بررسی تأثیرات درآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران

بررسی تأثیرات درآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران

چکیده
امروزه تأمین مالی شهرداریها دارای پیچیدگیهای خاص خود است. از یک طرف متولیان شهر باید درآمد مورد نیاز خود را از شهر و شهروندان تأمین و از سوی دیگر منبع درآمدی باید به گونهای باشد که فرآیند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبهرو نسازد. همچنین شناخت الگوی توسعه کالبدی فضایی شهر به منظور هدایت آن در راستای توسعه شهری پایدار امری ضروری است. بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است. از اینرو این مقاله در نظر دارد به بررسی تأثیردرآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران بپردازد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. در این رابطه با بهرهگیری از تکنیک آنتروپی شانون، مدل موران و پیرسون به تحلیل چگونگی گسترش – کالبدی فضایی و همبستگی میان تراکم ساختمانی و درآمدهای شهرداری شهر تهران پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل آنتروپی – شانونو مدل موران نشان میدهد که شهر تهران دارای الگوی پراکنده است. نتایج مدل پیرسون نشان نیز میدهد به استثناء سال ۱۳۷۸ و ۷۹ که همبستگی وجود ندارد در بقیه سالها بین تراکم ساختمانی و درآمد شهری هبستگی قوی وجود دارد.
واژههای کلیدی: ساختار فضایی، درآمد، تراکم شهری، کلانشهر تهران.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0