بازخوانی منظر (نمونه مورد مطالعه: شهر نراق)

بازخوانی منظر (نمونه مورد مطالعه: شهر نراق)

چکیده
منظر در روند پیدایی خود تابع اصول و منطقی بوده و باید باشد که پیرو آن حیاتش تداومی مبتنی بر زیبایی،خوانایی، عملکرد و هویت داشته است. موضوع منطق و ابعاد آن در منظر به منظور دریافت تمایزات اعتقادی،اندیشه ای و مکانی- زمانی یک جامعه بسیار مهم است بطوریکه می توان در فرایند بازخوانی منظر طبق آن منطق و از طریق شاخصه ها و الگوهای منظر، به اندیشه مدنی و حقیقی زندگی آن جامعه که در قالب کلیتی واحد به اسم شهر نمود یافته است، واقف شد. اشتراک این منطق در ابعاد مکانی، زمانی، اعتقادی و اندیشه جمعی، منظر شهر سنتی را موجد نوعی وحدت بیانی می کرد که گسست این مناسبت در دنیای مدرن به جدایی انسان از محیط زیستش وبه تبع آن اشفتگی منظرش انجامید. در واقع آن چه که تفاوت منظر شهر سنتی و مدرن را تبیین می کند چگونگی پیدایش منظر در ارتباط با فرایند مکانی، زمانی و انسانی محیط می باشد. بدین منظور ضرورت بازخوانی منظر و دستیابی به منطق ان برای حفظ و تداوم منظر و تعیین خط مشی و الگوی توسعه برای آینده ای با انتظارات و مناسبات نو امریست انکار ناپذیر.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0