مقاله کلان شهرهای ایران

مقاله کلان شهرهای ایران که به بررسی کلان شهر ها می پردازد توسط آقای مهدی کاظمی تهیه و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

هنگامی که مسائل ، مشکلات و نابسامانی های شهر های بزرگمان ، بویژه تهران، را مورد توجه قرار میدهیم ؛ حال چه این رویکرد جهت یافتن راهکارهائی برای مقابله ویا تعد یل مشکلات انها وچه هدف دستیابی به چهارچوب سنجشی ای برای ازمون فرضیات وبرداشت هایمان از وضع موجود باشد ؛ ضروری است قبل از هر چیز روند معاصر کلان شهر شدن شهر های بزرگ آشور را مورد ارزیابی ومطالعه همه جانبه قرار دهیم . بررسی مورد بحث در واقع میباید مشخصا“ در پی یافتن پاسخ به پرسشها ی متنوعی ، که هم در رابطه با ریشه یابی و تبیین روند مذکور وهم راهنمای اقدامات وسیاست گذاری های بعدی است ، با شد . پرشسهائی نظیر اینکه : تحت چه شرایطی تهران کلان شهرشد ؟ روند کلان شهر شدن ( متروپلیزا سیون) شهرهای بزرگ در دوران معاصر جامعه ما نتیجه کدام عوامل ونیروی محرکه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی بوده است ؟ ویا اینکه درشرایط کنونی ، چه هدایت وسیاستی را جهت توسعه شبکه شهرهای کشور وبه تبع ان توسعه کلان شهرها میتوان مطرح نمود که ، با توجه به شرایط ساختاری موجود بتواند بصورت مطمئن و کار ساز ، حداقل موجب تعد یل مشکلات موجود گردد ؟ ایا چنین هدایتی در شرایط حاضر، ازنظر تعیین هدف ، میباید در مرتبه های مختلف شهری متفاوت باشد ؟ و بسیاری از پرسش های دیگر ی که در این زمینه قابل طرح اند .
غرض از دامن زدن باین بحث ، بدین صورت ، علاوه بر اینکه کوششی است در جهت نیل به چهار چوب سنجشی ای برای ازمون مداوم نحوه تبیین کیفیت وکمییت پویائی وتغیرات روند مذکور ، دوری جستن از برداشت
های تقلیدی وکلیشه ای غربی ( که امروزه متاسفانه میان کارشناسان ومسئولین اجرائی ما رواج فراوان دارد) را نیز، در نظردارد . دربحث حاضر پیشاپیش میتوان ، برجسته شدن نکته مهمی را ، اننتظار داشت . اینکه با چنین رویکردی به روند در جریان ، پرسشها وناشناخته های مختلفی مطرح خواهند شد . پرسشهائی که برای تبیین مشخص انها یقینا“ مطالعات وسیعی ضروری است ! در این زمینه نیت این استکه ، درحد توان وبضاعت نظری ، این ابهامات وپرسشها برجسته و ضرورت انجام چنین مطالعاتی مطرح شوند.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0