مقاله شهرهای جدید (بخش اول)

مقاله شھرھای جدید ، مشکل گشا ویا اتلاف امکانات بخش اول توسط آقای مھدی کاظمی بیدھندی تهیه و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

درباره شکست وناکامی شھرجدید در ایران ھم اکنون منتقدین دلسوز به بیان وشرح این ناکامی وشکست کامل ان مشغولند . کافی است به شھرھای مختلف احداث شده ویادر حال احداث توجه نمائیم تامشخص شود چه امکانا ت وسیعی تاکنون ھدر رفته است . با این ھمه ضروری است حتی الامکان نمونه ھای مشابه در جوامع دیگر خاصه کشورھای منطقھ خاورمیانه مطرح گرد د تا عمق تقلید وکلیشه کردن ھا ویا در واقع در جا زدن دراین منطقه بیشتر مورد وارسی وکنکاش قرار گیرد . بنابراین ، برای ادامه بحث سعی خواھد شد در حد امکان تجربیات برخی از کشورھای این منطقه در این زمینه – احداث شھرھای جدید – را مورد توجه قرار دھیم . در مقاله پیشین ، از میشل پرو وست مطالبی در باره شھر جدید درعراق داشتیم . اکنون بعنوان مورد بعدی به اختصار به طرح برخی تجربیات کشور مصر ، بعنوان کشوری در این منطقه با مشکلات کلان شھری ء کم وبیش مشابه با کشورما ، میپردازیم . البته با این توضیح که منابع واطلاعاتی که دراین زمینه قابل دسترسی است بسیار محدود و اغلب نقل شده از منابع رسمی اند . اکثرا ” بیش از اینکه به روشن شدن جوانب مسئله کمک نماید ، برای سرپوش گذاشتن بر ناکارامدی وشکست ھا انتشار مییابند . بیشترتبلیغ و تعریف ازخود است تا اعتراف به شکست وجستجوی راھکارھای موثر ، راھکارھائی که واقعا” رافع مشکلات باشند . بنابراین سعی خواھد شد ، در حد توانائی ، مطالبی مطرح گردند که بیشتردرپی علت یابی وپژوھش در پدیده مورد نظرباشند.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0