شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: ShahrsaziOnline@Gmail.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Soroush: @shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

شهرمجازی

باگسترش فن آوری اطلاعات درجهان وورودسریع آن به زندگی روزمره مردم مسائل وضرورتهای تازه ای نیز به وجودآمده است.امروزه انسان توسعه یافته کسی است که به اطلاعات دسترسی داشته باشدودسترسی به اطلاعات نه یک ضرورت ،که یک قدرت محسوب می شود.دراین میان شهرها به عنوان مراکزقدرت انسانی وتمدنهای بشری بیش ازبیش اهمیت یافته اند..
به اعتقادالوین تافلرمردم کره زمین تابه امروزسه موج اساسی تحول راپشت سرگذاشته اند:

موج اول موج انقلاب کشاوزی است که زمان آغازآن برکسی مشخص نیست.موج دوم انقلاب صنعتی است که به دنبال اختراع ماشین بخاردرسال۱۷۶۴آغازشدوبالاخره موج سوم یاانقلاب انفورماتیک است که ازسال ۱۹۴۶ که بشربه ساخت کامپیوترنائل آمده آغازگشته است.
اگردرموج دوم سخت افزارهابه کمک انسانهامی آمدند،درموج سوم این نرم افزارهاهستندکه به خدمت بشرمی شتابندوتفکرات وتصورات آدمی رابه شکل کدهای صفریایک وباکمک امواج ماهواره ای مبادله می کنند. درموج سوم انسان هرروزکه بیشتریادمی گیرد،بیشترمی فهمدکه باحقیقت فاصله دارد.موج سوم راموج خردورزی نیزلقب داده اندزیرادراین عرصهانسانهادیگرفرصت ندارندزیادباهم صحبت کنند،همه چیزتعریف شده وبرای هرتعریف یک کددرنظرگرفته شده است.(الوین تافلر۱۳۷۳)

شهرالکترونیکی یکی ازدستاوردهای موج سوم است.باگسترش صنعت ارتباطات وسپس فرگیر شدن اینترنت،فضای جدیدی برای شهرهابه وجودآمده که ازآن به شهرمجازی تعبیرمی شود.تحولات حوزه فن آوری بویژه گسترش شبکه اینترنت دردهه اخیروانقلاب اطلاعاتی تحولات عمیقی راموجب شده وجوامع انسانی رابه سوی تبدیل شدن هرچه بیشتروسریعتربه جوامع الکترونیک پیش می برد.جوامعی که درآنهامرزهای میان واقعیت وخیال تااندازه زیادی مخدوش شده ویابه عبارت دیگرواردرابطه ای کاملا تازه شده اند
فن آوری های ارتباطی همچون اینترنت به نوعی آغازساختمان شهری تازه است.شهربالقوهَشهریمتعلق به زمان واقعیَشهری بایک شبکه ارتباطی درونی براساس سرعت مطلق امواج الکترونمغناطیسیَنوعی فرامرکزَشهر-جهانَکه تمام شهرهای واقعی اقماروحاشیه این شهربالقوه اندواین شهربالقوه درهیچ جانیست.تنهادرآنجاست که آنتنهای بشقابی وفیبرهای نوریدرآنجاهستند.شهرمجازی شهری نیست که درمکان واقعی قرارگرفته باشد.این شهربه مکان-زمان جغرافیایی وابسته نیستَبلکه بازمان واقعی پخش ودریافت فوری یک پیام رابطه دارد.این جهشیذاست چشمگیرکه موجب می شودشهرسازبدون توجه به ارتباطات راه دوروامکان اقدام فوری وبدون توجه به شنیدارودیداربتواندشهرسازب اشد.(پاپلی یزدی ورجبی سناجردی۱۳۸۲)
فشرده شدن زمان ومکان وخلق فضای مجازی زمینه شرایطی رافراهم ساخته که ازآن می توان تحت عنوان سرزمین زدایی نام برد.سرزمین زدایی درعصرجهانی شدن به فرایندی اطلاق می شودکه به واسطه پیشرفت شگفت آورفن آوری های ارتباطیزمینه تغییروتضعیف تحول رشته های پیوندزننده فضای اجتماعی بامکان وسرزمین معین راپیش می آورد(رحیم سرور۱۳۸۳)
درشهرمجازی انسان باانبوهی ازاطلاعات روبروست ودرنتیجه خودراتنهاوسرگردان می یابد،وحدت ویگانگی خودراازدست داده وخودرابیگانه احساس می کندکه تمام این مواردبرهویت شهری وشهروندی تاثیرمی گذارد.پس هویت شهری وحتی شهروندی نیز معانی متفاوتی درچنین شهرهایی می یابند.

