تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان زنجان)

تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای استان زنجان)

طرح هادی روستایی بخشی از طرح کالبدی ناحیه­ ای است که به منظور تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اجرا می­شود. این طرح با هدف توزیع بهینه خدمات و نیز ایجاد کالبدی مناسب برای فراهم کردن بستر  بهبود جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی در روستا انجام می­شود. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کیفیت زندگی سکونتگاه­ های روستایی استان زنجان پرداخته است. در این زمینه، از طریق مطالعات کتابخانه ­ای و برداشت­ه ای میدانی، اطلاعات لازم گردآوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از روستاهای استان است که در آنها طرح هادی اجرا شده بود. با استفاده از فرمول کوکران و با مقدار خطای ۰٫۰۵ و سطح اطمینان ۹۵%، ۳۸۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون T تک نمونه ­ای و تحلیل مسیر بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که، اجرای طرح هادی با میانگین ۳٫۸ موجب بهبود شاخص اجتماعی شده است. اما در شاخص­ه ای اقتصادی تأثیر چندانی نداشته و میانگین آن ۲٫۱۸ بوده است. در این زمینه، متغیرهای بهداشت و آموزش به ترتیب با آمارهT ،۲۳٫۴۲۷ و ۱۱٫۲۸۶ بیشترین تأثیر و متغیرهای تولید و درآمد با آماره T 15.164- و ۱۵٫۵۲۷- کمترین تأثیر را از اجرای طرح هادی پذیرفته ­اند. برای بهبود عملکرد طرح هادی روستایی، بازنگری در تدوین قوانین، شناخت کافی مجریان و برنامه­ ریزان از روستا، تقویت مشارکت و توجه ویژه طرح هادی به اقشار فقیر روستا ضروری به نظر می­رسد.

طرح هادی؛ کیفیت زندگی؛ سکونتگاه های روستایی؛ استان زنجان

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0