بازخوانی سیر تطور اندیشه در آثار دکتر حسین شکویی

بازخوانی سیر تطور اندیشه در آثار دکتر حسین شکویی

چکیده
هدف این نوشتار، کاوشی در اندیشه ها و تفکرات دکتر حسین شکویی از طریق بازخوانی آثار و بررسی سیر تحول و تطور اندیشه در فکر و ذهن او در قالب سه دوره فکری مشخص است. دوره تعریف م یشود. بازخوانی و « جغرافیای شهری » و « فلسفه جغرافیا » اول ( ۱۳۵۳  1349 ) با دو کتاب بررسی دقیق آثار این دوره، دکتر شکویی را در مقام شارح اندیشه ها و مکاتب جغرافیایی معرفی می کند. مطالعه و بررسی آثار دوره دوم حیات فکری  علمی او ( ۱۳۵۷  1353 )  کتاب های حاشیه نشینان » و « محیط زیست شهری » ،« مقدمه بر جغرافیای جهانگردی » ،« شهرک های جدید »  نشان از تحولی معنادار و قابل توجه در اندیشه ها و تفکراتش دارند. دکتر شکویی در این « شهری دوره با تأکید بر شارح بودن به نقد و تحلیل مضامین و موضوعات جغرافیایی می پردازد. دوره سوم جغرافیای » فعالیت های علمی او ( ۱۳۸۴  1357 ) مشتمل بر کتب و مقالات متعددی است که با نگارش پایان «( اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد دوم » آغاز و با تحریر « کاربردی و مکتب های جغرافیایی می یابد. واقع امر این است که در آثار دوره متأخر، نخستین رایحه های نظریه پردازی در باب موضوعات جغرافیایی در کنار شرح و نقد و تحلیل آنها به مشام می رسد. بدین ترتیب در دوره سوم، دکتر شکویی در عین شارح و ناقد بودن به تدوین نظریه نیز روی می آورد.
واژگان کلیدی: مکتبهای جغرافیایی، فلسفه جغرافیا، جغرافیای شهری

مقدمه
دکتر شکویی را م یتوان یکی از پیشگامان جغرافیای علمی و معاصر ایران دانست. او در مقام شارح، ناقد و نظریه پرداز، تأثیری جدی و قابل تأمل بر عرصه جغرافیای ایران زمین داشته است. بی شک بررسی و بازخوانی کُتب و مقلات متعدد او و توجه دقیق به آراء و اندیش ههای مطروحه در این آثار، می تواند در فهم و شناخت فعالیت های علمی  فکری دکتر شکویی، گامی مؤثر و راهگشا باشد. بر همین اساس نوشتار حاضر در قالب سه دوره فکری به بررسی و تبیین اندیشه ها و تفکرات او می پردازد. در ضمن لازم به ذکر است که پژوهش حاضر عمدتاً مبتنی بر بازخوانی و تحلیل آثار منتشر شده دکتر شکویی -کتب و مقالات- و شرح و تبیین دیدگاه ها و اندیش ههای او از خلال این متون بوده و در این میان به داد ههای زندگی نامه ای، مصاحبه ها و مطالبی که در ارتباط با او به رشته تحریر درآمده اند، به فراخور نیاز و به گونه ای گذرا اشاره شده، ب یآنکه نقش محوری در کار حاضر داشته باشند.

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0