آیین نامه شورایاریها، مسئولیت متقابل شهروندان

اعتماد و اعتقاد به مردم محله به عنوان پشتوانه اصلی و حمایتی انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها ) محسوب می شود.

تلاش و همت صادقانه و مخلصانه و مستمر در جهت حل مشکلات مردم محله
نیز از مهمترین اهداف انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها) برشمرده می شود
یکی از دلایل و ضرورت های تشکیل نهادهای داوطلبانه مردمی و محله ای ایجاد بستری برای شکل گیری ارتباط و تعامل سازنده و فراگیر بین ساکنین محدوده های محلی با یکدیگر از یک سو و با تشکل ها و نهادهای مردمی از سوی دیگر است. در صورت برقراری مطلوب این ارتباط و تعامل ضلع سومی نیز تشکیل خواهد شد که آن ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی مسئول محله ای یا فرامحله ای است.

بنابراین از اهداف مهم تشکیل انجمن معتمدین محلات)شورایاری ها(، تشکل ها، سازمانهای اجتماع محور و سایر نهادهای مرتبط شکل گیری شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی و فرهنگی، ایجاد همدلی و اعتماد، ایجاد حس تعلق شهروندی، ایجاد فضای مشارکت فعال و درگیرانه و در نهایت تشکیل و افزایش سرمایه اجتماعی است. برای حفظ و گسترش این سرمایه لازم است وظایف، تکالیف و حقوق متقابل شهروندان و نمایندگان آنها در نهادهای محله ای کاملاً تعریف و چارچوب ارتباطی آنها مشخص و شفاف باشد. بدین منظور چارچوب وظایف و حقوق متقابل شهروندان و انجمن های معتمدین محلات (شورایاری ها) به شرح زیر مطرح می شود.

الف: مسئولیت متقابل ساکنین محلات در قبال انجمن های معتمدین محلات شورایاری ها

۱-همکاری با اعضای انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها) به عنوان نمایندگان منتخب محله در امور مختلف محلی.

۲- کمک در معرفی، شناسایی و تعریف و تثبیت جایگاه انجمن شورایاری در محله به طرق مقتضی.

۳- همفکری و مشاوره به اعضای انجمن معتمدین محله (شورایاری) محله در شناسایی مشکلات، پیشنهاد راه حل ها و ارتقاء وضعیت محله.

۴- مشارکت و همکاری در اجرای برنامه ها و فعالیت های تدارک دیده شده توسط انجمن های معتمدین محلات شورایاری ها
.
۵- همکاری با انجمن معتمدین محله (شورایاری ها) در اطلاع رسانی طرح ها، برنامه ها، فعالیتها و اقدامات انجمن معتمدین محله (شورایاری ها) در محله.

۶- همکاری با انجمن معتمدین محل (شورایاری ها) در تشکیل گروه های کار محله ای و عضویت در این گروه ها .

۷- نظارت بر کار انجمن معتمدین محل (شورایاری ها)، پرسشگری قاعده مند و منطقی و مبتنی بر طرح مطالبات و نیازهای عمومی محله و با در نظر گرفتن موانع، محدودیتها و واقعیت ها.

۸- همکاری با انجمن معتمدین محله (شورایاری ها) در ارائه آمار، ارقام و اطلاعات محله ای، کمبودها، قوت ها، استعدادها و قابلیتهای محله.

۹- آشنا شدن با شرح وظایف و عملکرد انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها) و تعدیل و منطقی کردن مطالبات متناسب با شرح وظایف شورایاری ها.

۱۰- حضور در جلسات، نشست ها و برنامه هایی که توسط انجمن های معتمدین محلات (شورایاری ها) در محل برگزار می شود
.
۱۱- سایر کمک ها و همکاری هایی که بنا بر شرایط و امکانات محله می تواند توسط ساکنین محله در راستای پیشرفت و آبادانی محله انجام گیرد.

ب: وظایف متقابل انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها) در قبال ساکنین محله
۱- اعتماد و اعتقاد به مردم محله به عنوان پشتوانه اصلی و حمایتی انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها)

۲- تلاش و همت صادقانه و مخلصانه و مستمر در جهت حل مشکلات مردم محله.
۳- انتقادپذیری و توجه به دیدگاه ها و نظرات مطرح شده از سوی ساکنین محله مبتنی بر اصل تکریم ارباب رجوع
.
۴- مشارکت دادن ساکنین در نیازسنجی، امکان سنجی، تصمیم سا زی، تصمیم گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه های محلی.

۵- پایبندی به اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم محله در قبال مسئولیت ها، اختیارات و اقداماتی که شورایاران پیگیری می نمایند.

۶- پایبندی به پذیرش و استفاده از مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان محله در زمینه های مختلف از طرق مقتضی.

۷- پذیرش نظارت مردمی و لحاظ کردن نظارت و تصمیمات ساکنین محله در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها.

۸- داشتن ارتباط مستمر و سازنده با مردم محله از طرق مقتضی و در همه حال.
۹- پیگیری منافع عام مردم محله به جای منافع فردی، خاص یا گروهی و ارتباط با ساکنین بخش ها، خیابانها و کوچه های مختلف محله.

۱۰- حضور برنامه ریزی شده در دفتر و یا محل برگزاری جلسات انجمن به منظور دریافت نامه ها، مکاتبات و مراجعات مردمی.

۱۱- سایر وظایف و اقداماتی که شورایاران بنابر شرایط و امکانات محلی در راستای جذب، گسترش و سازماندهی مشارکت ساکنین محله در قالب شورایاری می توانند انجام دهند.

متن مذکور به عنوان منشور همکاری متقابل انجمن های معتمدین محلات (شورایاران) و ساکنین محله در تابلویی در دفتر انجمن نصب می شود.

این آیین نامه پس از بررسی، در تاریخ ۳۱/۴/۸۵ به تصویب نهایی ستاد هماهنگی انجمن های معتمدین محلات شورایاری ها رسید.

منبع: روزنامه همشهری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0