مدل سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران

مدل سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران

چکیده
تعیین محلّ سکونت و دریافت خدمات به عنوان عمده ترین فعالیت های انسان، نیازمند تحلیل دقیق الگوهای رفتاری انسان می باشد. هدف این مقاله مدل سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان بیست ودو منطقه ی شهر تهران، از طریق ساخت و پرداخت مدل های کار  به  خانه و خانه  به  خدمت، از نوع مدل انتخاب (مدل لوجیت چندگانه) با استفاده از روش بیشینه ی درست نمایی است. بنابراین، ابتدا مدل لوجیت و نیازهای اطلاعاتی مدل سازی بررسی و معرّفی و سپس به توابع مطلوبیت کار  به  خانه و خانه  به  خدمت پرداخته می شود که بر اساس ویژگی ها و عوامل جذب یا دفع کننده ی مناطق برای انتخاب محلّ سکونت یا دریافت خدمات ساکنان شهر تهران ساخته می شوند. پس از ساخت تعداد زیادی توابع مطلوبیت کار  به  خانه و خانه  به  خدمت، مقادیر ثابت و ضرایب نهایی متغیرهای توابع، بر اساس مدل لوجیت چندگانه و مشاهدات سفرهای کار  به  خانه و خانه  به  خدمت شهر تهران و استفاده از روش بیشینه ی درست نمایی، توابع مطلوبیت نهایی تولید می شوند. پس از بررسی آماری، علائم و ضرایب متغیرهای توابع مطلوبیت ساخته شده و درنهایت، صحت و دقّت مدل سازی ها در بازسازی سفرهای کاری و خدماتی مشاهده شده ی شهر تهران، از طریق تابع روندگرای خطّی تحلیل میشوند. مقدار خوب و بالای میزان برازندگی مد ل سازی مشخّص می کند، مدلهای حاصل، برآوردها را در سطح مطلوبی از مشاهده های نظیر خود بازسازی می کنند. مدلهای نهایی میتوانند الگوهای رفتاری پیچید ه ی سفرهای کاری و خدماتی ساکنان شهر تهران را بر اساس مدل احتمالی لوجیت شبیه سازی کنند.
کلیدواژ هها: مدل لوجیت چندگانه، مدل کار  به  خانه ، مد ل خانه  به  خدمت ، روش بیشینه ی درست نمایی، تابع مطلوبیت، تهران.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0