آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۵)

فصل پنجم‌: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌

ماده ۴۱ـ به منظور تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود وتحقق اهداف «قانون‌» در سطح کشور سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی ساختمان‌»تشکیل می‌شود.
ارکان «سازمان‌» متشکل است از «نظام مهندسی استان‌»، «هیأت عمومی‌»، «شورای مرکزی‌»،«رئیس سازمان‌» و «شورای انتظامی نظام مهندسی‌»
ماده ۴۲ ـ «سازمان‌» و «نظام مهندسی استان‌»ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی‌بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.
ماده ۴۳ ـ برای تشکیل «نظام مهندسی استان‌» وجود حداقل (۵۰) داوطلب عضویت از بین‌مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (۶) «قانون‌» و تبصره‌های آن باشند،ضروری است‌.
تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص‌حقیقی در «رشته‌های مرتبط‌» در «نظام مهندسی استان‌» بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط‌اشخاص حقیقی عضو، حق رای دارند.
ماده ۴۴ ـ عضویت در «نظام مهندسی استان‌» مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است‌:
الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از «رشته‌های اصلی‌» یا «رشته‌های مرتبط‌»
ب ـ متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت‌، در حوزه‌استان مقیم باشد، بطوریکه فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن‌استان باشد.
پ ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت‌.
ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق «نظام مهندسی استان‌» یا «شورای مرکزی‌»تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف «قانون‌» و آیین‌نامه اجرایی آن‌.
ث ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط‌.
ج ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت‌، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرارخواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.
ماده ۴۵ ـ متقاضی عضویت در «نظام مهندسی استان‌» تقاضای خود را به دبیر خانه «نظام‌مهندسی استان‌» تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (۱۵) روز به تقاضای‌واصل شده رسیدگی نماید و در صورتیکه متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به‌صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی‌تشخیص دهد نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.
ماده ۴۶ ـ کسانی که به عضویت «نظام مهندسی استان‌» پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویت‌آنها قطع می‌شود و در هر زمان‌، عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود. بنا به‌تقاضای متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت‌:
الف ـ نقل مکان به استان دیگر.
ب ـ استعفا از عضویت «نظام مهندسی استان‌».
پ ـ سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (۴۴) این آیین‌نامه‌.
ت ـ اخراج از «سازمان‌» به دلیل تکرار تخلف‌.
تبصره ـ قطع عضویت در «نظام مهندسی استان‌» موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای‌وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت درنهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدیدانتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.
ماده ۴۷ ـ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن واحد عضویت بیش از یک «نظام مهندسی‌استان‌» را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند، کارت‌عضویت «سازمان نظام مهندسی‌» جدید پس از موافقت «نظام مهندسی استان‌» و تحقق شش ماه‌اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به «نظام‌مهندسی استان‌» محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت «نظام‌مهندسی استان‌» قبلی به اعتبار خود باقی است‌. همچنین «نظام مهندسی استان‌» قبلی موظف است‌حسب درخواست «نظام مهندسی استان‌» جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای‌«نظام مهندسی استان‌» جدید ارسال دارد.
ماده ۴۸ ـ در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط‌، «نظام مهندسی‌استان‌» تشکیل نشده است‌، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت «نظام مهندسی استان‌»مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد،وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط «نظام مهندسی استان‌» مجاور که به شرح فوق تعیین شده‌انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام‌به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل «نظام مهندسی استان خواهد کرد.
ماده ۴۹ ـ به منظور تشکیل «سازمان‌» در استان‌های وفق «قانون‌»، اولین دوره برگزاری انتخابات‌در استانها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای موجود نظام مهندسی‌ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشکیل «نظام مهندسی استان‌» طبق «قانون‌»، کلیه‌امکانات‌، اموال‌، دارایی و تعهدات سازمان موجود به «نظام مهندسی استان‌» با نمایندگی هیأت‌مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می‌شود.
ماده ۵۰ ـ عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط‌.
