ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه ای با تأکید بر ژئوتوریسم (مطالعه موردی: هفت چشمه نقده، دره قاسملو و بند ارومیه)

ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه ای با تأکید بر ژئوتوریسم (مطالعه موردی: هفت چشمه نقده، دره قاسملو و بند ارومیه)

ژئوتوریسم ترکیبی از واژه زمین و توریسم است و به توریسمی گفته می­شود که دارای جاذبه­ های زمین­شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. استفاده صحیح و بهینه از این جاذبه­ ها در مناطق مختلف، مستلزم شناخت از جنبه ­های مختلف است. هدف این تحقیق ارزیابی توان ژئوتوریسم منطقه ­ای و مقایسه مناطق با هم دیگر است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق مناطق ژئوتوریستی هفت چشمه نقده، دره قاسملو و دره بند ارومیه می­باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و مقایسه ­ای است. جامعه آماری تحقیق گردشگران بازدیدکننده از مناطق مورد مطالعه در روز جمع ­آوری اطلاعات بوده و از روش نمونه­ گیری تصادفی برای انتخاب نمونه (۳۹ نفر گردشگر و ۱۱ نفر کارشناس) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل دینامیکی هادزیچ و از مدل ضریب عدم تشابه برای مقایسه مناطق مورد مطالعه استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده: توان ژئوتوریستی دره بند، قاسملو و هفت چشمه به ترتیب برابر با ۰۷/۳۳، ۵۳/۳۷ و ۸۱/۳۱ است که نشان می­دهد توان ژئوتوریستی مناطق را در حد متوسط بوده و تفاوت­های مناطق نیز در برخی از زیرشاخص­ ها بوده و در حالت کلی شباهت­های منطقه­ ای زیاد می­باشد. بیشترین شباهت بین منطقه بند و قاسملو در شاخص قابلیت دید و ارزش چشم­انداز به ترتیب با ضریب ۰۲/۰ و ۱ می­باشد. بالاترین شباهت بین بند و هفت چشمه در زیر شاخص، ارزش تفسیری (مرتبط با داستان­های خوب) با ضریب ۷/۱۰ است.

گردشگری؛ ژئوتوریسم؛ دره قاسملو؛ دره بند؛ هفت چشمه؛ اورمیه

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0