سنجش مکان در طراحی شهری: (Placecheck) درآمدی بر تکنیک مکان سنجی

(Placecheck) " راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش "مکان سنجی
سنجش مکان در طراحی شهری:
(Placecheck) درآمدی بر تکنیک مکان سنجی
کورش گلکار
نشریه علمی-پژوهشی صفه شماره ۴۰ ، سال ۱۳۸۴
 مقدمه
طراحی شهری علم و هنر آفرینش مکان های پایدار است . این امر از طریق فرایندی صورت می پذیرد که شناخت و سنجش کیفیت فضاهای شهری گام نخست آن را تشکیل میدهد. از این رو نظریه ها و تکنیکهایی که در حوزه مطالعات ماهوی این رشته قرار دارند، همگی به تبیین پدیدۀ کیفیت مکانی و ارائه روش هایی جهت سنجش آن از دیدگاه طراحی شهری پرداخته اند. تاکنون تکنیک های تحلیلی گوناگونی جهت ارزیابی مکان ها پیشنهاد شده است که به طور مثال می توان به تکنیک های تحلیل منظر عینی ۱ (گوردن کالن )، تحلیل منظر ذهنی ۲ (کوین لینچ)، تحلیل ریخت شناختی ۳ (کارل کروف )، تحلیل چیدمان فضا ۴ (بیل هیلیر و جولین هنسون )، تحلیل پیاده رهواری ۵ (جان فروین )، تحلیل فضاهای قابل دفاع ۶ (اسکارنیومن)، تحلیل پایداری زیست محیطی ۷ (برایان ادواردز و رندال توماس ) و غیره اشاره نمود . تمامی ۱۹۹۱ ) که تکنیک های طراحی شهری را به دو گروه ) تکنیک های مزبور بر مبنای طبقه بندی “هنری سانوف ” 8 تکنیک های “حرفه ای” و تکنیک های “همگانی” طبقه بندی می نماید، از نوع تکنیک های “حرفه ای” می باشند . معهذا ضرورت مشارکت مردم در فرایند طراحی شهری تدوین تکنیک هایی که به راحتی توسط “همگان ” قابل استفاده باشد را تبدیل به یکی از دغدغه های این رشته و حرفه نموده است. تکنیک مکان سنجی (پلیس چک ) یکی از تکنیک های جدید طراحی شهری است که توسط رابرت کوان ۹ ۲۰۰۰ ) از طرف “ سازمان اتحاد طراحی شهری ” برای مشارکت دادن مردم و شهروندان عادی در ارزیابی ) محیط های شهری تدوین گردیده است . در این تکنیک تا حد امکان از پرداختن به مباحث تجریدی که به دشواری قابل ارزیابی هستند و کا ربرد اطلاعات و واژگان حرفه ای رایج در تکنیکهای تخصیصی، که معمولاً مانع مشارکت گروه های غیرمتخصص می گردد، پرهیز شده است . در حال حاضر تکنیک مکان سنجی به شکل فزاینده ای جهت استفاده در تدوین اسناد هدایت طراحی نظیر چارچوب و دستور کار طراحی از سوی حرفه مندان و جوامع محلی مورد استقبال قرار گرفته است.

دانلود مقاله سنجش مکان در طراحی شهری-کورش گلکار

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0