راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار شهری

چکیده :
به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین، روند دستیابی به سطح رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالاتر دلمـشغولی بیشتر سیاستمداران و مسئولان کشورها بوده است . همچنین در این راستا تفاوتهای منطقه ای، گسترش نابرابری میـان اقتصادهای شهری و روستایی،سلسله مراتب شهری ،جداییهای میان شهر ها،مضامین اساسـی جغرافیـای نـابرابری در مقیاس کشورها،نواحی و کانونهای جمعیتی است . روش این مقاله توصیفی -تحلیلی اسـت . ابتـدا چـارچوب نظـری نظام برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری ، مفـاهیم و دیـدگاههای مطـرح شـده در ادبیـات مربـوط بـه آن را بطورکلی مورد بحث قرار داده در ادامه به دیدگاه،استراتژی و نقش برنامه ریزان در توسعه پایـدار شـهری پرداختـه و به فر آیند شهری شدن و ساختار شهرنشینی در کشورهای جهان سوم اشاره شده اسـت و در نهایـت حاشـیه نـشینی بعنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرار گرفته است .
 
کلمات کلیدی: توسعه، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری ، حاشیه نشینی

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0