شرح خدمات طراحی شهری خیابان

شرح خدمات طراحی شهری خیابان فدائیان اسلام شهر مشهد

 

الف – مرحله اول: تعیین اهداف مقدماتی و شناخت و تحلیل

در مرحله اول شناخت و تحلیل در سه سطح حوزه فراگیر، حوزه بلافصل و حوزه مداخله مستقیم تهیه می­شود.

  • منظور از حوزه مداخله مستقیم، فضای شهری مورد طراحی است که تمام عملیات عمرانی اجرایی در آن انجام می­پذیرد و به عبارتی بودجه تخصیص یافته در این حوزه هزینه می­شود.
  • منظور از حوزه بلافصل، حوزه پیرامون فضای شهری مورد نظر است، که بر فضای شهری تاثیر مستقیم دارد. این حوزه، مورد مداخله مستقیم قرار نگرفته، فقط تاثیر و تأثرات طرح بر آن مورد کنترل قرار می­گیرد. تصمیم سازی در مورد این حوزه فقط برای مهار توسعه­های بی رویه­ای است که باعث تنزل کیفیت در فضای شهری مورد طراحی می­باشند. در حقیقت طراحی و برنامه­ریزی حوزه بلافصل جزو خدمات مشاور
    نمی­باشد.
  • منظور از حوزه فراگیر، حوزه­ای است که بطور غیر مستقیم بر فضای شهری یا بر وجهه آن  تاثیر می­گذارد. مطالعه حوزه فراگیر صرفاً بخاطر شناسایی نقش فضای شهری مورد نظر در این حوزه بوده و هیچ گونه تصمیمی درباره آینده حوزه فراگیر گرفته نمی­شود.

۱- تعیین و تبیین اهداف مقدماتی و تدقیق شرح خدمات

۱-۱- بررسی پیشنهادها و برنامه­های طرح­های فرادست و مصوب.

۱-۱-۱- بررسی نقش و عملکرد خیابان فدائیان اسلام در طرح­های فرادست.

۱-۱-۲- بررسی اهداف، راهبرد و سیاست­های تاثیر گذار طرح­های فرادست و مصوب.

۱-۲- نظر سنجی از شهروندان، افراد ذینفع و ذینفوذ و نهادهای تاثیر گذار

۱-۲-۱- نظر سنجی از کارفرما.

۱-۲-۲- نظر سنجی از نهادها و سازمان­های تاثیر گذار.

۱-۲-۳- نظر سنجی از شهروندان و افراد ذینفع و ذینفوذ.

۱-۳- تعیین اهداف مقدماتی

۱-۴- تدقیق شرح خدمات

۲- شناخت و تحلیل در سطوح سه گانه

۲-۱- بررسی حوزه فراگیر و تاثیر متقابل آن با حوزه­های بلافصل و مداخله (خیابان فدائیان اسلام).

۲-۲- بررسی حوزه بلافصل و تاثیر متقابل آن با حوزه مداخله (خیابان فدائیان اسلام).

۲-۲-۱- بررسی نظام اجتماعی – اقتصادی

۲-۲-۱-۱- بررسی تحولات اندازه و ترکیب جمعیتی حوزه بلافصل و تاثیر آن بر خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۱-۲- بررسی قشر بندی اجتماعی.

۲-۲-۱-۳- بررسی آسیب شناختی اجتماعی و تشخیص محل­های ارتکاب جرم و علل آن.

۲-۲-۱-۴- بررسی تاثیر تجمع روزانه اقشار مختلف بر حوزه بلافصل.

۲-۲-۱-۵- بررسی ارزش اقتصادی اراضی و لایه بندی و قانون­مندی حاکم بر آن.

۲-۲-۱-۶- بررسی فعالیت­های اقتصادی مستقر در حوزه و میزان نحوه رابطه آنها با شهروندان و با یکدیگر و استخراج    فعالیت­های تاثیر گذار بر حوزه مداخله.

۲-۲-۱-۷- بررسی وضعیت و نوع مالکیت.

