همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: Info@Shahrsazionline.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Googel+ : shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

پایان نامه رابطه ساخت اجتماعی شهرها و آسیب‌پذیری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران)

پایان نامه رابطه ساخت اجتماعی شهرها و آسیب‌پذیری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران)

محمود قدیری
تربیت مدرس
دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عبدالرضا رکن الدین افتخاری

چ‍ک‍ی‍ده‌:
 ب‍راس‍اس‌ ه‍دف‌ (ک‍اه‍ش‌ ف‍راگ‍ی‍ر آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍راب‍ر م‍خ‍اطرات‌ طب‍ی‍ع‍ی‌)؛م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ (آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ک‍لان‍ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍ل‌ آن‌، س‍وال‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ گ‍ردی‍د: ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ک‍لان‍ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ در ب‍راب‍ر خ‍طر زل‍زل‍ه‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‌؟ ج‍ه‍ت‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌، س‍ه‌دی‍دگ‍اه‌ زی‍س‍ت‍ی‌ – ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌، س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ ذی‍ل‌ آن‍ه‍اش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ گ‍ردی‍دن‍د. ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ دی‍دگ‍اه‌ دوم‌، چ‍ارچ‍وب‌ ن‍ظری‌ت‍دوی‍ن‌ و ف‍رض‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ذی‍ل‌ ارائ‍ه‌ ش‍د: (۱) ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ج‍دای‍ی‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ و س‍ک‍ون‍ت‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ از ن‍ظر (پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) در م‍ح‍لات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ارت‍ب‍اط دارد. ب‍ه‌ طوری‍ک‍ه‌، خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ح‍لات‍ی‌ ک‍ه‌ ازپ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ری‌ ب‍رخ‍وردارن‍د، از م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍الات‍ری‌ب‍رخ‍وردارن‍د؛ (۲) اف‍زای‍ش‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از طری‍ق‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍اس‍ک‍ون‍ت‌ در م‍ح‍لات‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ر از ن‍ظر م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ب‍ا ک‍اه‍ش‌م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ه‍م‍راه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د؛ (۳) در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ل‍ه‌ و پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ دان‍ش‌ ون‍گ‍رش‌ ری‍س‍ک‌ دارن‍د؛ (۴) ع‍وام‍ل‌ ش‍غ‍ل‌، درآم‍د و ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار، از طری‍ق‌ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ا پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍رخ‍وردارن‍د. ب‍رای‌ داوری‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ ه‍ا، در چ‍ارچ‍وب‌ (روش‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ راب‍طه‌ ای‌)(ک‍م‍ی‌ – پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌)، از روش‌ ه‍ای‌ (ع‍ل‍ی‌ – م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌) و(ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌) اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍ردی‍د. ل‍ذا، ب‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ واح‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍ان‍وار در م‍ح‍ل‍ه‌؛ اب‍ت‍دا از طری‍ق‌روش‌ ک‍وک‍ران‌، ح‍ج‍م‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د؛ س‍پ‍س‌ ب‍ا طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ح‍لات‌ک‍لان‍ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در چ‍ه‍ار طب‍ق‍ه‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ل‍ه‌ از ه‍ر طب‍ق‍ه‌؛ خ‍ان‍واره‍ای‌ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ از م‍ح‍لات‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. داده‌ ه‍ای‌م‍ورد ن‍ی‍از ن‍ی‍ز از طری‍ق‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ان‍وار و ب‍رداش‍ت‌ م‍ی‍دان‍ی‌، گ‍ردآوری‌ و ازطری‍ق‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ردی‍دن‍د. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌ ی‍ک‍طرف‍ه‌ و آزوم‍ون‌ت‍وک‍ی‌ در ت‍ای‍ی‍د ف‍رض‍ی‍ه‌ اول‌ ن‍ش‍ان‌ دادن‍د ک‍ه‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ و پ‍ای‍گ‍اه‌اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ح‍لات‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌، از ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍رخ‍وردارن‍د؛ض‍رای‍ب‌ ب‍ت‍ای‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ر ن‍ی‍ز ض‍م‍ن‌ ت‍ای‍ی‍د ف‍رض‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ دوم‌،س‍وم‌ و چ‍ه‍ارم‌، ن‍ش‍ان‌ دادن‍د ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ر داش‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌و از م‍س‍ی‍ر ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ ری‍س‍ک‌ اس‍ت‌. م‍طاب‍ق‌ ض‍ری‍ب‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ن‍ی‍ز، ۸۸ درص‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ت‍وس‍ط ت‍رک‍ی‍ب‌ خ‍طی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ح‍ل‍ه‌،پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ری‍س‍ک‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍د. در م‍ج‍م‍وع‌، ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ای‍ن‌ گ‍زاره‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌: (درج‍ه‌ ای‌ ک‍ه‌ م‍ردم‌ در ب‍راب‍ر م‍خ‍اطرات‌آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍رن‍د ص‍رف‍ا واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍زدی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ی‍ا طب‍ی‍ع‍ت‌ خ‍طر، و ی‍ا رف‍ت‍ار س‍ن‍ت‍ی‌ن‍ی‍س‍ت‌، ب‍ل‍ک‍ه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‍ه‍ا در ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ز م‍ی‌ ب‍اش‍د)..

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

 • کتاب معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی
  کتاب معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

  کتاب معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی

  فایل
  دانلود
 • کتاب نمونه ای از طراحی شهری
  کتاب نمونه ای از طراحی شهری
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

  کتاب نمونه ای از طراحی شهری

  فایل
  دانلود
 • کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست
  کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

  کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین    لینک دانلود مستقیم کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

  فایل
  دانلود
 • کتاب خوشه ها و جهانی شدن
  کتاب خوشه ها و جهانی شدن
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۳, ۱۳۹۴

  کتاب خوشه ها و جهانی شدن - توسعه شهری و اقتصاد منطقه ای - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب خوشه ها و جهانی شدن - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

  فایل
  دانلود
 • کتاب فضاهای امید
  کتاب فضاهای امید
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۲, ۱۳۹۴

  کتاب فضاهای امید - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب فضاهای امید - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

  فایل
  دانلود
 • کتاب دلیل طراحی شهر
  کتاب دلیل طراحی شهر
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۱, ۱۳۹۴

  کتاب دلیل طراحی شهر - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب دلیل طراحی شهر - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

  فایل
  دانلود
 • کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی
  کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

  کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

  فایل
  دانلود