شرح خدمات طراحی فضای شهری (خیابان)

شرح خدمات طراحی فضای شهری ( خیابان )

۱- تعیین اهداف – در این بخش از پروژه اهداف به ترتیب اهداف کلی و جزیی مشخص شده و اولویت‌بندی کیفی و زمانی خواهد شد .
۲- تعاریف و دیدگاهها
۲-۱-ارائه تعریف دقیق از پروژه
۲-۲-تعریف مفاهیم پایه
۲-۳- تبیین مبانی نظری
۲-۴- تنظیم و ارائه فرآیند مطالعات و طراحی
۳- شناخت
۳-۱- شناخت عمومی شهر
( این بخش از مطالعات ترجیحاً از منابع و مطالعات فرادست استخراج و تدوین می‌شود .)
۳-۱-۱- روند شکل‌گیری شهر
۳-۱-۲- شناخت و معرفی ساختار اصلی شهری
۳-۱-۳- شناخت طبیعی ، اجتماعی و تاریخی شهر
۳-۱-۴- شناخت میراث معماری و شهرسازی
۳-۱-۵-استخراج بارزه‌های ماهوی – هویتی کالبد شهر بم در ادوار مختلف تاریخی (دوره کهن، دوره میانی و دوره معاصر) در سطوح مختلف
۳-۱-۶- مطالعه موارد خاص

۳-۲- حوزه فراگیر
۳-۲-۱- جمع آوری طرح و برنامه های فرادست
هدف از انجام این بخش از مطالعات تعیین جایگاه حوزه فراگیر در کلیه برنامه های طرح جامع و تفصیلی مصوب می‌باشد .

۳-۲-۲- مطالعات و عملکرد و فعالیت:
– بررسی سلسله مراتب محدوده تقسیمات خدمات شهری در حوزه نفوذ و پیرامون آن
– بررسی چگونگی شکل گیری خدمات شهری در محدوده و میزان توفیق طرحهای فرادست
– برداشت اطلاعات تفصیلی کاربری اراضی در محدوده حوزه فراگیر
– بررسی وضعیت مالکیت اراضی عمده تاثیرگذار
– برداشت اطلاعات مربوط به تراکم ساختمانی و جمعیتی در محدوده حوزه فراگیر
– جمع آوری کلیه مصوبات موردی درخصوص حوزه فراگیر (کمیسیون ماده ۵ ، طرحهای ویژه و ۰۰۰)

۳-۲-۳- مطالعات حمل و نقل
– شناسایی نقش و جایگاه هر یک معابر (معابر ترافیکی، معابر فرهنگی معابر تفرجی تفریحی و ۰۰۰۰)
– جمع آوری مصوبات کمیسیون ماده ۵ درخصوص شبکه معابر
– برداشت اطلاعات مربوط به مشخصات فیزیکی شبکه معابر (عرض – مصالح ، اختلاف ارتفاعات و …. )
– بررسی وضعیت آمار تردد پیاده و سواره در حوزه فراگیر
– بررسی نظم سلسله مراتبی دسترسی پیاده

۳-۲-۴- بررسی‌های مربوط به سازمان کالبدی
– شناخت مزیتها و قابلیتهای طبیعی و مصنوعی شهر
– شناخت و بررسی فرایند تحول و شکل گیری بافت کالبدی
– شناخت و بررسی گونه شناسی و ریخت شناسی (مورفولوژی بافت) در حوزه فراگیر
– شناخت و بررسی مشخصات ابنیه (پلاک به پلاک) شامل کیفیت، عمر، طبقات، تاسیسات و ۰۰۰ و نیز تعداد خانوار ساکن (براساس آمار موجود)
– شناخت و بررسی انتظام پر و خالی بافت و فضاهای شهری، فضاهای رها شده، لبه‌ها و فضاهای بایر و نیز باغات
– شناخت و بررسی وضعیت ابنیه ارزشمند، نمادین و نشانه‌های شهری