۲-۲-۱-۸- بررسی دستاوردهایی که در صورت تحقق اهداف اقتصادی نصیب کسبه، ساکنین و شهروندان می­شود.

۲-۲-۲- بررسی کاربری اراضی

۲-۲-۲-۱- بررسی کاربری زمین و نقش و عملکرد آن­ها در سلسله مراتب شهری.

۲-۲-۲-۲- بررسی کیفیت کاربری­ها به لحاظ تثبیت، رشد، زوال، همجواری و سازگاری و ناسازگاری.

۲-۲-۲-۳- بررسی کاربری­ها با توجه به فضاهای قابل توسعه (خالی، بایر و …).

۲-۲-۲-۴- بررسی روند تحولات کاربری­های تاثیر گذار و میزان نفع و ضرر آن­ها برای خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۲-۵- بررسی نظم حاکم بین کاربری­های عمده تاثیر گذار در حوزه بلافصل و چگونگی تاثیر آن بر عملکرد، ظاهر و مفهوم فضای شهری خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۲-۶- بررسی کاربری­های پیشنهادی طرح­های فرادست و مصوب و تغییرات آن­ها براساس کمیسیون ماده پنج.

۲-۲-۳- بررسی نظام ترافیک و حمل و نقل

۲-۲-۳-۱- بررسی وضعیت ترافیکی سواره و پیاده ( سلسله مراتب، نوع استفاده از شبکه به تفکیک سواره، پیاده و کالا، آمار تردد سواره، پیاده و کالا در زمان اوج ترافیک با ذکر قلمرو و تراکم، تداخل سواره و پیاده، سرعت سفر و حرکت به تفکیک سواره و پیاده و دسته بندی وسیله سفر، نوع سفر و بررسی آن به نسبت حجم و ظرفیت سفر، آمار تصادفات حوزه و عامل و علت تصادفات.

۲-۲-۳-۲- نقش حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام  در تولید و جذب سفر، شدت و ضعف آن، دسته بندی و تفکیک انواع حرکت­ها و ویژگی­ آن­ها به تفکیک محورهای اتصال به خیابان فدائیان اسلام  با توجه به کاربری­های مولد سفر عمده،   فعالیت­های تاثیر گذار در انتقال ترافیک سواره و حمل بار حوزه بلافصل و محل تبدیل سفر شهری ( پایانه­ها).

۲-۲-۳-۳- بررسی مسیر و نحوه حرکت پیاده و سوار کردن مسافر توسط انواع وسایل نقلیه عمومی ( با ذکر محدوده قلمرو و تراکم آن).

۲-۲-۳-۴- بررسی اهداف و برنامه­های طرح­های فرا دست و مصوب در نظام ترافیک حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام و تحلیل آن­ها به لحاظ تدابیر لازم در مدیریت و هدایت ترافیک برای جلوگیری از ترافیک عبوری، تاثیر راه­های جدید الاحداث ناشی از اجرای برنامه­ها، طرح­های ویژه ترافیکی، میزان تخفیف ترافیک عبوری و آرام سازی آمد و شد (در صورت لزوم).

۲-۲-۳-۵- موقعیت و میزان ظرفیت موجود پارکینگ در حوزه بلافصل و نقش آن در خدمت رسانی به خیابان فدائیان اسلام و بررسی ظرفیت­های بالقوه حوزه بلافصل در تامین پارکینگ برای خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۴- بررسی زیرساخت­های تاسیسات شهری

۲-۲-۴-۱- بررسی وضعیت تاسیسات شهری موجود در حوزه بلافصل و امکانات بهره مندی شهروندان از آن­ها.

۲-۲-۴-۲- اخذ و تدوین معیارها، اصول و ضوابط تاسیسات شهری از ارگان­های مربوطه.

