کتاب اصول و مبانی توانمندسازی محلات هدف برنامه های نوسازی و بهسازی شهری

96354

هدف اصلی این کتاب طرح مباحث اولیه در خصوص نظریات، اصول و مبانی توانمندسازی فقرای شهری با تأکید بر پهنه مناطق نابسامان بویژه بافت های فرسوده و محدوده سکونتگاه های غیر رسمی  می باشد.

توانمندسازی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی یکی از کارآمدترین و اثربخش ترین راهبردها در امر ساماندهی و تضعیف زمینه های بازتولید کننده فقر شهری می باشد، که تحقق بخشی اهداف آن هنوز در بسیاری از موارد دچار ضعف های نگرشی، عدم باور یا خواست و اراده مدیریت های مختلف می باشد.

این کتاب از ده فصل تشکیل شده است که به ترتیب از موضوع شهرنشینی، فقر، اسکان غیررسمی شروع شده و با مباحث توانمندسازی، نهادسازی، توانمندسازی حقوقی فقر ادامه پیدا کرده و سپس با طرح مباحثی در زمینه ارزشیابی توانمندساز، اندازه گیری توانمندسازی فقرا و ارائه چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی توانمندسازی اجتماعات محلی پایان می یابد به نحویی که فصل پایانی را می توان در حکم مقدمه ای برای ورود به یک موضوع بسیار مهم ولی مغفول در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری با هدف "ساخت شهری امن و عادلانه برای زندگی با کیفیت برای همگان" دانست.

 

تهیه شده توسط دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0