ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ ضحاک شهرستان هشترود

ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ ضحاک شهرستان هشترود

در این پژوهش به بررسی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ ضحاک هشترود پرداخته شده‌است. این منطقه دارای طیف وسیعی از عناصر و فرایندهای ژئومورفیک برای جذب گردشگران علاقمند به علوم زمین می‌باشد. به لحاظ فرهنگی و تاریخی نیز این منطقه یکی از کانون‌های مهم تاریخی آذربایجان به شمار می‌آید. در این تحقیق از مدل هادزیک استفاده شده‌است. ارزش و اهمیت هر مکان ژئوتوریستی در این روش به وسیلۀ سه شاخص ارزش علمی، ارزش‌های فرعی و میزان آسیب‌پذیری آن مکان ژئوتوریستی برآورد می‌‌گردد. بدین منظور جهت ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقۀ مورد مطالعه براساس مدل تحقیق، عمل نظر سنجی از بیست و پنج توریست و شش متخصص استفاده گردید. نتایج نشان داد که از نظر شاخص ارزش علمی، ویژگی‌های زمین‌شناسی همراه با میراث فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین متخصصان و توریست‌ها بدست آورده‌است. این امر بیانگر وجود طیف وسیعی از اشکال زمین‌شناسی و ژئومورفیک در منطقۀ مورد مطالعه است. از نظر شاخص ارزش‌های فرعی نیز عناصر طبیعی و میراث فرهنگی بیشترین امتیاز را بدست آورده‌است. میزان آسیب‌پذیری منطقه از نظر متخصصان "سه" آمده است که نشان دهندۀ این است که منطقه از آسیب پذیری نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشد. در نهایت بررسی سه شاخص فوق در ارزیابی نهایی ارزش ژئوتوریستی منطقه، نشان داد که این منطقه دارای ارزش ژئوتوریستی خوبی است.

ژئوتوریسم؛ ارزیابی؛ منطقۀ ضحاک هشترود؛ مدل دینامیکی

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0