۲-۲-۴-۳- بررسی برنامه­ها و طرح­های ارگان­ها و سازمان­های متولی تاسیسات شهری در حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۵- بررسی نظام کنترل و هدایت

۲-۲-۵-۱- بررسی سازمان­ها و نهادهای تاثیرگذار و نحوه مداخله آنها در حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۵-۲- نحوه ارتباط سازمان­ها و نهادهای تاثیر گذار با یکدیگر و میزان تاثیر گذاری تصمیمات و اقدامات آنها در حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۵-۳- بررسی امکان مشارکت و نحوه افزایش مشارکت­ها به منظور ارتقاء کیفیت فضایی و اجرای برنامه­ها.

۲-۲-۵-۴- بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اجرای سیاست­های نادرست مدیریت شهری در حوزه بلافصل.

۲-۲-۶- بررسی نظام محیطی

۲-۲-۶-۱- بررسی و تاثیر شرایط متضاد دمایی بر عابران و رانندگان در حوزه بلافصل.

۲-۲-۶-۲- بررسی تاثیر کاربری­ها و فعالیت­های حوزه بلافصل بر ارتقاء دما و ایجاد آلودگی در خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۶-۳- بررسی تاثیر جهت و شدت باد در کاهش یا افزایش آلودگی حوزه بلافصل.

۲-۲-۶-۴- بررسی نظام مدیریت شهری در رفع آلودگی­های محیطی.

۲-۲-۷- مطالعات ادارکی- رفتاری

۲-۲-۷-۱- بررسی رابطه ادراکی- فضایی ساکنین و شهروندان با خیابان فدائیان اسلام (عملکرد، میزان استفاده از فضا یا ظاهر آن، قابل رؤیت بودن آن، بار خاطراتی و اهمیت بار تاریخی- اجتماعی آن).

۲-۲-۷-۲- بررسی میزان تعلق‌خاطر شهروندان به جزء فضاهای حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۷-۳- شناسایی قلمروهای ایجاد کننده حس ارتباط با خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۷-۴- شناسایی قلمروهایی ایجاد کننده حس ورود به خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲-۷-۵- شناسایی و تدوین سلسله‌مراتب نقاط و قلمروهایی از حوزه بلافصل که در اذهان تولید گره، حوزه، لبه، مسیر و نشانه می‌کنند و بررسی ویژ‌گی‌های فضایی هر کدام و اثرات آن در بروز فعالیت‌ها و نحوه رفتارهای استفاده کننده از فضا.

۲-۲-۷-۶- شناسایی جزءفضاهای با ارزش و عامل ارزشی آن به تفکیک عملکردی،‌ هنری، تاریخی.

۲-۲-۷-۷- شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی ارزش نقاطی از حوزه بلافصل که از شهر دیده می‌شود.

۲-۲-۷-۸- شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی ارزش نقاطی از شهر که از خیابان فدائیان اسلام دیده می‌شود.

۲-۲-۷-۹- مطالعه و بررسی مسیرهای حرکتی ممتد و نحوه توالی فضایی که در آن اتفاق افتاده است.

۲-۲-۷-۱۰ بررسی کریدورهای بصری و نقش آنها در ذهنیت فضائی استفاده‌کنندگان.

۲-۳- بررسی حوزه مداخله: خیابان فدائیان اسلام

۲-۳-۱- بررسی نظام اجتماعی، اقتصادی

۲-۳-۱-۱- شناسایی، مطالعه و بررسی مراجعین به خیابان فدائیان اسلام و دسته‌بندی آن­ها (مطالعه و بررسی ساختار سنی، فرهنگی، اقتصادی مراجعین به حوزه دخالت مستقیم).

۲-۳-۱-۲- مطالعه و بررسی فعالیت‌ها، نوع، محل، شکل، حجم، زمان انجام فعالیت و دسته‌بندی آن­ها.

۲-۳-۱-۳- شناسایی، مطالعه و بررسی کسبه پیرامون خیابان فدائیان اسلام و مشتریان آن­ها براساس نوع خدمات، سطح و حوزه خدمت‌رسانی.