ب ـ شرکت در انتخابات هیأت مدیره‌، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن‌.
پ ـ امکان انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و «شورای مرکزی‌» و سایر مجامع وکمیسیونها و هیات‌های وابسته به «نظام مهندسی استان‌».
ت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود دراختیار اعضا قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای اعضا «نظام مهندسی‌استان‌» و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی‌، مالی‌، فنی و غیره‌.
ث ـ استفاده از پایگاههای علمی‌، فنی‌، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.
ج ـ استفاده از تسهیلات قانونی‌، که برای دارندگان «پروانه اشتغال‌» فراهم می‌شود.
چ ـ استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (۲۷) «قانون‌».
ح ـ استفاده از خدمات مالیاتی‌.
ماده ۵۱ ـ ارکان «نظام مهندسی استان‌» به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ «مجمع عمومی‌»
ب ـ «هیأت مدیره‌»
ج ـ «بازرسان‌»
د ـ «شورای انتظامی استان‌»
محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می‌تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف‌شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه‌مربوط به آن دفاتر محول نماید.
الف ـ «مجمع عمومی‌»
ماده ۵۲ ـ مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو «نظام‌مهندسی استان‌» دارای مدارک تحصیلی در «رشته‌های اصلی‌» یا «رشته‌های مرتبط‌» و کارت عضویت‌معتبر، که اصالتاً یا وکالتاً حق رای دارند تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ ـ اعضایی که حق رای خود را تفویض می‌کنند، باید کارت عضویت خود را نیزضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی‌گیری شرکت کنند.
تبصره ۲ ـ در استانهایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی‌تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات‌، سازمان مسکن و شهرسازی استان‌،کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.
ماده ۵۳ ـ جلسات مجمع عمومی به دعوت هیأت مدیره در موارد زیر تشکیل می‌شوند:
الف ـ جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار
ب ـ جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده به تعداد دفعات و در زمان‌هایی که در جلسه‌عادی تعیین می‌شود و یا در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی و یا بازرس (بازرسان‌) و یا باتصویب شورای مرکزی و یا دو سوم اعضای هیأت مدیره و یا حداقل بیست درصد اعضای نظام‌مهندسی استان تشکیل آن را از هیأت مدیره خواستار می‌شوند. (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۸۱)
تبصره ۱ ـ در مواردی که اشخاص و مراجع مذکور در بند (ب‌) درخواست تشکیل مجمع‌عمومی به طور فوق العاده را نمایند، هیأت مدیره مکلف است به فاصله حد اکثر ۴۵ روز نسبت به‌تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره از تشکیل جلسه مجمع‌عمومی در مدت مذکور بازرس (بازرسان‌) مکلفند با اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی اقدام لازم به‌منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی به عمل آورند. (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۸۱)
تبصره ۲ ـ هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت درجلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط‌، مشروط به انجام دعوت‌مذکور رسمیت خواهد یافت‌.
تبصره ۳ ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو «نظام مهندسی استان‌» می‌توانند به عنوان ناظر درجلسات مجمع عمومی حضور یابند.
ماده ۵۴ ـ دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (۲۰) روز قبل از تشکیل جلسه‌از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله‌رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های‌مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.
ماده ۵۵ ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضا رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات آن با رای موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد، درصورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول‌، جلسه دوم به فاصله‌حداکثر ۲۰ روز پس از آن مجدداً تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت وتصمیمات آن با رأی مثبت نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ در مجامع عمومی که دستور کار جلسه‌، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد،اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه‌مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رأی‌گیری با رای مخفی و رعایت مواد آتی انجام‌می‌شود، و در این مورد هر عضو فقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیرنمی‌باشد.