۳-۲-۵- شناخت و بررسی وضعیت سیما و منظر
– شناخت و بررسی وضعیت توپوگرافی و حوزه های احتمالی تسلط ارتفاعی
– شناخت و بررسی وضعیت کیفیتهای بصری و نشانه های پیرامون حوزه فراگیر (سطح کلان)
– شناخت و بررسی موقعیتهای دستیابی به مناظر گستره شهر
– شناخت و بررسی وضعیت رویت نشانه های واقع در حوزه فراگیر
– شناخت و بررسی کیفیتهای طبیعی و اکولوژیک ( زیست محیطی ) قابل رویت
– شناخت و بررسی موانع بصری

۳-۲-۶- شناخت و بررسی سازمان فضایی و ادراکی
– شناخت و بررسی جایگاه فراگیر در سازمان فضایی شهر
– بررسی و شناسایی عناصر و کیفیات سازمان فضایی در حوزه فراگیر (نشانه‌ها، لبه ها، دروازه‌ها، محورهای اصلی، کانونهای فعالیت، گره ها، نفوذپذیری، تناسبات بصری، خوانایی، سازگاری، معنادار بودن، تداوم، تنوع، تجانس، تاکید)
– شناخت و بررسی ارتباط و انتظام عناصر سازمان فضایی با یکدیگر
– شناخت و بررسی نشانه های شاخص و ابنیه ویژه در حوزه فراگیر
– دریافت ادراک شهروندان از خوانایی سازمان فضایی خیابان
– شناخت شخصیت و هویت منظری با تکیه بر خطوط، سطوح و حجمها، کف، جداره، سقف، آسمان

۳-۲-۷- شناخت و بررسی اوضاع اجتماعی- اقتصادی
– بررسی تبعات اجتماعی (سرزندگی و رونق ۰۰۰) ناشی از اقدامات اجرایی در خیابان مورد نظر
– شناخت و بررسی شاخص ها و ویژگیهای اقتصادی (اقتصاد غالب، فعالیتهای غالب و چشم اندازهای توسعه) خیابان
– شناخت و بررسی وضعیت قیمت املاک و سرقفلی
– شناسایی و عوامل اصلی ذینفع و ذی نفوذ در خیابان مورد نظر

۳-۲-۸- شناخت و بررسی وضعیت زیست محیطی
– شناخت و بررسی کاربردی اقلیم (تاثیرات جریان هوا، آفتاب، سایه و درجه حرارت بر ساختار کالبدی (شرایط بحرانی ناشی از شرایط اقلیمی نظیر سیل، توفان و ۰۰۰۰)
– شناخت و بررسی وضعیت کیفیتهای اکولوژیک و زیست محیطی
– شناخت و بررسی وضعیت انواع آلودگی ها ؛ هوا، صوتی و نوری
– شناخت و بررسی وضعیت پایداری اندامهای طبیعی مانند مسیل‌ها، باغات، قنوات، انهار و ۰۰۰
– شناخت و بررسی موقعیتهای ناهنجار بصری ناشی از انباشت زباله و موانع دید به کیفیتهای طبیعی و ….

۳-۲-۹- زیر ساختها
– شناخت و بررسی وضعیت شبکه تاسیسات زیربنایی
– شناخت و بررسی وضعیت بهره برداری و سیستم هدایت آبهای سطحی

۳-۳- حوزه مستقیم مداخله
۳-۳-۳- مطالعات عملکرد و فعالیت
– استخراج کلیه طرحهای مصوب در حوزه مداخله
– شناخت و بررسی وضعیت عملکرد و فعالیت در حوزه مستقیم در طبقه همکف، طبقات و فضاهای باز عمومی
– شناخت و بررسی وضعیت مالکیت اراضی در حوزه مستقیم (دولتی، عمومی، اوقاف، خصوصی)

