گسترش فناوری اطلاعات، دولت و فضاهای روستایی (مورد مطالعه: روستاهای استان خراسان جنوبی)

گسترش فناوری اطلاعات، دولت و فضاهای روستایی (مورد مطالعه: روستاهای استان خراسان جنوبی)

توسعه فن­آوری اطلاعات از طریق مباحث دولت الکترونیک،  یکی از محورهای توجه دولت در مسیر برقراری ارتباط با آحاد مختلف جامعه است. بدون شک، روابط دولت با بخش روستایی در حوزه الکترونیک، بسیار ضعیف­تر از بخش شهری است. اما در راستای نیل به توسعه سرزمینی و جغرافیایی، گسترش فن­آوری اطلاعات به ویژه در مناطق روستایی از ملزومات اساسی به شمار می­آید که مستلزم سرمایه­گذاری وسیعی است. در این تحقیق تلاش شده است تا پاسخی مناسب به این پرسش بنیادی داده شود که آیا در صورت سرمایه­گذاری و گسترش فن­آوری­های ارتباطات و اطلاعات می­توان به بهبود روابط دولت با روستائیان کمک نمود؟ و ابعاد مختلف روابط دولت با روستائیان را بهبود بخشید؟ جامعه مورد مطالعه شامل کلیه روستاییان بین ۱۵ تا ۳۰ سال ساکن در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی بوده که از میان آن­ها به کمک فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۹ نفر تعیین و با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از نظر کارشناسان و محاسبه آلفای کرونباخ آن روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. نتایج نشان داد توسعه فن­آوری ارتباطات و اطلاعات و به ویژه سهولت دسترسی به اینترنت در روستاها سبب گسترش روابط الکترونیکی دولت با روستاییان و در پی آن  بهبود روابط اقتصادی دولت با جوامع روستایی شده است. کمک به توسعه فعالیت­های مربوط به بخش کشاورزی، امور عمرانی و در نهایت حصول امنیت در ابعاد گوناگون از دیگر پیامدهای گسترش فن­آوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.

توسعه روستایی؛ فن آوری اطلاعات؛ دولت الکترونیک؛ روابط دولت – روستا؛ خراسان جنوبی

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0