مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری

مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری

"کیفیت" یکی از مفاهیم محوری دانش و حرفه و طراحی شهری بوده و طبیعتاً از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است . گذشته از اهمیت نظ ری، به واسطه بحران کیفیت که درحال حاضر بیشتر محیط های شهری در ایران با آن مواج ه اند ، مبحث کیفیت از نظر عملی نیز به یکی از پرس ش های جدی بدل گردیده است . بسیاری از مسئولین ، دانشگاهیان و طرا حان شهری حرفه ای به شکل فزایند ه ای نگرانی خود را در مورد نبود طراحی شهری واجد کیفی ت مطلوب در کشور ابراز نموده اند؛ با این وجود ، به واسطه ماهیت چند پهلو و فرار مفهوم "کیفیت"، اتفاق نظر قابل ملاحظه ای در دیدگا ه های مطرح شده به چشم نمی خورد. چنین به نظر م ی رسد که برای ایجاد فهم مشترک از مقوله " کیفیت طراحی شهری " به روشنگری و بسط نظری این مفهوم نیاز است.

هدف از این نوشتار، تحقیق در مورد مفهوم "کیفیت طراحی شهری "، تدوین یک چارچوب نظری جهت تبیین مفهوم مزبور و بازشناسی و معرفی مؤلف ه های سازنده آن است . این نوشتار از پنج بخش عمده تشکیل می شود. نخست، مفهوم "کیفیت" از نقطه نظر ریشه شناسی واژه مو رد بحث قرا م ی گیرد. سپس، این مفهوم ازنظر "حالت وجودی " بررسی خواهد شد . آنگاه، مروری بر ادب یات مرتبط با موضوع طراحی شهری "خوب" و کیفیت های وابس ته به آن ارا ئه خواهد شد . در ضمن، تعدادی از چک لیس ت های مورد استفاده عملی توسط هی أت های بازبینی طر احی شهری از نظر معیارهای به کارگرفته شده مورد بررسی قرار گرفته ، نتایج گزارش می گردد. در نهایت، نتایج مطالعه حاضر به این ترتیب ارایه می شود:
-۱ کیفیت طراحی شهری را م ی توان از ط ریق نسخه تکامل یافته مدل کانتر ( ۱۹۷۷ ) که توسط این نوشتار تحت عنوان "مدل مکان پایدار" ارایه گردیده به شکل مؤثری تبیین نمود؛
-۲ کیفیت طراحی شهری متشکل از سه مؤلف ه به نام های "کیفیت تجربی – زیبا شناختی "، "کیفیت عملکردی" و "کیفیت زیست محیطی" است.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0