۲-۳-۱-۴- مطالعه رفتارها و بررسی ویژگی‌های رفتاری شهروندان در خیابان فدائیان اسلام و ثبت قرارگاه رفتاری آنان بر روی نقشه.

۲-۳-۱-۵- مطالعه میزان کنترل و نظارت عمومی بر خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۱-۶- مطالعه و بررسی دستاوردهایی که در صورت تحقق اهداف اقتصادی نصیب کسبه و ساکنین پیرامون خیابان فدائیان اسلام و شهروندان مراجعه کننده به فضا، می‌شود.

۲-۳-۲- بررسی کاربری اراضی

۲-۳-۲-۱- مطالعه امکان وجود کاربری‌ها، فضاها و فعالیت‌های مورد نیاز ساکنین اطراف و شهروندان در خیابان فدائیان اسلام و بدنه‌های آن.

۲-۳-۲-۲- بررسی رابطه بین کاربری‌های خیابان فدائیان اسلام با کاربری‌های حوزه بلافصل (مکمل، متضاد و…)

۲-۳-۲-۳- شناسایی و معرفی کاربری‌های نامناسب مستقر در خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۳- بررسی نظام ترافیک و حمل و نقل

۲-۳-۳-۱- بررسی نحوه رسیدن عابرین از محدوده‌های اطراف به خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۳-۲- مطالعه و بررسی تجهیزات وابسته به تأسیسات زیربنایی و شبکه ‌راه‌ها، سنخیت و تناسبات آنها با شبکه، دوام و کارایی آن­ها.

۲-۳-۳-۳- مطالعه و بررسی آرایش محیطی مربوط به شبکه ترافیکی خیابان فدائیان اسلام و نحوه استفاده و کارایی آن­ها.

۲-۳-۴- بررسی زیرساخت‌های تأسیساتی

۲-۳-۴-۱- مطالعه و بررسی مکانیزم اجرایی طرح‌های ارگان‌ها و بررسی فایده و ضرری که از نحوه انجام آن عاید شهروندان، ساکنین و کسبه خیابان فدائیان اسلام می‌شود.

۲-۳-۴-۲- مطالعه و بررسی مشکلاتی که از عدم اجرای صحیح طرح‌ها، یا ناکارامدی مدیریت بهره‌وری و نگهداری تأسیسات شهری و عدم هماهنگی بین ارگان‌ها در خیابان فدائیان اسلام پیش می‌آید.

۲-۳-۴-۳- مطالعه ایجاد کانال مشترک تأسیسات شهری.

۲-۳-۵- بررسی نظام محیطی

۲-۳-۵-۱- مطالعه و بررسی تأثیر تابش خورشید بر آسایش عابرین و تقویم نیاز سایه به آفتاب در جزء فضاها.

۲-۳-۵-۲- مطالعه و بررسی میزان رطوبت محیط برای آسایش عابران و بررسی تمهیدات جهت تنظیم رطوبت مطلوب.

۲-۳-۵-۳-  بررسی وضعیت توپوگرافی و شیب‌ها در خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۵-۴-  مطالعه و بررسی وضعیت دفع آب­های سطحی و زیرزمینی و امکانات و محدودیت‌هایی که هر کدام در طراحی خیابان فدائیان اسلام بوجود می‌آورد.

۲-۳-۵-۵- شناسایی و بررسی نقاط انباشت برف و یخ‌زدگی در خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۵-۶- شناسایی پوشش گیاهی موجود در خیابان فدائیان اسلام ، گونه‌بندی، کیفیت، محل و نقش و نگهداری و شرایط لازم پایداری و دوام گونه‌های گیاهی مناسب و بررسی مناسبت آن­ها با شرایط طبیعی خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۵-۷- بررسی مشخصات خاک خیابان فدائیان اسلام و امکانات و میزان کارایی آن با ساخت‌وساز شهری و پوشش گیاهی.

۲-۳-۶- مطالعات ادراکی – رفتاری

۲-۳-۶-۱- مطالعه رفتارهای شهروندان و بررسی ویژگی‌های آن در خیابان فدائیان اسلام (با ذکر محدوده و تراکم آن).

