پایان نامه موانع ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیکی در ایران

محمد نظری
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
مدیریت شهری
دکتر فریدون وردی نژاد

چکیده

شهر الکترونیک شهری است که در آن دسترسی شهروندان به سازمان‌های اداری و متولیان ارائه خدمات، برای رفع تمامی نیازهای آنها به صورت شبانه روزی و مستمر و در هر مکان و هر زمان، با اطمینان کافی، امن و محفوظ فراهم شده باشد. بدیهی است در چنین شرایطی کار و تفریح، توزیع عادلانه امکانات، مشارکت شهروندان در مدیریت شهر و پرداختن به نیازهای فرهنگی و دینی، رقابت  سالم در زمینه‌های اقتصادی و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر، شفاف سازی اطلاعات و نحوه ارائه خدمات، حذف سفرهای زائد و ده‌ها مزیت دیگر، از مدیریت شهری مورد انتظار است و این همه امروزه با گسترش شهرها جز با بهره‌گیری از امکانات فضای مجازی قابل تحقق نیست. این پژوهش به بررسی موانع ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیکی در ایران می‌پردازد. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه، پنج حوزه رهبری الکترونیک، شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، شرایط حقوقی و قوانین و مقررات، زیرساختار فناوری اطلاعات و حوزه نیروی انسانی به عنوان موانع تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیکی در ایران از مطالعات نظری استخراج و جهت بررسی میدانی انتخاب گردید. در ادامه جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش، کارشناسان و مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرداری تهران و وزارت ارتباطات به عنوان جامعه آماری انتخاب و از این میان ۳۸۴ نفر به منزله نمونه مورد توجه قرار گرفتند.

سپس به تشریح ابزار مورد استفاده در پژوهش یعنی پرسشنامه و روایی و پایایی آن توجه نمودیم و پس از آن با روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از روش‌های آماری (آمار توصیفی و آمار استنباطی) به بررسی متغیرها در جامعه آماری پرداختیم.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانعی در جهت تحقق شهر الکترونیک در کشور وجود دارد و پنج حوزه مذکور از موانع تحقق این امر در کشور می‌باشند. در میان این پنج عامل، رهبری الکترونیک و شرایط اجتماعی و فرهنگی در اولویت اول و دوم قرار داشته و عامل نیروی انسانی در اولویت پنجم قرار دارد و این بدان معنی است که از دید کارشناسان و مدیران حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بزرگترین موانع در جهت تحقق شهر الکترونیکی در کشور عامل رهبری الکترونیک و سپس عامل شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است. عوامل شرایط حقوقی و قوانین، زیرساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیروی انسانی هم به ترتیب در ردیف‌های بعدی این موانع قرار دارند.

 در حوزه رهبری الکترونیک به عنوان اصلی‌ترین مانع، پیشنهاد می‌شود که دولت و حاکمیت از سویی با حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهرها و تفویض کلیه اختیارات لازم جهت اداره شهر به شهرداری‌ها و از سوی دیگر توجه ویژه به موضوع فناوری اطلاعات با تأسیس وزارت الکترونیک(E-Administration)که بتواند با توان، تخصص و اقتدار خود این حرکت را به پیش ببرد؛ گام‌های بلندی در جهت الکترونیکی شدن کشور بردارند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0