ماده ۵۶ ـ مجمع عمومی توسط هیأت رییسه موقت مرکب از مسن‌ترین عضو به عنوان رئیس‌سنی و جوان‌ترین عضو به عنوان منشی و دو ناظر که با رأی اعضای حاضر انتخاب می‌شوند،تشکیل می‌گردد. هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی استان از بین اعضای داوطلب و با رأی اعضای‌حاضر در مجمع عمومی‌، با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی‌مرکب از رئیس و یک منشی و دو ناظر خواهد بود.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای در سه نسخه توسط منشی تدوین و پس‌از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی‌، به رؤیت و امضای بازرس (بازرسان‌) سازمان استان می‌رسدو نسخ آن به ترتیب به دبیر خانه نظام مهندسی استان‌، سازمان مسکن و شهرسازی استان و دفترشورای مرکزی ارسال می‌شود.
ماده ۵۷ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل‌شده باشد به شرح زیر است‌:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره‌.
ب ـ انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل‌.
پ ـ شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن‌.
ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «نظام مهندسی استان‌» و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره‌.
ث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع در آمد برای «نظام‌مهندسی استان‌» بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره‌.
ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره‌، بازرسان و اعضای شورای‌انتظامی استان‌.
چ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های «نظام مهندسی استان‌».
ح ـ شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای‌، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن‌.
خ ـ تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا وموسسات و نظایر آن‌.
د ـ بررسی و نظر خواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی‌.
ذ ـ تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هرسال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی سالانه‌.
ر ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده‌«نظام مهندسی استان‌» و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
ب‌: هیأت مدیره
ماده ۵۸ ـ هر یک از «نظام مهندسی استان‌»ها دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای‌داوطلب در «رشته‌های اصلی‌» برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای‌هیأت مدیره بلامانع است‌.
ماده ۵۹ ـ داوطلبان عضویت در هیأت مدیره‌، «نظام مهندسی استان‌»ها علاوه بر دارا بودن‌شرایط مندرج در ماده (۱۱) «قانون‌» باید دارای «پروانه اشتغال‌» پایه (۲) مهندسی یا بالاتر باشند و از(۵) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (۳) یا بالاتر باشند.
ماده ۶۰ ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای «نظام مهندسی استان‌»می‌باشد که به شرح زیر تعیین می‌شود:
از (۵۰) تا (۳۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۵) تا(۷) نفر
از (۳۰۱) تا (۱۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۹) نفر
از (۱۰۰۱) تا (۲۵۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۱۳) نفر
از (۲۵۰۱) تا (۵۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۱۷) نفر
از (۵۰۰۱) تا (۱۰۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۲۱) نفر
از (۱۰۰۰۱) و بیشتر تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۲۵) نفر
هیأت مدیره در هر یک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهد داشت‌.
ماده ۶۱ ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای «نظام مهندسی استان‌» به‌تفکیک «رشته‌های اصلی‌» به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:
تبصره ۱ ـ در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه بایدحداقل مشتمل بر (۷) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی درهیأت مدیره داشته باشد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که در ستون اول از هر یک از «رشته‌های اصلی‌» داوطلب واجدالشرایط‌وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (۵) عضو خواهد بود.
تبصره ۳ ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته‌باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آرا انتخاب خواهند شد و اگر درهیچ یک از رشته‌های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت‌تامین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته‌ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب‌حایزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۲ ـ برای انجام انتخابات هیأت مدیره‌، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از (۳) تا (۷) عضو«نظام مهندسی استان‌»، با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی‌انتخابات‌برای استانهایی که تا (۳۰۰) عضو دارند (۳) نفر و تا (۲۵۰۰) عضو (۵) تا (۷) نفر و بیش ازآن (۷) نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان «دستگاه‌نظارت‌» وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت‌.
به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات‌، سازمان مسکن و شهرسازی استان‌، به تعداد دوبرابر مورد نیاز از اعضای «نظام مهندسی استان‌» را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضا رابا اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام‌می‌نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب وتشکیل شود.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات‌، هیأت اجرایی انتخابات‌را راساً از بین اعضای «نظام مهندسی استان‌» انتخاب نماید.
