نقش مدیریت منابع محیطی در ایجاد پایداری محیطی مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران

نقش مدیریت منابع محیطی در ایجاد پایداری محیطی مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران

چکیده
هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع محیطی موجود در شهر در ارتقاء پایداری محیطی در جهت حفظ منابع موجود و برقراری عدالت در توزیع و استفاده ی منابع محیطی برای نسلهای حاظر و آینده میباشد.
روش پژوهش: بدلیل اینکه به دنبال ایجاد رابطه ی همبستگی بین دو متغیر مدیریت منابع محیطی و پایداری محیطی هستیم و همچنین منطقه ٢٢ تهران به عنوان مکان مورد مطالعه انتخاب شده است، لذا پژوهش حاضر همبستگی‐موردی است.
جامعه آماری: جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مدیران اجرایی منطقه ٢٢ تهران که به نحوی در مدیریت شهر دخیل هستند. لذا کلیه ی مدیران حاضر در شهرداری منطقه ٢٢ ، اداره آب، اداره برق، سازمانهای غیر دولتی و. . . در جامعه آماری این پژوهش محسوب میشوند.
روش انجام پژوهش: کلیه مطالب موجود در بخش مبانی نظری این پژوهش از کتب، مقالات، آمار و اسناد رسمی حاضر در شهرداری منطقه ٢٢ تهران گردآوری شده است. همچنین برای بررسی فرضیه ی پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است.
یافته ها و نتایج پژوهش: پس از تحلیل سوالات و بررسی فرضیه موجود، نتایج حاکی از این بود که مدیریت زمین و کاربری آن برحسب ظرفیتهای توسعه پایدار صورت میپذیرد و به مدیریت پسماند و اکولوژی شهری اهمیت داده میشود. در مقابل به مدیریت آب و ذخیره آن برای مواقع بحرانی، استفاده از انرژی های نو و همچنین ایجاد زیر ساختهای موجود برای پویایی حمل و نقل عمومی توجه خاصی نمی شود.
واژگان کلیدی
مدیریت شهری، توسعه پایدار شهری، اکولوژی شهری

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0