پایداری شهری بر بنیان توسعۀ مشارکت شهروندی(مطالعۀ موردی: شهر سبزوار)

پایداری شهری بر بنیان توسعۀ مشارکت شهروندی(مطالعۀ موردی: شهر سبزوار)

چکیده
هدف اصلی این نوشتار، واکاوی و شناخت عوامل مؤثر در توسعۀ مشارکت شهروندی در مدیریت شهر و نقش مشارکت شهروندی در کیفیت بخشی به زندگی شهروندان و بالتبع توسعۀ پایدار شهری است. روش پژوه ش ترکیبی است از رو شهای پیمایشی و علٌی همبستگی. ابزار گردآوری اطلاعات، مبتنی است بر بهره گیری از کتاب ها، مقالات، اسناد ، طرح ها و… در طرح مسأله و تدوین چهارچوب نظری تحقیق و استفاده از ابزار پرسش نامه در بررسی مطالعۀ تجربی محدوده مورد مطالعه. در روش تحلیل اطلاعات نیز تأکید بر استفاده از روش های آماری(توصیفی و استنباطی) بوده است. محدوده مورد مطالعه، شامل مناطق منتخب شهر سبزوار در سال ۱۳۹۰ است. حجم جامعۀ آماری برابر با ۱۹۶۹۲ خانوار و حجم نمونۀ برابر با ۲۲۹ خانوار بوده است. یافته های حاصل از این پژوهش، گویای آن هستند ک ه: ۱) میان نوع تصرف واحد مسکونی (احساس مالکیت) و علاقۀ شهروندان به مشارکت در مدیریت شهر ی، رابطۀ معنا داری وجود دارد. ۲) بین تعداد سا ل های سکونت در شهر / محله و مشارکت شهروندان در مدیریت و برنامه ریزی توسعۀ شهر، رابطۀ معنا داری وجود دارد. ۳) بین متغیر سن شهروندان و مشارکت آنان در فرایند برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مدیریت توس عۀ شهر، رابطۀ معنا داری وجود ندارد. ۴) میان سطح تحصیلات شهروندان و تمایل آنان به مشارکت در امور شهر، رابطۀ معنا داری وجود ندارد. ۵) میان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و سطح همبستگی اجتماعی شهروندان (محله ، ناحیه یا شهر)، ایجاد و بهبود احساس تعلق مکانی، افزایش میزان احساس امنیت عمومی و اجتماعی و میزان رضایتمندی شهروند از زندگی خود، ارتباط معنا دار و مثبتی وجود دارد. درنهایت برای بهبود و ارتقای سطح تمایل و علاقۀ شهروندان برای مشارکت در امور شهری، پیشنهادهایی ارائه شده است.
کلید واژه ها: توسعۀ پایدار شهری، مشارکت شهروندی، رضایتمندی از زندگی، سبزوار.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0