بررسی آثار محیط‌زیستی توسعه شهری و خدماتی در شهر بندرعباس با به‌کارگیری مدل تخریب و پیشنهاد راهکارهای مدیریتی

بررسی آثار محیط‌زیستی توسعه شهری و خدماتی در شهر بندرعباس با به‌کارگیری مدل تخریب و پیشنهاد راهکارهای مدیریتی

هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل توسعه بخشی از شهر بندر‌عباس با به‌کارگیری مدل تخریب و قابلیت‌های تحلیل مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی ‌(GIS) است. در این راستا، ابتدا محدوده مطالعاتی به ۱۴۹ سلول شبکه ۹۰۰ هکتاری (۶×6 سانتیمتر در نقشه ۱:۵۰۰۰۰) تقسیم و سپس، بر اساس مدل تخریب، ضرایب تخریب برای واحدهای شبکه محاسبه شد. آسیب‌پذیری بوم‌شناختی با به‌کارگیری نقشه‌های بیوفیزیکی محاسبه و درجه‌بندی شد. سپس، با شناسایی عوامل تخریب و محاسبه تراکم فیزیولوژیک، ضرایب تخریب در کلیه واحدهای نشانزد محاسبه شد.
نتایج نشان می‌دهد ۱۳۰ واحد، یعنی ۲۳ /۸۷ درصد از کل شبکه نیازمند بازسازی است و تعداد ۱۸ واحد، یعنی ۰۷/۱۲ درصد از کل شبکه اقدام‌های حفاظتی نیاز دارد. در محدوده مورد مطالعه، مناطق مستعد توسعه درصد بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده‌اند (۶۷/۰ درصد از کل شبکه). تدوین و اجرای آموزش‌های محیط‌زیستی برای بهره‌برداران، جلب مشارکت آن‌ها، ایجاد تشکیلات مدیریت محیط زیست در بخش صنایع، ارزیابی توان محیط زیست و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های آمایش استانی، و نیز مطالعات ارزیابی آثار توسعه، به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب پیشنهاد شد.

آثار محیط‌ زیستی؛ توسعه شهری و خدماتی؛ سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ شهر بندرعباس؛ مدل تخریب

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0