همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Soroush: @shahrsazi0nline
 • Instagram : shahrsazionline.ir

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

۰۹ آذر ماه ۱۳۹۳ تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

برگزارکننده : موسسه سفیران فرهنگی مبین با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسئول : موسسه سفیران فرهنگی مبین
تلفن : ۰۷۷۱۲۵۲۰۰۲۸

وب سایت : http://geography1404.ir

محورهای همایش :

 • سمپوزیوم جغرافیا، برنامه ریزی شهری_روستایی و توسعه پایدار
 • مدیریت نوین دربرنامه ریزی شهری وروستایی
 • توسعه پایدارشهری ونگاهی به آینده
 • جغرافیا وبرنامه ریزی نوین شهری
 • جغرافیا و پدافندغیرعامل درشهرها
 • محدودیت ها و شاخص های توسعه پایدارشهری
 • بررسی جغرافیایی مشکلات امروزه شهرها
 • حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی شهری
 • نقش شهرداریها در توسعه پایدارشهری
 • نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدارشهری وروستایی
 • برنامه ریزی و پایداری سیستم های روستایی وشهری
 • سمپوزیوم جغرافیا، گردشگری وتوسعه پایدار
 • گردشگری شهری وتوسعه پایدار
 • توسعه پایدارصنعت گردشگری
 • موانع توسعه صنعت گردشگری درایران
 • گردشگری روستایی ونقش آن درتوسعه مناطق روستایی
 • اکوتوریسم رویکردی نوین درصنعت گردشگری
 • برنامه ریزی فضایی وتوسعه گردشگری
 • کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارصنعت گردشگری
 • تجارب توسعه پایدارگردشگری درجهان
 • نقش سازمانهای مردم نهاددرتوسعه پایدارگردشگری
 • سمپوزیوم جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت ، محیط زیست وتوسعه پایدار
 • صنعت ، محیط زیست وتوسعه پایدار
 • شهرنشینی و محیط زیست پایدار
 • کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارمحیط زیست
 • برنامه ریزی شهری ،محیط زیست وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی روستایی ،محیط زیست وتوسعه پایدار
 • سمپوزیوم جغرافیا، امنیت، اقتصاد، سیاست درخلیج فارس
 • موقعیت ژئوپلتیک خلیج فارس وتاثیرآن ان درسطح جهانی
 • خلیج فارس واقتصادجهانی
 • انرژی، اقتصاد وخلیج فارس
 • انرژی امنیت وخلیج فارس
 • امنیت درخلیج فارس
 • جغرافیای سیاسی خلیج فارس
 • نقش خلیج فارس درتعاملات منطقه ای وجهانی
 • خلیج فارس وچالش های حقوقی
 • سمپوزیوم جغرافیا وآمایش سرزمین
 • مفهوم فضاواصول روشهای برنام ریزی فضایی
 • جایگاه برنامه ریزی فضایی دربرنامه های توسعه کشور
 • تجارب برنامه ریزی آمایش سرزمین درجهان
 • آمایش سرزمین وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی های محلی وتوسعه پایدار
 • برنامه ریزی های ناحیه ای وتوسعه پایدار
 • سمپوزیوم توسعه گردشگری و پایداری محیط زیست
 • گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ومدل های اقلیمی
 • گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • گردشگری شهری
 • گردشگری روستایی
 • استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • گردشگری مذهبی
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها
 • تغییرات آب و هوایی و گردشگری
 • نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • آموزش و تورگردانی گردشگری
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • گردشگری ادبی
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی
 • سمپوزیوم گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و جغرافیا
 • گردشگری ،اقلیم وآب وهوا
 • گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • گردشگری در سواحل
 • گردشگری و توسعه پایدارشهری و روستایی
 • گردشگری ،شهرسازی وتوسعه پایدار
 • استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
 • گردشگری مذهبی
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری وموزه ها
 • مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران
 • نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
 • آموزش و تورگردانی گردشگری
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • گردشگری ادبی
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی
 • محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری وطبیعت گردی
 • گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • گردشگری و توسعه سیاسی
 • گردشگری و همبستگی ملی
 • گردشگری و آمایش سرزمین
 • جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
 • گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
 • گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی
 • گردشگری، هنر و صنایع دستی ایران
 • گردشگری، سلامت و پزشکی
 • گردشگری ،زبان و ادبیات فارسی
 • گردشگری، تاریخ و معماری
 • گردشگری ،مذهب و آیین های مذهبی
 • گردشگری، بنادر و مناطق آزاد
 • گردشگری،مرزهای دریایی،توسعه ساحل محور
 • گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی
 • گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
 • گردشگری ،نظم، امنیت
 • گردشگری، فناوری اطلاعات،IT
 • ‎‎کیفیت مدیریت جامع درصنعت جهانگردی
 • ‎محیط ملی و بین المللی تجارت وگردشگری
 • ‎‎تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی
 • خط مشی گذاری درصنعت جهانگردی
 • ‎مدیریت حسابداری درصنعت جهانگردی
 • گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران
 • گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها
 • گردشگری، تبلیغات، بازاریابی منطقه ای و جهانی
 • گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی
 • گردشگری، تولید ملی، اشتغال
 • گردشگری، طبیعت گردی، زمین گردشگری
 • گردشگری ،شهر ها ، شهر های خلاق
 • گردشگری، روستاها، عشایر
 • گردشگری ، مناطق جنگی، یادواره های جنگی
 • گردشگری و آب
 • گردشگری، توسعه مناطق مرزی
 • گردشگری، توسعه مناطق محروم
 • گردشگری، پویایی فضا های جغرافیایی
 • اصول مدیریت وبازاریابی خدمات
 • سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی
 • روشهای کمی در جهانگردی
 • ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
 • ‎بازاریابی بین الملی درجهانگردی
 •  ‎رفتار مصرف کننده درجهانگردی
 • بازاریابی محصولات جهانگردی
 • مدیریت اکوسیستم های طبیعی
 • برنامه‏ ریزی جهانگردی در کشورهای درحال توسعه
 • مدیریت استراتژیک گردشگری
 • جغرافیا ومدیریت اکوتوریسم
 • جغرافیا،برنامه ریزی محیطی،گردشگری پایدار
 • مدیریت توسعه پایدار در مناطق شهری وروستایی
 • گردشگری وحمل ونقل هوایی
 • فرودگاه ها وخدمات گردشگری
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری
 • ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری
 • سیاست های توسعه گردشگری درکشور
 • نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری
 • مدیریت بازاریابی وتبلیغات وتوسعه پایدار گردشگری
 • گردشگری وکترینک هوایی
 • گردشگری عصبی
 • سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و توسعه پایدار
 • محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار
 • علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین
 • جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
 • جغرافیا وآمایش سرزمین
 • جغرافیا ومدیریت جامع شهری
 • جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار
 • سمپوزیوم جغرافیاوپایداری محیط
 • انسان و پایداری محیط
 •  مدیرت شهری پایداری
 • مدیریت روستایی پایدار
 •  گردشگری شهری وروستایی پایدار
 •  مدیریت پایدار کوچ نشینی
 •  جمعیت و تغذیه پایدار
 • آب و هواشناسی و پایداری محیط
 •  مخاطرات آب و هوایی
 •  آب و هواشناسی شهری
 •  آب و هواشناسی کاربردی
 •  گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
 • ژئومورفولوژی و پایداری محیط
 •  ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی
 •  ژئومورفولوژی کاربردی
 •  ژئومورفولوژی کارست
 •  ژئومورفولوژی و پدافند غیرعامل
 • منابع آب و پایداری محیط
 •  مدیریت منابع آب سطحی
 •  مدیریت منابع آب زیر زمینی
 •  مدیریت جامع حوضه های آبریز
 • منابع طبیعی و پایداری محیط
 •  مدیریت خاک
 •  مدیریت جنگل ها و مراتع
 •  مدیریت فرسایش
 • کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط
 •  کاربرد سنجش از دور در مدیریت محیط
 •  کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت محیط
 • محور آزاد
 • مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه جغرافیا در تمامی گرایش های جغرافیا

poster31

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

چهارمين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۲۹, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه  در ...
سومين همايش كشاورزي و توسعه پايدار، فرصت ها و چالش هاي پيش رو

سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۲۰, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشکده علوم ...
سومين همايش ملي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي با رويكرد توسعه پايدار

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ...
چهارمين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار می ...
همايش ملي مهندسي عمران ، شهرسازي و توسعه پايدار

همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ آبان ۴, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط شرکت علم و صنعت طلوع فرزین در شهر تهران -دانشگاه ...
one script

همایش اقتصاد شهری و توسعه پایدار

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ اردیبهشت ۸, ۱۳۹۲ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت : ۹ الی ۱۳ مکان: اهواز، کتابخانه مرکزی استان خوزستان با توجه به اهمیت بهره‌گیری از تمامی پتانسیل‌ها و ابزارها برای بهبود شرایط ...