دوفضایی شدن شهر؛ شهرمجازی وشهرواقعی:

خلق فضای مجازی به خصوص ازطریق دولت الکترونیک وابستگی به بعدمکان راکاهش می دهد.باکاهش وابستگی به بعدمکان،فعالیتهای شهری چون اشتغال،آموزش،خریدوفروش و…ازطریق فناوری اطلاعات انجام می شود.درچنین شرایطی فضای خانه اهمیت میباد.درشهرالکترونیکی محیط خانه هابه فضای مجازی تبدیل شده وبااستفاده ازآن می توان درهرنقطه ازدنیاوبدون محدودیت زمانی ومکانی فعالیت کرد.ازدیدبرخی ازصاحب نظران عبارت at homبه @hom تبدل می گرد.(میثم بصیرت،۱۳۸۲،ص۹۵تا۹۹)
شهرهوشمندیاشهرمجازی شهری است که تمام یابخشی ازفعالیتهای شهری آن درفضای مجازی صورت می گیرد.وبه کمک آن محیط، فعالیت های ساکنان با سرعت وسهولت بیشتری انجام می پذیرد.شهرمجازی مکانی است پیوسته ومتشکل ازفضاهای عینی ومجازی .درفضای جدید معنای مکان بازسازی می شودونگاه به شهربه عنوان فضای مکانها تبدیل به فضای جریانهامی شود.(کستلز۱۹۹۲)که
ازیک سوحرکت جمعیت وازسوی دیگرحرکت اطلاعات رااجتماعی می کند.این تغیردرواقع زمینه نگاه یکپارچه به شهردوفضایی رافراهم می کند.
شهرمجازی یک شهراطلاعاتی ودرعین حال یک شهرجهانی است.زیراکارکردهای هدایت کننده اقتصادجهانیراشبکه ای ازتصمیم گیری هاومراکزپردازش اطلاعات بایکدیگرهمسازمی کند.این گونه جهانی شدن اشکال وفرایندهای شهری، فراسوی امرکارکردی وامرسیاسی رفته وبرالگوهای مصرف،شیوه های زندگی ونمادگرایی صوری تاثیرمی گذارد.(ناصرفکوهی،۱۳۸۳، ۱۳۸)
شهرسازی واقعی_مجازی به ظرفیتهای واقعی شهردر کنارظرفیت های مجازی آن توجه می کندوشهرراباتوجه به این دوفضامی سازد.شهرهای آینده ناگزیرندبانگاه به این فضاساخته شوند.دراین روندباتوسعه نرم افزارهای کامپیوتریساخت جدیدی ازرئالیسم شهری که فضای شهرمجازی رابه فضای شهرواقعی نزدیک می کندتحقق می یابد.این رئالیسم درک شهودی به واقعیت های مجازی می بخشد.به عبارتی شهرمجازی یک ایده آلیسم مبتنی براندیشه خیالی ویوتوپیایی نیست بلکه یک شهرواقعی است که باظرفیت های جهان مجازی ساخته می شود.(عاملی،سعیدرضا،۱۳۸۳)
