالشکل و یکنواختی می شد که وحدت و نظم میدان را تشدید می نمود و یا بصورت ساختمانهای همشکل به مثابه حلقه ای برای یک نگین (ساختمان مجلل) عمل می کردند.
۳-باغسازی: مفهوم باغسازی و در برگرفتن قسمت عظیمی از فضای شهری توسط باغها را در باروکسیم می توان مشاهده کرد(در رنسانس داخل شهر باغ نداشتیم).
ویژگی باغسازی دوران باروک:
ùباغها بزرگتر و ترکیب درختان متنوع تر گردید.
ùکاشت نزدیک بهم درختان
ùگلکاری و چمن کاری بر روی سطوح افقی با استفاده از اشکال هندسی و منظم.

*شهرهای باروک :
رم-هاناوا- فرویدن اشتادت(جنوب آلمان)- ورسای- کارلسروهه

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0