تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه

تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه

چکیده
بافتهای فرسوده شهری که زمانی بر اساس الگوهای شهری و با تأثیر از شرایط اقتصادی – اجتماعی ساکنان و ویژگیهای محیطی به وجود آمدهاند، امروزه بر اثر گذشت زمان و تغییر در الگوهای فضایی ساخت و ساز، قابلیت زندگی را از دست داده اند و دارای مشکلات زیادی از لحاظ شرایط کالبدی، عبور و مرور، اقتصادی و اجتماعی برای زندگی امروزی است. برنامه های راهبردی با توجه به انعطاف پذیری و داشتن دید بلندمدت و تلفیق سطوح مختلف برنامه ریزی، در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده دارای اهمیت بسیاری است. این بافتها دارای توانها، نقاط قوت و فرصتهای زیادی هستند که بر اساس شناخت جامع و برنامه ریزی صحیح این نقاط، میتوان SWOT راهبردهای بهینه ای جهت ساماندهی وضعیت موجود بافتهای فرسوده ارایه داد. در این مقاله بر اساس مدل نقاط قوت، ضعف و فرصتها و تهدیدهای موجود شناسایی شده و بر اساس طیف لیکرت نظرات کارشناسان و مسوولان مورد بررسی قرار گرفته و هر یک وزن خاصی بر اساس امتیاز کسب شده، به خود گرفته و سپس راهبردهای بهینه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر ارومیه به دست آمده اند. راهبردهای به دست آمده به عنوان راهنما و ملاک عمل بهسازی و نوسازی این محدوده جهت تصمیم گیری و اجرا ارایه شده اند.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0