متن مصوبه ” مجوز اخذ عوارض حق الارض در شهر تهران “

بسمه تعالی
متن مصوبه
” مجوز اخذ عوارض حق الارض در شهر تهران
« مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ی ذیل آن »

مصوب دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی علنی عادی
شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)
به تاریخ سه شنبه سیزدهم بهمن ماه
سال ۱۳۸۸
(۸۸/۳/۲۵۷/۶ )

ماده واحده :
۱۳۸۷ مجلس /۱۲/ به استناد تبصره یکم ( ۱) ذیل ماده پنجاهم ( ۵۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷
شورای اسلامی، به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض حق الارض بصورت سالیانه
و براساس طول شبکه های احداث شده و تجهیزات منصوبه (زیرزمین، سطح زمین و هوایی ) از شرکت های
استفاده کننده ( مخابرات، گاز، آب، فاضلاب، برق) به شرح ذیل اخذ نماید.
الف فرمول محاسبه شبک ههای احداثی
t= l×۲۵۰۰۰
عوارض حق الارض سالانه =t
حداقل یک مترمربع خواهد بود) l) طول و عرض شبکه موجود به اضافه شبکه های احداثی به مقیاس مترمربع =l
۲۵۰۰۰ ریال = ده درصد میانگین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
ب فرمول محاسبه تجهیزات منصوبه
t= s×۲p

عوارض حق الارض سالانه =t
قیمت یک متر مربع دفترچه ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم =p
سطح اشغال تجهیزات موجود و یا احداثی در آتیه ( حداقل یک متر مربع) = s
تبصره یکم -۱
پرداخت این عوارض بر عهده شرکت های استفاده کننده بوده و وصول آن از مشترکین ممنوع می باشد.
تبصره دوم- ۲
عوارض موضوع این مصوبه صرفاً شامل مواردی است که اراضی، فضا، اماکن و معابر عمومی مربوط، تحت
مالکیت شهرداری تهران باشند.
تبصره سوم- ۳
اجرای مفاد این مصوبه پس از هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط منوط به تأیید کمیسیون تلفیق شورای
اسلامی شهر تهران مرکب از روسای کمیسیون های اصلی و سه گانه و رئیس شورای اسلامی شهر تهران خواهد
بود.

تبصره چهارم-۴
شهرداری تهران موظف است عوارض اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی برخی از خدمات شرکت های
بهره برداری کننده صدرالذکر را بررسی و گزارش لازم را حداکثر ظرف مدت س هماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه
به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0