پایان نامه تصویر پردازی از شهر عدل بر اساس آثار و اندیشه های کارگزاران شهید در قوای سه گانه

طاهره علیدادی
تهران
کارشناسی ارشد
مدیریت شهری
دکتر علی اصغر پور عزت

چکیده
منطق شهید منطق مصلحی دلسوخته برای اجتماع است، و شهادت مقدمه و انگیزه ای برای اصلاح جامعه به سمت کمال جامعه انسانی (از دیدگاه الهی) است، از این رو، این پژوهش به منظور ارائه تصویر جامعه آرمانی، با الهام از دیدگاه ها و اندیشه های شهدا در قوای سه¬گانه صورت پذیرفته است. تا این تصویر به مثابه راهنمای عمل در تدوین چشم انداز ملی نظام مدنظر قرار گیرد. در همین راستا ابتدا به بررسی پیشینه آرمان-شهری پرداخته شد و تعاریف آرمان شهر، انواع آرمان شهر، آرمان شهر در اندیشه فلاسفه و اندیشمندان غرب، دلایل مخالفت با آرمان شهر، اهداف آرمان شهر و فواید آرمانگرایی مطرح شد؛ سپس الزامات تحقق آرمان¬شهر از دیدگاه امام علی (ع) مورد بحث قرار گرفت و در ادامه ویژگی های جامعه آرمانی از دیدگاه شهدا، که برداشتی از آرمان شهر دینی بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به نقش و مسؤولیت نخبگان در ایجاد چشم اندازِ مبتنی بر دیدگاه ها و اندیشه های شهدا و ارائه آن به آحاد ملت و همراه نمودن مردم در پیاده سازی چشم انداز اشاره شد.
در این پژوهش سعی بر آن بود تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
۱٫   تصویر شهر عدل دراندیشه کارگزاران شهید، چه ویژگی هایی داشته است؟
۲٫   آیا شهدا تصویری عینی و تحقق پذیر از جامعه بشری در اندیشه داشتند، یا صرفاً تصویری ذهنی و دست نیافتنی؟
۳٫   آیا مختصات شهر مقصد از نظرکارگزاران شهید، با مقتضیات مدل عدالت حق مدار علوی منطبق بوده است؟
این تحقیق یک پژوهش کاربردی و تا حدودی بنیادی محسوب می شود که جهت گردآوری اطلاعات، آثار شهدا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مقولات موضوعی مورد نظر، از متون مورد بررسی استخراج و کدگذاری گردید. در نهایت ۲۷ گزاره استخراج گردید که از طریق نظرسنجی از خبرگان، بررسی و اصلاح شد و در نهایت مورد تأیید قرار گرفت؛ سپس با بهره گیری از این گزاره ها تصویر جامعه مطلوب از دیدگاه شهدا طراحی و تبیین گردید و تحقق پذیری آن نیز مورد تأیید قرار گرفت؛ در نهایت این الگو با الگوی حکومت حق مدار علوی مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید که اندیشه ها و دیدگاه های کارگزاران شهید برخاسته از متن قرآن و سیره نبوی و علوی است.

دانلود خلاصه پایان نامه

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0