مدل سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران

مدل سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران

چکیده
تعیین محلّ سکونت و دریافت خدمات به عنوان عمده ترین فعالیت های انسان، نیازمند تحلیل دقیق الگوهای رفتاری انسان می باشد. هدف این مقاله مدل سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان بیست ودو منطقه ی شهر تهران، از طریق ساخت و پرداخت مدل های کار  به  خانه و خانه  به  خدمت، از نوع مدل انتخاب (مدل لوجیت چندگانه) با استفاده از روش بیشینه ی درست نمایی است. بنابراین، ابتدا مدل لوجیت و نیازهای اطلاعاتی مدل سازی بررسی و معرّفی و سپس به توابع مطلوبیت کار  به  خانه و خانه  به  خدمت پرداخته می شود که بر اساس ویژگی ها و عوامل جذب یا دفع کننده ی مناطق برای انتخاب محلّ سکونت یا دریافت خدمات ساکنان شهر تهران ساخته می شوند. پس از ساخت تعداد زیادی توابع مطلوبیت کار  به  خانه و خانه  به  خدمت، مقادیر ثابت و ضرایب نهایی متغیرهای توابع، بر اساس مدل لوجیت چندگانه و مشاهدات سفرهای کار  به  خانه و خانه  به  خدمت شهر تهران و استفاده از روش بیشینه ی درست نمایی، توابع مطلوبیت نهایی تولید می شوند. پس از بررسی آماری، علائم و ضرایب متغیرهای توابع مطلوبیت ساخته شده و درنهایت، صحت و دقّت مدل سازی ها در بازسازی سفرهای کاری و خدماتی مشاهده شده ی شهر تهران، از طریق تابع روندگرای خطّی تحلیل میشوند. مقدار خوب و بالای میزان برازندگی مد ل سازی مشخّص می کند، مدلهای حاصل، برآوردها را در سطح مطلوبی از مشاهده های نظیر خود بازسازی می کنند. مدلهای نهایی میتوانند الگوهای رفتاری پیچید ه ی سفرهای کاری و خدماتی ساکنان شهر تهران را بر اساس مدل احتمالی لوجیت شبیه سازی کنند.
کلیدواژ هها: مدل لوجیت چندگانه، مدل کار  به  خانه ، مد ل خانه  به  خدمت ، روش بیشینه ی درست نمایی، تابع مطلوبیت، تهران.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0