طرح یادگیری مادام العمر اروپا یکی از پروژه های…

طرح یادگیری مادام العمر اروپا در چارچوب پروژه ای تحت عنوان شهرهای یادگیرنده TELS(Towards a European Learning Society) انجام شده که در زیر به ذکر خلاصه ای از آن می پردازیم :

 

TELS یکی از اولین پروژه های شهر یادگیرنده است که توسط کمیسیون اروپا (European Commission) بنیانگذاری شده است. در ابتدا توسط طرح یادگیری مادام العمر اروپا (the European Lifelong Learning Initiative) اداره می شد و پس از فروپاشی این سازمان در ۱۹۹۹ توسط مدیر پروژه مشابه ای از دانشگاه شفیلد هالم (the University of Sheffield Hallam) اداره شد.

TELS یکی از اولین پروژه های سنجش ویژگی های شهر یادگیرنده است

که پیشرفت ۸۰ شهر در اروپا را سنجیده است.

هدف اصلی اش تشویق شهرها، شهرک ها و مناطق برای درک مفاهیم جدید و سپس اندازه گیری و نظارت بر خودشان به عنوان شهرها، شهرک ها و مناطق یادگیرنده هم در سطح داخلی (برای کمک به توسعه استراتژی های یادگیری مادام العمر) و هم اندازه گیری پیشرفت بیرونی در مقایسه با شهرداریهای دیگر بود.

به این منظور TELS یک ابزار ممیزی جامع (The Learning Cities Audit Tool) را توسعه داد که ۱۰ منطقه یادگیرنده شهری عمده و ۴۰ منطقه فرعی که شهرها، شهرک ها و مناطق که نیاز به اقداماتی داشتند، موارد زیر را شناسایی کردند:

  • · مشخص کردن عملکرد فعلی شان به عنوان اجتماع یادگیرنده
  • · به عنوان منبع اصلی ایده ها برای کمک به ایجاد اجتماع یادگیرنده در شهرهای یادگیرنده دیگر
  • · کمک به ایجاد آگاهی در بین افراد اصلی
  • · به عنوان یک ابزار جامع برای برنامه ریزی و حفظ استراتژی شهر یادگیرنده
  • · به عنوان روشی برای دسترسی به بهترین نمونه ها و مورد کاوی ها

 

شاخص های شهرهای یادگیرنده TELS:

دسته بندی

توضیحات

موضوعات فرعی

۱- تعهد به شهر یادگیرنده

اندازه ای که شهر و شهرک در حال حاضر شروع به اجرای برنامه ها و استراتژی هایی کرده است که آن را در مسیر شهر یادگیرنده شدن قرار می دهد و اینکه در چه زمانی به هدفش دست می یابد.

– استراتژی هایی برای یادگیری مادام العمر

– سازمانی برای یادگیری مادام العمر

– منشور شهری برای یادگیری مادام العمر

– پروژه های اروپایی و راهنمای هایشان

– شهر به عنوان یک سازمان یادگیرنده

– ایجاد آمادگی برای شهر یادگیرنده شدن

۲- توسعه اطلاعات و ارتباطات

راه هایی که ایده ها و برنامه های یادگیری مادام العمر مرتبط می شوند با آنهایی که مسئول اجرایشان هستند و شهروندان. شامل توسعه برنامه درسی جدید، آموزش معلمان، مراکز یادگیری، استفاده از رسانه، جمع آوری اطلاعات درباره احتیاجات یادگیری

– استراتژی های اطلاعاتی

– استفاده از رسانه

– ادبیات یادگیری

– بازاریابی یادگیری مادام العمر

۳- مشارکت و منابع

میزانی که ارتباطات بین بخش های مختلف شهر تشویق و تقویت می شوند و اثربخشی آنها. شامل ارتباط بین مدارس، کالج ها، کسب و کار و صنعت، دانشگاه ها، موسسات تخصصی، گروه هایی با علایق خاص، دولت محلی و سازمان های دیگر. مانند اشتراک منابع انسانی و فیزیکی، ایجاد دانش و پویایی.

– انواع مشارکت

– استفاده از منابع جدید

– ترکیب منابع جدید

۴- توسعه رهبری

میزانی که رهبران یادگیری مادام العمر توسعه می یابند و چگونگی آن. شامل دوره های آموزشی رهبری اجتماعات، مدیریت پروژه، مدیریت شهری و سازمانی، غیره.

– رهبران موجود

– رهبران جدید

– توسعه مواد

۵- انسجام اجتماعی

پروژه ها و استراتژی هایی برای در گیر کردن آنهایی که محروم هستند مانند معلولان ذهنی و جسمی، بیکاران، اقلیت ها، زنان، افرادی با مشکلات یادگیری و غیره.

– موانع یادگیری

– صلاحیت ها، استانداردها

– ارزیابی برنامه های خاص اروپایی

و ملی

۶- محیط و شهروندان

پروژه ها برای مطلع و درگیر کردن شهروندان در موضوعات محیطی شهر. چگونه شهر می تواند شهروندانش را در همه سنین در خصوص شهروندی مطلع کند.

– آگاهی محیطی و آموزش کودکان و بزرگسالان

– درگیری محیطی

– شهروندی و دموکراسی

۷- فناوری و شبکه ها

راه های نوآور که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در ازتباط دادن سازمان ها و افراد در داخل و همچنین با افراد و سازمان هایی در دیگر اجتماعات استفاده می شود. شامل استفاده از یادگیری باز یا از راه دور، استفاده موثر از یادگیری بین همه سنین برای یادگیری و درک اینترنت.