۳-۳-۲- مطالعات حمل و نقل و سیویل
– شناخت و بررسی عملکرد گره‌ها و گردشگاهها، با توجه به نقش قالب ترافیکی آن در وضع موجود و گردشهای اصلی و تمایلات حرکتی
– شناخت و بررسی عملکرد طرح هندسی تقاطع ها
– شناخت و برداشت مشخصات فیزیکی شبکه معابر پیاده، سواره و دوچرخه واقع در حوزه مستقیم
– شناخت و بررسی وضعیت دسترسی پلاکهای مجاور خیابان
– شناخت و بررسی وضعیت تردد سواره و پیاده در حوزه مستقیم
– شناخت و بررسی وضعیت پارکینگ و ایستگاه اتوبوس و تاکسی
– بررسی جایگاه تردد دوچرخه
– شناخت و بررسی وضعیت حرکتهای عرضی عابر پیاده و میزان پاسخگویی به نیاز تردد پیاده
– شناخت و بررسی جزء سیستم جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی در حوزه مستقیم و معضلات آن
۳-۳-۳- شناخت سازمان کالبدی در حوزه مستقیم
– شناخت و بررسی وضعیت توپوگرافی
– جمع‌آوری مشخصات توده‌های طرفین خیابان از نظر تناسبات ایجاد محصوریتهای فضایی
– شناخت و بررسی وضعیت پرو خالی ابنیه ، موقعیت استقرار ، حجم توده ، ارتفاعات لبه‌ها و دسترسی در حوزه مستقیم
– شناخت و بررسی اجزاء کالبدی محور ، مشخصات و ویژگیهای آن در مقیاس مطالعات طراحی شهری
– شناخت و بررسی وضعیت و کیفیت فضاهای عملکردی و فضاهای رها شده در حوزه مستقیم
۳-۳-۴- شناخت سامانه اجتماعی
– شناخت و بررسی وضعیت اجتماعی محلات همجوار خیابان
– شناسایی زمان استفاده شهروندان از فضاهای شهری ( روز – شب )
– شناخت و بررسی وضعیت ایمنی و فضاهای بدون دفاع
– شناسایی میزان تمایلات اجتماعی در استفاده از فضاهای شهری
۳-۳-۵- شناخت نظم فضایی و اداراکی
– شناخت و بررسی وضعیت نشانه‌های قابل رؤیت در حوزه مستقیم خیابان و عناصر و مؤلفه‌های فضای شهری
– دریافت اداراک شهروندان از کیفیتهای سیما و منظر و کیفیتهای اکولوژیک فضای خیابان و جداره‌های آن
– دریافت اداراک شهروندان از توان و قابلیتهای بصری و نشانه‌ای خیابان درخصوص جهت‌یابی حرکتی
۳-۳-۶- شناخت سیما و منظر
– شناخت و بررسی وضعیت و کیفیت سیمای جداره ، خط آسمان و سایر مؤلفه‌های شهری
– شناخت و بررسی وضعیت اکولوژیک پوشش گیاهی ، سیمای طبیعی ، حضور آب ، گونه‌های گیاهی
– کیفیت سیمای زمین و منظرآرایی ، پوشش گیاهی در جداره مسیر ( پوشش گیاهی طبیعی و مصنوع )
– شناخت و بررسی مبلمان شهری مانند ایستگاه اتوبوس ، سطل زباله ، صندلی ، کیوسک تلفن و سرویس بهداشتی و …
۳-۳-۷- ساختار اکولوژیک
– شناخت عناصر اکولوژیک موثر ( کوه – جنگل – رودخانه و …. )
– شناخت و بررسی وضعیت پوشش گیاهی
