مدل رشد خطی در پیش بینی جمعیت

مدل رشد خطی در پیش بینی جمعیت

اساس مطالعات شهری – منطقه ای و فضایی را بررسی های جمعیتی در شاخص های مختلف جمعیت ئر گذشته،حال و آینده تشکیل می دهد. بنابراین پیش بینی جمعیت در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و … اولین گام در برنامه ریزی است. برای برآورد جمعیت مدل های مختلفی وجود دارد. از انواع مختلف مدل های جمعیتی هر کدام ویژگی های خاص خود را دارندکه انتخاب نوع مدل و استفاده از آن در درجه اول به اطلاعات موجود در زمان و سپس به هدفبرنامه ریزی بستگی دارد.

روشهای پیش بینی جمعیت

الف. روشهای ریاضی

ب. روشهای آماری

تفاوت اساسی این دو روش در تعداد نمونه است. به طور مثال اگر آمار تنها ۳ دوره زمانی در دسترس باشد بایستی از روش های ریاضی استفاده نمود.

الف) روش های ریاضی

مدل رشد خطی (The Linear Growth Model)

این مدل الگویی از رشد جمعیت را توصیه می کند که در آن میزان جمعیت همچنان با نرخ فعلی خود تغییر می کند. (روند رشد جمعیت به صورت تابعی از رشد ثابت جمعیت در گذشته و وضع موجود در نظر گرفته می شود.) به همین ترتیب میزان تراکم جمعیت متناسب با زمان، افزایش یا کاهش خواهد داشت. اگر میزان افزایش یا کاهش جمعیت در طول برابر با مشخصه a باشد، متعاقب آن، سطح جمعیتی در سال n ام برابر خواهد بود با:

Linear-growth-model-www_s

P_n : میزان جمعیت در زمان n

P_0 : میزان جمعیت پایه

n : دوره زمانی بر حسب (ماه، سال، نیمسال و …)

a : میزان رشد در واحد زمان

برای تشکیل این مدل نیاز به حداقل دو وضعیت در بازه زمانی مشخص داریم. نمودار این مدل به صورت یک خط مستقیم است.

مثال ) محاسبه جمعیت شهرستان شیراز در افق ۱۳۹۵ بر اساس آمار دو دوره زمانی ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵

Linear-growth-model-1-ww_ir_-300x99

22222

منابع :

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، دکتر کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ پنجم، ۱۳۸۶

کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، دکتر حسن حکمت نیا، انتشارات علم نوین، چاپ اول، ۱۳۸۵

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0