بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل

بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، معضل ساخت و سازهای غیررسمی در محلات پیرامونی و حاشیه شهرها می‌باشد، که چالش عدم امکان پاسخگویی به نیازهای جدید ناشی از این رشد را برای مدیریت شهری به‌وجود آورده‌است. هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل مؤثرمؤثر بر توسعه بی­رویه محلات حاشیه شهر می­باشد که در این راستا مؤلفه‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته­ اند. روش پژوهش در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و جامعه آماری شامل ساکنین مناطق حاشیه‌ای شهر بابل می­باشند. تعداد نمونه در جامعه مورد مطالعه براساس فرمول کوکران ۲۵۰ نفر تعیین شد که به روش نمونه­ گیری، منظم یا سیستماتیک انتخاب شده‌اند و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS، داده­ها مورد تجزیه و تحلیل آماری و سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده از تحلیل­های همبستگی حاکی از آن است که بین عملکرد مسئولان شهرداری در تهیه و اجرای برنامه ­های عمرانی و خدمات­رسانی، با افزایش میزان رضایت شهروندان در سطح ۹۹ درصد، رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون کای­اسکوئر نشان می­دهد که بین ساخت و سازهای غیراصولی با مناسب بودن قیمت زمین در حاشیه شهر، پایین بودن درآمد حاشیه­ نشینان و عدم نظارت کافی شهرداری در زمینه ساخت و سازها، رابطه معنی­داری وجود دارد. براین اساس باید علت ناموزون بودن و ساخت و سازهای غیراصولی در حاشیه شهر مورد مطالعه را در پایین بودن درآمد مردم و ارزانی زمین و مسکن نواحی حاشیه ­ای نسبت به نواحی مرکزی شهر و همچنین کم توجهی مسئولان شهرداری جستجو نمود. نتایج بدست آمده از آزمون اسپیرمن نیز حاکی از آن است که شهروندان به تبع افزایش رضایت از عملکرد مدیران و مسئولان، میزان مشارکتشان بیشتر می­شود. آزمون کروسکال­والیس به‌منظور مقایسۀ میزان مشارکت شهروندان در محلات هدف نشان می­دهد که در محله‌های حاشیه­ای کتی غربی و شرقی، میزان مشارکت نسبت به محله­ های موزیرج بیشتر است و از میانگین رتبه ­ایی بالاتری برخوردارند. از این‌رو نظارت کافی و وافی مسئولان در امر ساخت و سازها به‌ویژه در نواحی حاشیه­ایی، تشویق و ترغیب شهروندان در أخذ مجوز ساخت و پروانه کسب مبتنی بر اصول و ضوابط شهرسازی، ارائه بهینه و مطلوب خدمات از سوی مسئولان و مدیران شهری و جلب مشارکت شهروندان در راستای تهیه و اجرای طرح­های توسعه شهری امری اجتناب­ ناپذیر است.

مدیریت شهری؛ توسعه فضایی و کالبدی؛ مشارکت شهروندان؛ حاشیه

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0