تحلیلی بر نقش رویکرد مشارکت جویانه در مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0