طرح راهبردی مناسبسازی فضای شهری همدان

طرح راهبردی مناسب سازی فضای شهری شهرستان همدان تهیه شده توسط آقایان محمدرضا منعام و سید مهدی حجازی و محمدجابری و نوید زوجاجی می باشد.

چکیده پژوهش:

باتوجه به اینکه هم چنان برتعداد معلولین مخصوصا در کشورهای درحال توسعه افزوده می گردد ، بایستی تجهیز و روان سازی محیط فیزیکی وم همچنین بهینه سازی امکاکن عمومی موجود برای معلولین را مدنظر قرار داد . مناسب سازی بستر شهری از مهمترین امور برای کمکبه معلولین در راستای یکسان سازی محیط شهری برای این قشر از افراد جامعه می باشد .
روشارائه شده در این مقاله عبارتست از : اولویت بندی اماکن عمومی ، خدمات شهری و همچنین راه هایی جهت مناسبسازی محیط شهر برای معلولین و جانبازان .
برای رسیدن به این مهمرسشنامه هایی طراحی و توسط معلولین و جانبازان تکمیل گردید . چارچوب طراحی این پرسشنامه ها ترکیبی از چند متد طراحی پرسشنامه بود . با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه ها و استاندارد های مناسبسازی ، شاخصهای موجود در پرسشنامه ها ارزشگذاری شدند .
کمی شده و نتایج داخل نرم افزار های اطلاعات AHP اطلاعات پرسشنامه ها به روشتحلیل سلسله مراتبی وارد شد . در نهایت با استفاده از نقشه های رقومی شهری بدشت آمده از داده های مطالعه ، تجزیه و GIS جغرافیایی انجام گرفتو در آخرین مرحله از این مطالعه طراحی و بهینه سازی مسیر های شهری GIS تحلیل داده ها در محیط صورت پذیرفت.

برای دریافت این فایل اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0