۲-۳-۶-۲- مطالعه و بررسی تراکم جمعیت روز و شب و زمان‌های اوج (ساکن و متحرک و…).

۲-۳-۶-۳- مطالعه و بررسی مشخصات و تعداد ورودی به خیابان فدائیان اسلام و محورهای متصل به آن.

۲-۳-۶-۴- شناسایی فضاهای جانبی مکمل خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۶-۵- شناسایی عناصر مخل خیابان فدائیان اسلام از لحاظ ارتفاعی.

۲-۳-۶-۶- مطالعه و بررسی تضاد، تجانس و یا تقابل موجود بین ظاهر، عملکرد و مفهوم جزء فضاها با کلیت فضای خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۶-۷- مطالعه تغییرات رفتاری فضا در مقاطع زمانی مختلف به فراخور شرایط خاص آن.

۲-۳-۶-۸- برداشت بدنه (قطعه‌بندی، پر و خالی، کیفیت و احجام ابنیه، قدمت، ارتفاع و طبقات کاربری‌ها، مالکیت‌ها، خصوصی و عمومی بودن، نوع سقف و…)، ابنیه ارزشمند(عملکردی، هنری، تاریخی و ترکیبی از …) و بررسی کیفیت حاصل از آن در خیابان فدائیان اسلام.

۲-۳-۶-۹- بررسی پر و خالی قطعات، تراکم ساختمانی و کیفیت‌های فضایی ناشی از آن.

۲-۳-۶-۱۰- بررسی و تأثیر کیفیت ساخت فضاهای عمومی تأثیرگذار بر خیابان فدائیان اسلام (چه میزان در ارتقاء وجهه فضای شهری مفید یا مضر بوده است).

۲-۳-۶-۱۱- مطالعه و بررسی استعداد خیابان فدائیان اسلام برای پذیرش فعالیت‌های مکمل.

۲-۳-۶-۱۲- برداشت بدنه‌ها و نبش‌ها (خط آسمان، خط بام. خط غالب، خط ادراکی، خط زمین، خط مقطع، خطوط و پهنه‌های افقی و قائم، سطوح پر و خالی نما، کدر و شفاف، تقسیم‌بندی‌ها، تناسبات، ورودی‌ها، مصالح (جنس و رنگ و ترکیب)، الحاقات، تزئینات، ریتم، فعالیت‌ها، سبک و…) و بررسی آن­ها جهت تدوین نظام و قانونمندی‌های موجود بین آن­ها.

۲-۳-۶-۱۳- برداشت و بررسی کف (خط ساختمان، شیب و توپوگرافی، سطوح سبز و آب‌نماها، تقسیم‌بندی‌ها و تناسبات،‌ مسیر آب­های سطحی، فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌های کف، موانع حرکتی معلولین، کف‌سازی (جنس،‌ رنگ و ترکیب) حریم‌ها و عرصه‌ها، سطوح سایه‌خور و آفتاب­گیر، دسترسی‌ها و ورودی‌ها به تفکیک سواره و پیاده‌های پرحجم و بررسی آن­ها.

۲-۳-۶-۱۴- برداشت و مطالعه مبلمان شهری، احجام تندیس‌گونه و نقاشی دیواری (نوع، موقعیت جانمایی،‌ قدمت، فرم، رنگ، حرایم و متولی هر کدام)

۲-۳-۶-۱۵- مطالعه و بررسی نقش پوشش گیاهی و مبلمان شهری موجود در بروز رفتارها در خیابان فدائیان اسلام.

۲-۴- جمع‌بندی

۲-۴-۱-  تعیین معیارهای کیفی فضا.

۲-۴-۲-  تعیین نقاط قوت و ضعف، امکانات و تهدیدها در قالب جدول SWOT.

۲-۴-۳- تدوین نمودار محمل مکانی آن بخش از موارد جدول SWOT که می‌توانند بر روی نقشه پیاده شوند و بررسی امکاناتی که برای طراح بوجود می‌آورند.

