تحقیق ساماندهی بازار سنتی شهر قزوین

تحقیق برداشت، شیوه تحلیل دادهها و استنتاج پیشنهادهائی در راستای ساماندهی بازار سنتی شهر قزوین که توسط دکتر اصغر محمد مرادی تهیه و در نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۵، جلد ۱۸ ، زمستان ۱۳۸۶ به چاپ رسیده است.

چکیده:

توسعه روزافزون شهرها و گسترش بی رویه آنها هر روز بیشتر از پیش هست ههای تاریخی، فرهنگی موجود در بخش قدیمی شهرهای سنتی را تهدید م یکند لذا تعریف و تعیین حرائم حفاظتی برای محدوده مرکزی شهرهای تاریخی و درج هبندی حرائم حفاظتی برای دست یابی به دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی صریح، روشن و سه لالوصول که مبتنی بر پژوه شهای بنیادی باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر در حیات فرهنگی شهرهای امروزی اس ت. در این مقاله سعی شده با استفاده از پژوهش انجام گرفته و با استناد ب ه داد های مستخرج از پرسش نام ههای مربوطه مساله فوق در مورد بازار قزوین مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد که در این راستا، انواع فعالیتها در محدوده های فوق و همچنین نظامهای موجود در بازار قزوین مورد بررسی قرار گرفته اس ت. در نهایت نتایجی از بررس یهای منتج از
برداشتهای فوق حاصل شده که می تواند مبنای مداخله در جهت ساماندهی بازار سنتی قزوین قلمداد گردد.

می توانید این تحقیق علمی را دریافت کنید.اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0