اولین شهرمجازی درآمستردام هلنددرسال۱۹۹۴شکل گرفت وبه سرعت دربسیاری ازشهرهای اروپایی،آمریکایی وبرخی شهرهای آسیایی نظیرتوکیووسنگاپورهم واردشد.
درایران نیزپروژه ملی شهرالکترونیکی کیش توسط دانشگاه علم وصنعت ایران وسازمان منطقه آزادکیش مطرح شده است.(آرمان جمالی،۱۳۸۳)شهروندان شهرالکترونیکی کیش درآینده فرصت مناسبی خواهندداشت که نه تنهادررقابتهای اقتصادی جهان شرکت کنندبلکه درجهت حفظ واشاعه فرهنگ اسلامی –ایرانی ابزارلازم رادراختیارخواهندداشت ودردرازمدت ایجادمشاغل اینترنتی جدیدوتجربه بدست آمده ازآن می تواندبرای کل کشورمفید باشد.
شهرمجازی بدون شهرواقعی وشهرواقعی بدون شهرمجازی شهری ناکارآمدوبی معنااست.بایدتوجه داشت که اساساَتوسعه شهری یک هدف مطلوب حتی درمیان اقوام بدوی بوده است.ازاین منظردوفضایی شدن شهرنیزیک نوع توسعه کلان فضای شهری محسوب می شود.به لحاظ نظری دوفضایی شدن شهردرارتباط عمیق باپارادایم دوجهانی شدن هامی باشد.(عاملی-سعیدرضا ،۱۳۸۲)جهانی شدن درجهان واقعی متاثرازسرمایه وحمل ونقل ودرجهان مجازی متاثرارتباطات می باشد.
باشکل گیری دولت الکترونیک وشهرمجازی مفهوم کارهمانطورکه گفته شدعوض می شود.کارازیک بسترچسبیده به مکان مشخص ومرکزی به یک هویت جداازمکان وبه صورت غیرمتمرکز تغیرشکل می یابد.انتقال سطح وسیعی ازکارازجهان واقعی به جهان مجازی،موجب کاهش گسترده حرکت جمعیت درشهرشده وصرف وقت رابه صورت غیرقابل تصوری کاهش می دهد.
ازآنجاکه شهرهای مجازی درآغازراه خودهستندلذاهیچ نوع شهرسازی قطعی دراین زمینه شکل نگرفته است.به عبارتی هنوزاجزاوعناصرشهرهای مجازی ،نوع معماری،حتی نظام اجرایی وپاسخگویی آنهاازیک استانداردتعریف شده ومشخص برخوردارنیست.دراین روندهرشهر متناسب باضرورتهاوقابلیتهای محیطی خودشیوه های خاصی ازشهرسازی راارائه می دهد.