ب – مرحله دوم: تهیه طرح و برنامه

۱- تنظیم اهداف، راهبرد، سیاست و برنامه

۱-۱- تثبیت مجدد اهداف کلان و خرد با توجه به برداشت‌های بندهای یک و دو.

۱-۲- تدوین راهبردها و سیاست­های لازم برای خیابان فدائیان اسلام.

۱-۳- تدوین نظم انجام طرح و برنامه‌های ارگان‌های متولی در تأمین نیازهای حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام.

۱-۴- تدوین و تنظیم برنامه هماهنگی (مدیریتی، مالی، اجرایی، تشکیلاتی) طرح­های ارگان‌های متولی فضا.

۱-۵- تنظیم طرح و برنامه نظام آمد و شد پیاده، سواره و کالا و تدوین ضوابط و مقررات مدیریت حرکت، سرعت و زمان برای تقویم عادی و مواقع خاص.

۱-۶- تنظیم برنامه کاربری زمین، با توجه به نیازهای شهروندان در زمین‌های قابل توسعه و زمین‌های خالی و بایر حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام و تدوین ضوابط و طیف تغییرکاربری.

۱-۷- پیشنهاد سطوح اشغال و نحوه پر و خالی اراضی حوزه خیابان فدائیان اسلام.

۱-۸- معرفی پروژه‌های معماری واقع در خیابان فدائیان اسلام به منظور مرمت، بهسازی، نوسازی، اولویت‌بندی پروژه‌های پیشنهادی، نحوه و مکانیزم اجراء و نیروهای مداخله‌گر (نظام و تشکیلات اجرایی).

۱-۹- طرح و برنامه کالبد خیابان فدائیان اسلام:

                الف) طرح کف و محوطه‌سازی

            ب) برنامه و طرح بدنه‌ها

            پ) جانمایی مبلمان شهری

            ت) طرح و برنامه پوشش گیاهی، نوع، محل

ث) طرح اطفاءحریق، تأمین روشنایی و آب آشامیدنی.

۲ـ تنظیم معیار، ضوابط و مقررات

۲-۱- ارائه معیار، ضوابط و مقررات فعالیت‌های مجاز خیابان فدائیان اسلام.

۲-۲- ارائه ضوابط و مقررات برای هر یک از عرصه‌های زیر در حوزه بلافصل و خیابان فدائیان اسلام:

            الف) نحوه اشغال زمین

            ب) تراکم ساختمانی

            پ) نماهای شهری

            ت) مبلمان و الحاقات و تزئینات اعیاد و وفیات

            ث) کف و محوطه‌سازی

            ج) پوشش گیاهی (نگهداری و مدیریت فصول)

چ) اطفاءحریق، روشنایی، تأمین آب و دسترسی‌های اضطراری.

۳ـ مکانیزم اجراء (سازمان­های متولی اجراء، زمانبندی و بودجه­بندی )

۳-۱- اولویت‌بندی و زمان‌بندی اقدامات اجرایی طرح و برنامه خیابان فدائیان اسلام براساس حصول سریع‌تر اهداف

۳-۲- توجیه روند طبیعی تغییری که تمهیدات پیش‌بینی شده در خیابان فدائیان اسلام پدید خواهد آورد.

۳-۳- پیشنهاد نوع، نحوه و مکانیزم و میزان مشارکت سازمان‌ها و شهروندان در پیشبرد برنامه‌های طرح.

۳-۴- تنظیم برنامه مدون کمیته پیگیری اجرا.

۳-۵- برآورد هزینه‌های اجرایی طرح و نحوه تأمین منابع ریالی آن.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. خیلی عالی و کامل بود آقای مهندس کامرانی عزیز.به نظرم میشد در پایان شرح خدمات بخش گزارش دهی به کارفرما رو هم اضافه کنید.
    یه خواهش هم دارم اگه ممکنه نحوۀ برآورد حق الزحمه رو هم یه اشاره ای بکنید.ممنون.
    پیروز باشید.

0