آثار تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو بر میزان رطوبت و دمای هوای شهر شیراز

آثار تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو بر میزان رطوبت و دمای هوای شهر شیراز

دریاچۀ مهارلو به لحاظ نزدیکی به کلان‌شهر شیراز نقش تعدیل‌کنندۀ رطوبتی و دمایی مهمی بر این شهر دارد. بروز خشکسالی طی دهه‌های اخیر و متعاقب آن کاهش سطح آب این دریاچه بر وضعیت رطوبتی و دمایی مناطق پیرامونی آن به ویژه شهر شیراز آثار نامطلوبی به همراه داشته است. در این پژوهش تغییرات خط ساحلی دریاچۀ مهارلو و تأثیر آن بر عناصر آب و هوایی به ویژه رطوبت هوا و دمای سطح زمین نواحی مجاور دریاچه مورد بررسی قرارگرفته است. برای ارزیابی تغییرات خط ساحلی از داده‌های سنجنده ETM+ & TM ماهواره LANDSAT در تاریخ‌های ۲۲ می ۱۹۸۷ و ۱۷ می سال ۲۰۰۰ و ۲۰ مارس ۱۹۹۹ و ۱۸ مارس سال ۲۰۰۹ استفاده شد. همچنین به منظور پردازش تصاویر ماهواره‌های از روش طبقه‌بندی نظارت شده با اعمال الگوریتم بیشترین شباهت جهت محاسبه نوسان‌های سطح آب دریاچه در دوره‌های زمانی مختلف استفاده گردید. یافته‌های پژوهش بیانگر کاهش ۲۹ کیلومتر مربعی سطح دریاچه در سال ۱۹۸۷ و ۲۰۰۰ در ماه می و ۱۰۷ کیلومتر مربعی در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ در ماه مارس است. میانگین درصد شاخص پوشش گیاهی در حریم ۱۰ کیلومتری دریاچه در سال ۱۹۸۷ و ۲۰۰۰ در همان ماه ۱۵ درصد کاهش یافته است. اما در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ در ماه مارس تنها ۳ درصد کاهش را نشان می دهد. دمای کمینه، میانگین و بیشینۀ سطح زمین (LST) در حریم پیرامونی دریاچه در دورۀ کم‌آبی در تاریخ‌های مشابه با افزایش همراه بوده است.

دمای سطح زمین؛ ماهوارۀ لندست؛ دریاچۀ مهارلو؛ شیراز

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0