برآورد ارزش حفاظتی منطقه اکوتوریستی سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط)

برآورد ارزش حفاظتی منطقه اکوتوریستی سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط)

در این مطالعه ارزش تفریحی سد رودبال و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این سد با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط (CVM) و پرسش نامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه­گیری شده است. نمونه­گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان منطقه­ی رودبال و در دو مقطع زمانی بهار و تابستان ۱۳۹۰ صورت گرفته است. تعداد نمونه بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری (بازدید کنندگان سد رودبال)،۶۰۰  پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد ۳۶ درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از سد رودبال شهرستان داراب هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این سد، ۳۱/۹۲۱۶ ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریحی سالانه آن بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است. متغیر درآمد فرد با اطمینان ۹۹ درصد دارای تأثیر معنی دار بر تمایل به پرداخت می­باشد، متغیر پیشنهاد با اطمینان ۹۵ درصد و آموزش با اطمینان ۹۰ درصد بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از سد رودبال مؤثر می­باشند. بیشترین تأثیر بر احتمال تمایل به پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهای درآمد فرد و آموزش می­باشد.

تمایل به پرداخت؛ ارزش گذاری مشروط؛ مدل لاجیت؛ سد رودبال؛ داراب

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0