ماده ۶۳ ـ اعضای هیات اجرایی انتخابات در اولین جلسه‌، از بین خود یک رییس‌، یک نایب‌رییس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته وتصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده «دستگاه نظارت‌» نیز مجاز به شرکت‌در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است‌.
تبصره ـ اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.
ماده ۶۴ ـ هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل‌، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر راانجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:
الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره‌.
ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از (۱۵)روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
پ ـ اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی‌محلهای ثبت نام داوطلبین‌.
ت ـ درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.
ث ـ تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود،پس از تایید «دستگاه نظارت‌».
ج ـ اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (۶۱) این آیین‌نامه‌.
چ ـ اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری بنظر می‌رسد.
ح ـ ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای «نظام مهندسی استان‌» در صورت لزوم‌.
ماده ۶۵ ـ داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی‌انتخابات تعیین شده است‌، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی «پروانه اشتغال‌» و سایرمدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محلهای ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۶۶ ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام‌جهت احراز شرایط داوطلبان‌، از مراجع ذیربط استعلام و رو نوشت آن را برای «دستگاه نظارت‌»ارسال و ظرف یکماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد بااکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به به «دستگاه نظارت‌» و متقاضی‌اعلام نماید.
افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف (۳) روز از تاریخ وصول نظریه شکایت‌خود را به طور کتبی به «دستگاه نظارت‌» تسلیم و رسید دریافت دارند. «دستگاه نظارت‌» موظف‌است ظرف یک هفته به شکایت واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان‌و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.
پس از تایید فهرست نهایی نامزدها به وسیله «دستگاه نظارت‌»، هیأت اجرایی انتخابات فهرست‌مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده‌، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه‌محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا می‌رساند.
تبصره ـ فهرست اسامی داوطلبان شامل‌، نام و نام خانوادگی‌، با ذکر رشته تحصیلی‌، نام‌دانشکده‌، سال دریافت مدرک‌، نوع مدرک‌، رشته تحصیلی به صورت‌الفبایی و به تفکیک رشته بایدتنظیم شود و در روز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رای دهندگان قرار داده شود.
ماده ۶۷ ـ در صورتیکه هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امکانات‌، وسعت استان‌، تعداد اعضا،پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل‌، محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید،باید برای هر یک از محل‌های مذکور هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو «نظام‌مهندسی استان‌» که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین کند، ولی به‌هر حال مسؤولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می‌باشد. «دستگاه نظارت‌» نیزبرای هر محل یک ناظر خواهد داشت‌.
ماده ۶۸ ـ هر یک از اعضای «نظام مهندسی استان‌» می‌تواند با ارائه کارت عضویت همان استان‌به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از رشته‌های اصلی و حداکثر به تعداداعضای اصلی هیأت مدیره «نظام مهندسی استان‌» رای دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رای‌خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
تبصره ـدر صورتی که رای دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن‌اسامی حذف می‌شود.
ماده ۶۹ ـ پس از خاتمه رای‌گیری‌، هیات اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر «دستگاه‌نظارت‌» اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یک از «رشته‌های اصلی‌» از بین کسانی که دارای رای بیشترباشد به ترتیب اولویت‌، اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود و نتایج رای‌گیری‌صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان «دستگاه نظارت‌» امضا واعلام می‌شود.
ماده ۷۰ ـ مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (۵) روز بعد از روز اخذ رای خواهد بود ومدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این‌شکایات‌، هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده «دستگاه نظارت‌» است‌.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام‌رسیدگی‌، در صورت تایید انتخابات‌، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه «نظام مهندسی استان‌» تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات‌، هیأت اجرایی انتخابات‌حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.
تایید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات «دستگاه نظارت‌» است‌. پس از خاتمه انتخابات وتایید آن‌، اعتبارنامه‌های اعضای هیأت مدیره‌، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضاء و صادرمی‌شود.