– شناخت و بررسی حوزه مداخله از نظر تأثیرپذیری از آلودگی‌های هوا ، صوتی ، ارتعاشی ، نوری و تبعات متقابل آن بر حوزه‌های همجوار
– شناخت و بررسی وضعیت اندام‌های ظبیعی ، مسیلها ، نهرها ، قنوات و ….
– شناخت و بررسی وضعیت آبهای تحت‌الارضی
۳-۳-۸- زیر ساختها
– شناخت و بررسی وضعیت روشنایی خیابان و کیفیت نورپردازی در روز و شب
– شناخت و بررسی امکانات آبرسانی و آبیاری فضاهای سبز
– شناخت و بررسی تأثیر عبور سایر شبکه‌های زیر بنایی
۴- ارزیابی و استنتاج
در این مرحله از مطالعات وضعیت موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کلیه قابلیتها ، ضعفها ، فرصتها و تهدیدها مشخص و پالایش خواهد شد و نهایتاً به عنوان پایگاه تدوین اهداف و سیاستهای مداخله مورد استفاده واقع می‌گردد . مهمترین مطالعات و نتایج در این بخش به شرح زیر است .
– ارزیابی بارزه های ماهیتی – هویتی شهر و استخراج احکام کابردی قابل استناد
– معرفی جایگاه و نقش حوزه فراگیر در طرح‌ها و برنامه‌های فرادست
– ارزیابی و مقایسه نقش و جایگاه فعلی شبکه دسترسی اصلی حوزه فراگیر نسبت به کل شبکه دسترسی شهری
– تعیین جایگاه شبکه‌های دسترسی اصلی حوزه فراگیر از نظر سلسله مراتب و نقش دسترسی
– ارزیابی عملکرد سازمان فضایی عرصه ، وضعیت خوانایی آن و فرصتها و حوزه‌های قابل مداخله و بهره‌مند از قابلیت استقرار نشانه در جهت کمک به خوانایی آن
– بررسی سازگاری عملکردهای شکل‌ گرفته و مصوب در حوزه‌ها با نقش و جایگاه مورد انتظار از عرصه
– بررسی وضعیت توزیع خدمات شهری
– بررسی فرصتهای ایجاد فضاهای خاص و امکان بهره‌برداری از فضاهای رها شده جهت ایجاد فعالیتهای تفریحی ، ورزشی و …
– ارزیابی و تحلیل معضلات حادث از انقطاع بافت و شبکه معابر اصلی و فرعی و دسترسیهای عرضی پیاده
– بررسی امکان تملک و تجمیع اراضی همجوار در جهت بهینه‌سازی سازمان کالبدی – عملکردی و نظام دسترسی پیرامون
– بررسی حوزه اراضی قابل توسعه جهت تخصیص به فرصتهای بهسازی بافت
– بررسی شرایط ارتقاء ایمنی راه و مناطق همجوار
– ارزیابی نیاز به اصلاح طرح هندسی گره‌ها ، ارتباط دو سویه عابر پیاده و ….
– بررسی امکان استفاده از پوسته جهت ارتقاء نحوه دسترسی به پلاکها ، شبکه معابر مناطق همجوار و ارتقاء نظام دسترسی پیاده ، دوچرخه
– بررسی و امکانات بهره‌گیری از فضاهای رها شده در جهت ارتقاء سازمان کالبدی فضای خیابان مناطق همجوار
۵- سیاستگذاری
تدوین سیاستهای کلان و عملیاتی مداخله ، راهبردهای برنامه‌ای و طراحی و سیاستهای اجرایی بر اساس تشخیص مسائل ، فرصتها ، قابلیتها و محدودیتها در این بخش صورت می‌پذیرد .

