فرآیند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل

فرآیند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل

چکیده
حملات هوایی به مناطق شهری، امروزه به عنوان یک روش معمول در تمامی جنگ ها شناخته می شوند؛ لذا ارائه برنامه هایی به منظور کاهش اثرات ناشی از آن بر شهرها ضروری به نظر می آید. شهرسازی به عنوان یک دانش کاربردی، از طریق مداخله در ابعاد مختلف شهرها، می تواند زمینه کاهش آسیب پذیری شهرها در حملات هوایی را، فراهم آورد. در این پژوهش، از ناحیه یک منطقه ۱۱ شهر تهران، به عنوان محدوده مطالعاتی، استفاده شد؛ که در طرح های شهری به عنوان یکی از مناطق مهم مرکزی کلانشهر تهران معرفی شده است. در ادامه با بررسی روش های مختلف برنامه ریزی، نسبت به تدوین فرآیند برنامه ریزی مناسب، برای کاهش آسیب-پذیری محدوده مورد مطالعه در حملات هوایی، اقدام گردید. طبق یافت ههای پژوهش، فرآیند مناسب برنام هریزی به منظور کاهش آسی بپذیری باف تهای شهری را م یتوان، شامل چهار مرحله اصلی، تدوین اهداف، شناخت وضع موجود، تحلیل آسیب پذیری، تدوین راهبردها دانست.
واژه های کلیدی:حملات هوایی، پدافند غیرعامل، برنامه ریزی شهری، ناحیه یک منطقه ۱۱ تهران.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0