مقاله تجلی مفاهیم تفکر و تذکر در شهر

مقاله تجلی مفاهیم تفکر و تذکر در شهر بر مبنای اندیشه اسلامی توسط خانم سعیده نژاد ستاری تهیه شده است.

چکیده مقاله:

گزینش و پردازش محیط توسط انسان برای زیستن،مبتنی بر بینش انسان به جهان است. از این رو باز شناخت محیط از سویی و تفکری که منجر به وجود هر محیط مصنوع شده است، از سویی دیگر راهگشای ایجاد دریافتهای تازه برای پرداختن به مسائل مربوط به شهر است. به مصداق این کلام در این مقاله ابتدا تفکر و تذکر و رابطه آنها- به عنوان دو آموزه مورد تأکید در اسلام- مورد توجه قرار می گیرند چرا که شناخت این مفاهیم مقدمه ای برای درک نمود عینی آنها در کالبد است. و سپس هدف اصلی مقاله پرداختن به نمود و تجلی این مفاهیم در شهر است. همچنین از آنجا که شهر یک مجموعه توأمان از انسان و محیط است، شهروند و رفتار او نیز در این بررسی مدنظر قرار گرفته است. و نهایتاً سعی بر آن است تا مقاله تأکیدی بر این موضوع باشد که شهری که با اتکا به اصول و قواعد اندیشه توحیدی و اسلامی شکل می گیرید در پس صورت حاوی معنایی است که این معنا دستاورد اندیشه اسلامی است.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0