مقاله کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS ) در مدیریت مسائل شهری

چکیده:
بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نـشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است . معضلات و مشکلات به وجود آمده در شهرها،خصوصا شهرهای بـزرگ و حجـم عظـیم اطلاعـات، خـصوصا اطلاعـات مکانی و نیاز به حفظ و نگهداری این اطلاعات و تجزیه و تحلیـل آنهـا مـا را مـستلزم اسـتفاده از سیـستم اطلاعـات جغرافیایی مینماید. سیستم اطلاعات جغرافیایی در قسمتهای مختلف بـه متخصـصین امـور شـهری کمـک شـایانی نموده است. در این مقاله به سیر تاریخی مدیریت شهری و همچنین به صورت کـاربردی بـه کاربردهـای GIS در و مدیریت زیرساختهای شهر و برنامهریزی شهری و طراحیشهری به عنوان دو بال مهندسی شهرسازی پرداخته شـده است. در این مقاله به کاربردهای GIS در طرحهای توسعه شهری، مدیریت بحـران، مکانیـابی کاربریهـا، مـدیریت ملـک و زمین ، مکانیابی مبلمان شهری، امنیـت شـهر، کـاربرد GIS در ارزیـابی محـل اسـتقرار کاربریهـا ، کـاربرد GISدر مدیریت و آنالیز شبکه توزیع آب شهر ، کاربرد GIS در پایش آلودگیهای شهری، کاربرد GIS در افـزایش بهـرهوری مدیریت شهری و…. ودر طراحی شهری به ایجاد مدلهای سه بعدی جهت کمک به متخصصین این رشته اشاره کرد.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. نجمه حمید :
    ۱۹ مهر ۹۴

    بسیار جالب و مفید بود

0