– یادگیری از راه دور

– یادگیری باز و چند رسانه ای

– استفاده از اینترنت و شبکه ها

– شهرهای سیمی (wired city)

۸- ایجاد ثروت، افزایش بکارگماری و قابلیت استخدام

طرح ها و پروژه هایی برای بهبود توانایی خلق ثروت و استخدام و دادن مهارت ها، دانش و شایستگی هایی به شهروندان در تمام طول حیات شان برای بهبود چشم اندازهای استخدامی شان.

– استخدام و ایجاد مهارت ها

– خلق ثروت

– تجزیه و تحلیل نیازهای یادگیری و ممیزی یادگیری شهروندان

– ابتکارات افزایش قابلیت استخدام

۹- پویای، مشارکت و توسعه شخصی شهروندان

میزانی که مشارکت تشویق و توانا می شود، شامل پروژه هایی برای جمع آوری و استفاده دانش، مهارتها و استعداد های افراد و تشویقشان برای توسعه عمومی شهر.

– ابزارها و تکنیک های یادگیری مادام العمر

– برنامه های یادگیری شخصی

– مربی گری

– چرخه های یادگیری و غیره

– توسعه شخصی شهروندان

– توسعه و آموزش معلمان و مشاوران

– استراتژی های مشارکت و هم بخشی

۱۰- برگزاری مراسم یادگیرنده و مشارکت خانواده ها

پروژه ها، برنامه ها و وقایعی برای افزایش جشن ها، جذابیت ها، قابلیت مشاهده و وقوع یادگیری بین شهروندان به صورت انفرادی و در خانواده ها. شامل فستیوال های یادگیری، انتشار کتابچه، جشن های یادگیری، مسابقات یادگیری ، مراسم رسمی و غیره

– جشن ها، فستیوال ها و نمایشگاه های یادگیری

– شناساندن یادگیری و آگاه کردن خانواده ها از استراتژی های یادگیری

 

توصیه های پروژه TELS برای شهرهای یادگیرنده ای که در مرحله ابتدایی هستند:

۱- ایجاد یک کمیته مشترک در شهر یادگیرنده شامل افرادی از همه بخش های شهر مانند بخش های خصوصی و عمومی، دعوت افراد غیر رسمی به این کمیته، ایجاد یک راهنما برای این کمیته و قدرت دادن به آنها برای راه اندازی فعالیت هایشان، هدف گذاری کردن برای هر یک از فعالیت ها.

۲- ایجاد خرده کمیته هایی برای هر ناحیه عمل شامل گسترش گستره انتخاب افراد در هر گروه تا جایی که ممکن است، هدف گذاری کردن برای افراد و سازمان ها.

۳- انتصاب یک پشتیبان برای یادگیری مادام العمر

۴- برگزاری یک کنفرانس یک روزه برای افراد کلیدی و به کار گیری متخصصان یادگیری مادام العمر جهت رساندن پیام یادگیری مادام العمر به آنها. کنفرانس را دو سویه ساختن.

۵- برای مشارکت افراد با یکدیگر یک اجتماع الکترونیک شهر یادگیرنده ایجاد کنید.

۶- توسعه یک طرح هادی، بکار گرفتن متخصصان برای اجرای مجموعه ای از کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس های یادگیری مادام العمر برای افراد از همه بخشهای شهری برای ایجاد یک هسته کارکنان متعهد در سریع ترین حالت ممکن.

۷- پیوستن به یک سازمان شهرهای یادگیرنده.

۸- سازماندهی یک فستیوال یادگیری، با حضور برخی از سازمانهای شهر.

۹- برآورد نیازهای یادگیری همه شهروندان، درست کردن یک پرسشنامه توزیع آن در شرکتها، مراکز خرید، مکان های تفریحی و غیره، استفاده از دانشگاه ها برای انجام و تحلیل این تحقیقات.

۱۰- برگزاری یک کنفرانس دو سالانه برای سازمانها در شهر ، هدف گذاری برای گزارش گیری از آنها،گذاشتن اهداف جدید بر مبنای آنها.

۱۱- تشویق استفاده از ابزارها و تکنیک های یادگیری مادام العمر درهمه مراکز آموزشی و کسب و کار.

۱۲- توسعه یک منشور شهری برای طرح ریزی فعالیت هایی که برای بهبود یادگیری در شهر به کار می رود.

۱۳- ساختن یک پایگاه داده برای اطلاعات، مهارتها، دانش، تجربه ها و ایده های خلاق شهروندان و بحث با آنها در خصوص اینکه چگونه برای یادگیری با هم دیگر مشارکت کنند.

۱۴- مشارکت شهروندان در طراحی استراتژی ها و نظارت بر آنها برای محیط زندگی شان.

۱۵- ایجاد امکان ارتباط افراد از همه بخش های شهر، در تماس با دیگر شهرها، شهرک ها و کشورها از طریق شبکه های الکترونیک.

۱۶- توسعه یک استراتژی و برنامه کسب و کار، مرتبط کردن آن به فعالیت هایی که در بالا توضیح داده شد و گذاشتن اهداف و مقاصد واقعی.

فرستنده: خانم مهندس سوده بیات

منابع:

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0