تحقق مفهوم سکونت و آرامش در فضای شهری و ارتباط آن با حضور طبیعت در شهر

تحقق مفهوم سکونت و آرامش در فضای شهری و ارتباط آن با حضور طبیعت در شهر

چکیده:
بشر امروزی در سایه پیشرفت تکنولوژی توانسته موانع زیادی را کنار زند و به حقایق فراوانی دست یاب د اما در این میان مشکلات و مسائل او پیچید ه تر شده است.بسیاری از معضلاتی که وی با آ نها روبه روست در ارتباط با زندگی شهرنشینی او میباشند. به طوری که سکونت در شهر برا ی انسا ن مشکلاتی از قبیل اضطراب ،نگرانی از آینده و آوارگی را به ارمغان آورده است. از سوی دیگر توسعه شهرنشینی سبب بروز معضلات دیگری مانند از بین رفتن طبیعت بکر شده است . تخریب طبیعت نیز علاوه بر آسیب هایی که از لحاظ فیزیولوژی و جسمانی برای او به ارمغان آورده، معضلات روانی را نیز به مشکلات وی اضافه کرده است . بنابراین در چنین شرایطی توجه به شرایط عاطفی و روانی جامعه لازم و ضروری میباشد و بدیهی است یکی از را ه های غلبه براین مشکلات بهبود شرایط زندگی و محیط سکونت انسان میباشد.در این نوشتار نگارنده سعی دار د به بررسی برخی راهکارهای عملی در جهت کاربرد عناصر طبیعی در فضای شهری بپردازد و در روند دستیابی به این راهکارها به بررسی جایگاه طبیعت در شهرسازی ایران نیز پرداخته است تا بتواند با استفاده از الگوهای اصیل ،راهکارهایی هماهنگ با فرهنگ ایرانی پیشنها د نماید. بی تردید ارائه این راهکارها در طراحی فضاهای شهری میتواند منجر به خلق فضایی ازلی و در خور روح آرام ایرانی شود.
لغات کلیدی:انسان،سکنی گزیدن ،فضای غنی شده شهری، طبیعت ،عناصر طبیعی

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0