نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کلان شهرها

نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کلان شهرها

چکیده
این مقاله، فرآیند گردشگری شهری، جاذب ههای گردشگری شهری و انواع آن را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به تأثیر اقتصادی گردشگری شهری به خصوص در کلان شهرها پرداخته است. امروزه صنعت گردشگری به ویژه شاخه شهری آن، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثر در ارتقاء ساختار اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص در کشوهای رو به توسع هبازی میک‌ند. شهرها دارای جاذبه های گردشگری فراوان می باشند و همواره گردشگران زیادی را به سوی خود جذب م ینمایند، لذا توسعه گردشگری شهری پایدار و مدیریت خردمندانه آن، نیازمند برنام هریزی م یباشد. هدف اصلی در این مقاله ارایه رابطه بین گردشگری شهری به خصوص در کلان شهرها با توسعه اقتصاد شهری م یباشد. یافته ها نشان م یدهد در حال حاضر و با توجه به گستردگی مدیریت شهری در کلان شهرها بهره گیری از جاذب ههای توریستی م یتواند نقش مهم یدر معرفی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری جهانی در ارتباط با اقتصاد کلان شهرها ، داشته باشد.
کلمات کلیدی: گردشگری شهری، جاذب ههای گردشگری، اثرات اقتصادی، توسعه

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0