منابع ومآخذ:
۱-بصیرت ،میثم- فناوری اطلاعات-ماهنامه شهرداریها،شماره ۵۰ ، ۱۳۸۲

۲-عاملی،سعیدرضا-دوجهانی شدنهاوآینده جهان-کتاب ماه علوماجتماعی،شماره۶۹ ،صص۱۴۳تا۱۷۴

۳-عاملی سعیدرضا-دوفضایی شدن شهر:شهرمجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهرهای ایران-۱۳۸۳، htt/www.iranwsis.org.com

۴-فکوهی،ناصر-انسانشناسی شهری-نشرنی،۱۳۸۳

۵-تافلر،الوین-موج سوم-ترجمه شهیندخت خوارزمی،چاپ نهم،۱۳۷۳

۶-جمالی،آرمان-شهرالکترونیکی،بسترورودبه رقابنهای عصرسیبرنتیک-htt/www.editorial.com

۷-دگردیسی اخلاقی ضرورتی اجتناب ناپذیر درشهرمجازیhtt/www.iritn.com

۸-سرور،رحیم-تغیرمفهوم ماهیت مکان وفضادرعصرجهانی شدن -مجله شهرنگار،شماره۲۴، ۱۳۸۳صص۲۰تا۲۷

۹-پاپلی یزدی،حسین ورجبی سناجردی،حسین-نظریه های شهروپیرامون-سمت۱۳۸۲

۱۰-Graham,s.and A.aurigi(1997),Virtual city,socialpolarization and the crisis in urban public space.Jurnal of urban tecknology, p.12-52

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

گفتگو با جهانشاه پاکزاد

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است گفتگو از علی رنجی‌پور علی رنجی‌پور: دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی، یکی از اساتید خوشنام و پیشرو در حوزه طراحی شهری است. بسیاری ...
Price Discovery between Private and Public Housing Markets

Price Discovery between Private and Public Housing Markets

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۵, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Price Discovery between Private and Public Housing Markets Seow-Eng Ong and Tien-Foo Sing [Paper Žrst received, September 2000; in Ž nal form, April 2001] Summary. ...
Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs)

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است Bridging Urban Digital Divides? UrbanPolarisation and Information and Communications Technologies (ICTs) Stephen Graham [Paper Žrst received, November 2000; in Ž nal form, June 2001] Summary. ...
شيز: تحليلي تاريخي و كالبدي؛ و بررسي انطباق مكاني آن با تخت سليمان

شیز: تحلیلی تاریخی و کالبدی؛ و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۲, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است چکیده:  شیز به عنوان یک شهر مهم مذهبی در دوران قبل از اسلام مطرح است. تخت سلیمان نیز محل آثار باقیمانده ای از همان دوران ...
از محله گرايي تا جهاني شدن

از محله گرایی تا جهانی شدن

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است هویت یک معیار رشد است. به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند و ...
شهر، هنر و مجسمه

شهر، هنر و مجسمه

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ شهریور ۱, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نویسنده: کامبیز مشتاق گوهری (معمار)   مقایسه تطبیقی تجربه تاریخی ما و غربی ها این مطلب گزارشی است تحلیلی با محوریت مرور تجربه اروپایی ها ...
 • طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران)
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

  طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونۀ موردی: بزرگراه شهری چمران) افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی‌رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و به‌خصوص افزایش مسائل زیست‌محیطی و همچنین، تضعیف بنیان‌های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن‌ها شده است. استفاده از اتومبیل‌ نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای ارتباطی اهمیت ویژه‌ای دارند. مسیرهای ارتباطی در داخل بافت‌های شهری برای فراهم‌کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده‌اند. این مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت‌های شهری شکل‌گرفته‌اند و در این بین بزرگراه‌ها، به‌عنوان گونه‌ای از…

  فایل
  دانلود
 • ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی،…

  فایل
  دانلود
 • تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  تبیین فضایی تغییرات محله‌ای در کلان‌شهر تهران الگوهای تغییرات محله‌ای، برایند رابطۀ درهم‌تنیدۀ بین دو عرصۀ نسبتاً متفاوت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی (نیروها و مکانیسم‌ها) و ساختار فضایی (زمینۀ تجربی، تاریخی ـ جغرافیایی) است. کشف این رابطۀ مشروط، فهم بهتر فرایند و سازوکار شکل‌گیری محله‌ها و پیامدها و تفاوت‌های فضایی ناشی از آن را امکان‌پذیر می‌کند. این رساله از ابتدا مبتنی بر این ایده شکل گرفت که «تغییرات محله‌ای نه در خلأ، بلکه در متن شرایط محیطی رخ می‌دهد و تنها حاصل یک ضرورت ساختاری غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل‌تغییر نیست و فرایندهای آن از یک الگوی خطی تبعیت نمی‌کند». با عنایت…

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان زنجان
  نقشه جی ای اس استان زنجان
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

  دانلود نقشه جی ای اس استان زنجان- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان یزد
  نقشه جی ای اس استان یزد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان یزد- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان تهران
  نقشه جی ای اس استان تهران
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان تهران- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود
 • نقشه جی ای اس استان قم
  نقشه جی ای اس استان قم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  دانلود نقشه جی ای اس استان قم- دانلود مستقیم

  فایل
  دانلود