ماده ۷۱ ـ هیأت مدیره‌ای که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود دراولین جلسه خود هیأت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و دو نائب رئیس و یک دبیر با تعداد آرای نصف به علاوه یک نفراعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت یک سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب آنان در سالهای‌بعد بلامانع است‌. هیأت رئیسه از بین خود و یا از میان هیأت مدیره یک نفر را با تایید هیأت مدیره‌به عنوان خزانه دار انتخاب می‌کند. رئیس هیأت مدیره «رئیس سازمان نظام مهندسی استان‌»می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه آرای مأخوذه در مورد هر یک از اعضای هیأت رئیسه مساوی باشد و هیأت‌مدیره نتواند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به انتخاب عضوی که در مورد آن توافق حاصل‌نگردیده اقدام نمایندو نیز اگر هیأت مدیره نتواند پس از انقضای مدت یکساله عضویت و یا درصورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیأت رئیسه نسبت به انتخاب‌جایگزین‌، ظرف مدت مذکور اقدام کند هیأت مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای‌مرکزی منعکس نماید و شورای مزبور مکلف است عضو یا اعضای جایگزین را از بین اعضای هیأت‌مدیره به طور موقت تا زمان حصول توافق برای انتخاب اعضای مزبور توسط هیأت مدیره تعیین ومعرفی نماید.
ماده ۷۲ ـ جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی‌رسمیت می‌یابد. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رای در کلیه جلسات هیأت مدیره‌شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک به‌نسبت تعداد کل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای‌حاضر در جلسه می‌رسد. اسامی غائبین ذیل آن ذکر می‌شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه‌متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضوعلی‌البدل به جای او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب رانیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می‌شود.
تبصره ۲ ـ در صورت فوت‌، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیأت‌مدیره‌، از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت‌خواهد شد.
ماده ۷۳ ـ اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی‌.
۲ ـ برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های «مهندسی ساختمان‌» و مشاغل مرتبط با آن‌و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه‌ای و مهندسی‌.
۳ ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای «مهندسی ساختمان‌» از طریق ایجادپایگاههای علمی‌، فنی‌، آموزشی و نظایر آن‌.
۴ ـ همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات‌ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای «نظام مهندسی‌استان‌» حسب درخواست‌.
۵ ـ نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهاو فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح‌.
۶ ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی‌مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول «قانون‌».
۷ ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیّت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش وبرگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
۸ ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های «مهندسی ساختمان‌» و کارفرمایان و کمک به مراجع‌مسوول در بخش «مهندسی ساختمان‌» در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت وجلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی‌.
۹ ـ کمک به ترویج اصول صحیح «مهندسی ساختمان‌» و همکاری با وزارت مسکن وشهرسازی در زمینه تدوین‌، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰ ـ کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمان‌، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه‌گزارش بر حسب در خواست ،شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحهاو همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای‌یاد شده با استفاده از خدمات اعضای «نظام مهندسی استان‌».
۱۱ ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای‌ماهیت فنی است‌.
۱۲ ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی‌.
۱۳ ـ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه «نظام مهندسی استان‌» و ارائه‌آن به مجمع عمومی جهت تصویب‌.
۱۴ ـ معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلافات مالیاتی به‌منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء «نظام مهندسی استان‌».
۱۵ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت‌مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ‌.
۱۶ ـ پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آن‌ها از بین اعضای «نظام مهندسی استان‌»به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل‌.
۱۷ ـ انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به «شورای مرکزی‌»جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده «۱۷» «قانون‌» و فراهم کردن‌موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان‌.
۱۸ ـ تهیه و تصویب نظام نامه اداری‌، تشکیلاتی‌، مالی و داخلی «نظام مهندسی استان‌».
۱۹ ـ تنظیم امور اداری و مالی «نظام مهندسی استان‌» طبق مقررات و نظام نامه‌های مربوط‌.
۲۰ ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی جهت‌تصویب‌.
۲۱ ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان‌.