۶- راهکارها و پیشنهادات
این بخش از خدمات در برگیرنده کلیه راه حل‌ها و راهکارهای دستیابی به اهداف طرح می‌باشد . محصول این بخش بصورت سیاستهای اجرایی و طرحهای مکمل طرح تفصیلی و راهکارهای طراحی شهری می‌باشد .
۶-۱- حوزه فراگیر
– ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به حوزه فراگیر در جهت بهینه‌سازی سازمان فضایی اداراکی و سازمان کالبدی درخصوص ارتقاء دسترسی ، انتظام ارتفاعات و خط آسمان ، انطباق محورهای دید با مناظر گسترده ، تأکیدهای نشانه‌ای و بهبود خوانایی ، انسجام محلات و تغییرات مورد نیاز عملکرد و فعالیت در این بخش صورت می‌پذیرد .
۶-۲- حوزه مستقیم
– ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به حوزه مستقیم در جهت اصلاحات مورد نیاز در بافت پر و خالی ، فضاهای شهری ، ارتقاء نظام دسترسی حوزه همجوار
– ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به ارتقاء شرایط اکولوژیک و پوشش گیاهی
– ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به بهره‌برداری بهینه از قابلیتها و مزیت‌های کالبدی – عملکردی عرصه عملیاتی
– ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به اصلاح طرح هندسی تقاطع‌ها و گره‌ها
– ارائه راهکارها و پیشنهادات کنترل آلودگی‌های بصری
– ارائه راهکارها و پیشنهادات هدایت علائم‌، تابلوها و نشانه‌ها در جهت ارتقاء کیفیت سیمای زمین
– ارائه راهکارها و پیشنهادات هدایت و ارتقاء کیفیت سیما و منظر جداره و خط آسمان و راهبردی ساخت و ساز حوزه‌های همجوار خیابان
– ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به روشنایی خیابان
– ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به محوطه‌سازی و آرایش سیمای زمین و چگونگی استقرار مبلمان شهری
– ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاح نظام دفع‌ آبهای سطحی و روشهای آبیاری
۷- تحقق‌پذیری و نظام هدایت و راهبردی
۷-۱- امکان سنجی و بررسی شرایط تحقق‌پذیری با توجه به ابعاد اقتصادی
– بررسی امکانات درآمد زایی از برنامه های ارائه شده در طرح و برآورد هزینه‌های اجرایی طرح
۷-۲- اسناد هدایت راهبردی
– تدوین ضوابط هدایت و راهنمای طراحی جهت راهبری بر مبنای راهکارهای ارائه شده :
– تعیین تکلیف حوزه‌های استقرار فعالیتها
– ضوابط مربوط به گونه‌شناسی حجم و توده ساختمانی
– ضوابط مربوط به ساماندهی ، بهسازی و نوسازی جداره‌ها
– ضوابط مربوط به استفاده‌ از فضاهای مختلف به صورت چند منظوره
– ضوابط مربوط به هدایت تأثیرات خیابان بر محیط طبیعی و توسعه پایدار
– ضوابط مربوط به طراحی فضای سبز در سیمای زمین
– ضوابط مربوط به نحوه استفاده از حرایم مسیل‌ها و رودخانه‌ها ، آبراهها ، قنوات و ….
– ضوابط مربوط به احداث تابلوها و علائم
۷-۳- محصولات فرآیند (ضوابط و اسناد طرح )
– نقشه‌ها در سطح ۱ ( حوزه مستقیم ) به مقیاس مناسب (۱:۵۰۰) تهیه و شامل خط آسمان ، کدهای ارتفاعی ، اصلاح‌ طرح هندسی تقاطع‌ها ، پوشش گیاهی ، مسیرهای دسترسی دوچرخه و طراحی سیمای زمین و مبلمان شهری و … خواهند بود .
– نقشه‌ها در سطح ۲ ( حوزه فراگیر ) در مقیاس ( ۱:۲۰۰) تهیه و شامل طرح اصلاح دسترسی‌ها ، پیشنهادات مربوط به سازمان کالبدی جهت هدایت محورهای دید و سازمان سیما جهت اصلاح منظر شهری و حفاظها جهت جلوگیری از تأثیرات سوء آلودگی صوتی و بصری خواهند بود .
مقیاس نقشه‌های مربوط به تغییر کاربری احتمالی اراضی ۱:۲۰۰۰ تهیه شده و قابل ارائه به مراجع تصویب خواهد بود .
– ضوابط مقررات ساخت و ساز در حاشیه خیابان
– ضوابط و مقررات هدایت و راهبری

پ.ن: شرح خدمات مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0