مقاله عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری

مقاله عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری نوشته آقای احمدزاده نادر کارشناس ارشد راه و ترابری می باشد.

چکیده مقاله:

چگونگی تفکیک حرکت عابرین پیاده از وسایل نقلیه در مناطق شهری و هم چنین نحوه احداث گذرهای عرضی ( روگذر – زیر گذر – همسطح ) در مناطق شهری و بیرون شهری شاخص مناسبی جهت تامین ایمنی حرکت عابرین می باشد برای تخصیص کل یا قسمتی از مسیر سواره رو تفکیک آن در محل های پرت ردد در داخل شهری پس از انجام مطالعات آماری جامع در وضعیت موجود تعداد عابرین – سرعت حرکت عابرین وسایل نقلیه – تعداد تصادفات و زمان تاخیر و هم چنین نرخ ارتقاء ایمنی عبور عابرین و افزایش سرعت حرکت عابرین و رونق تجاری پیش ب ینی شده در اقتصاد محلی بشرط اینکه طول مسیر از ۴۰۰ متر متجاوز نکند اقدام می شود [ ۱ ] در طراحی گذرهای عرضی نیز پس از انجام مطالعات جامع آماری با لحاظ وضعیت فعلی تر دد عابرین از عرض سواره رو ، حجم وسایل نقلیه ، سرعت صبور آنها ، تعداد تصادفات و تصادفات منجر به فوت و زمان توقفهای وسایل نقلیه در اثر عبور عرضی عابرین و کندی عبور و مرور و مقدار کاهش سرعت وسایل نقلیه در اثر تجاوز عابرین به سوار رو بهره جسته و سپس در انتخاب محل احداث گذر مطالعات مربوط به ویژگیهای محلی ، رفتارهای عمومی ساکنین محل و محل اجراء گذر عرضی از جهت شهرسازی انجام تا ضمن جذب عبور عابرین باعث ایجاد تسهیلات جدید مانند ایستگاههای حمل و نقل عمومی یا پارکینگ نگردیده و بهمراه افزایش ایمنی و سرعت حرکت عابرین ، سرعت و حجم عبور وسایل نقلیه را به همراه آرامش خاطر راننده گان در سوار رو بدنبال داشته باشد.

برای دریافت اینجا را  کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0