فضاهای بی دفاع شهری و خشونت (مطالعه ی موردی فضاهای بی دفاع شهر تهران)

فضاهای بی دفاع شهری و خشونت (مطالعه ی موردی فضاهای بی دفاع شهر تهران)

چکیده
عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت مؤثر هستند. یکی از این عوامل، فضاهای بی دفاع شهری یا جرم خیز است. فضاهای بی دفاع یا جرم خیز دارای ویژگی های بسیاری هستند که در دو دسته ی فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک بوده، سبب مستعد شدن فضاها برای وقوع خشونت میشوند. از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی های فیزیکی و از دیدگاه نظریه پردازان جامعهشناسی و روا نشناسی، ویژگی های اجتماعی بیشتر در مستعد کردن فضاها جهت وقوع خشونت نقش دارند.
این تحقیق در برهه ی زمانی ۹ ماهه و مشاهده ی میدانی آن در آبان ماه ۱۳۸۷ انجام شده است. مکان تحقیق حاضر نیز ۲۲ منطقه ی شهرداری شهر تهران بوده است. در این پژوهش فضاهای مورد مطالعه بر اساس نوع خشونت و با توجه به اهداف تحقیق و امکان دسترسی و محدودیت زمانی و مالی ۱۲ فضای شهری عمومی از میان ۱۰۸ فضای شهری عمومیِ آلوده یا جرم خیز تهران هستند، شامل جرم های: سرقت (بلوار هجرت، خیابان اتابک و پارک ولیعصر)، مزاحمت (خیابان اسدآبادی، نبش خیابان بهار و چهار راه ولیعصر)، نزاع و درگیری (میدان مقدم، میدان ابوذر و پارک ۲۲ بهمن) و کیفقاپی (زیر پل سیدخندان، پارک شریعتی و خیابان خواجه عبدالله انصاری). کل فضاهای آلوده یا جرم خیز، شامل ۱۰۸ نقطه ی خشونتی یا آلود ه ی مناطق بیست و دو گانه یِ شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و نیمه ی ۱۳۸۷ هستند که بر مبنای خشونته ای ثبت شده در کلانتر ی های شهر تهران در سال ۱۳۸۶ ونیمه ی اول سال ۱۳۸۷ به عنوان نقاط خشونتی یا جرم خیز آلوده ی شهر تهران از سوی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ معرفی شده اند.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0