۲۲ ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان «نظام مهندسی استان‌» و تعیین شغل و حقوق و دستمزد وپاداش آنها.
۲۳ ـ افتتاح حساب بانکی‌، بنام «نظام مهندسی استان‌» نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت‌انجام امور «نظام مهندسی استان‌» و پرداخت هزینه‌ها.
۲۴ ـ تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی‌، امضای قراردادها،اسناد و اوراق تعهد آور، اقامه دعوی و صلح و سازش‌.
۲۵ ـ تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک «رشته‌های اصلی‌» از بین اعضای‌«نظام مهندسی استان‌» با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به‌مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی‌.
۲۶ ـ اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجدشرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده‌، موضوع ماده ۱۷ «قانون‌».
۲۷ ـ همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع «قانون‌» و آیین‌نامه اجرایی آن‌.
۲۸ ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در «نظام مهندسی استان‌» و تعیین وظایف و نحوه‌هماهنگی با سایر استانها موضوع ماده (۸۶) این آیین‌نامه‌.
۲۹ ـ تشکیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری‌.
۳۰ ـ تاسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشکیل‌، چگونگی‌فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.
۳۱ ـ تهیه نظام نامه مربوط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشکیل‌، شرح وظایف وحدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.
۳۲ ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کار آموزی فارغ‌التحصیلان «رشته‌های اصلی‌» و«رشته‌های مرتبط‌» در «مهندسی ساختمان‌».
۳۳ ـ تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به‌منظور اطلاع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی «نظام‌مهندسی استان‌» و مراجع ذیربط در موارد نیاز نظر حل و فصل موضوعات‌، رفع اختلاف‌، خدمات‌مشاوره فنی و مهندسی‌.
۳۴ ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای‌، نرم افزارهای غیره .
۳۵ ـ تشکیل نمایشگاههای تخصصی‌، فنی‌، تولیدی‌، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضادر نمایشگاههای داخلی و خارجی‌.
۳۶ ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس‌ماده (۳۳) «قانون‌».
۳۷ ـ مشورت با گروههای تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط‌.
۳۸ ـ هر نوع وظیفه دیگری که به موجب «قانون‌» و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یاعرفاً ضروری است وبه عهده هیأت مدیره می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس (بازرسان‌) عملکرد یاترازنامه سالیانه هیأت مدیره را تأیید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقاً مشخص و به‌انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هیأت مدیره اعاده می‌نماید. هیأت مدیره مکلف‌است ظرف یکماه مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و تایید بازرس یابازرسان ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید. چنانچه مجدداً ترازنامه به‌تصویب مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می‌نماید،و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیأت مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۷۴ ـ کلیه مکاتبات «نظام مهندسی استان‌» با امضاءرییس هیأت مدیره و در غیاب او به‌ترتیب با امضای نائب رییس اول یا دوم انجام می‌شود، مگر آنکه در موارد معینی‌، هیأت مدیره نحوه‌خاصی تعیین کرده باشد.
ماده ۷۵ ـ نمایندگی «نظام مهندسی استان‌» با هیأت مدیره است‌، که به طور کلی یا موردی‌نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدوداختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.
ماده ۷۶ ـ هیأت مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی ازاختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای‌هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به‌موجب نظام نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته درشهرستانهای تابعه استان واگذار کند. این نظام نامه‌ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای‌انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفادتوافق نامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای‌باشد.
ماده ۷۷ ـ گروههای تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از «رشته‌های اصلی‌» که تعدادآنها حداقل به (۷) نفر بالغ شود، تشکیل می‌شود. گروههای مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته‌خود را در جلسات گروه‌، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات‌خود را برای «نظام مهندسی استان‌» ارسال می‌دارند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری‌که اختصاصاً مرتبط با یکی از «رشته‌های اصلی‌» است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده‌،آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.
ماده ۷۸ ـ هیأت مدیره «نظام مهندسی استان‌» موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل «نظام‌مهندسی استان‌» نسبت به تشکیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام کنند.

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0