جایگاه تکنیک دلفی درمدیریت و برنامه ریزی شهری

جایگاه تکنیک دلفی درمدیریت و برنامه ریزی شهری

چکیده
مقدمه و هدف پژوهش:در این مقاله با نگاهی به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و از نظر گروه های ذینفع و هدف و نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی کارشناسان در مراحل مختلف به تشریح فن دلفی و جایگاه آن در فرایندکلان برنامه ریزی و برنامه ریزی و مدیریت شهری پرداخته میشود.
روش پژوهش:برای بررسی جایگاه تکنیک یادشده در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری از روش ترکیبی اسنادی،کتابخانه ای و تحلیلی، استفاده شده است.
یافته ها:با توجه به اینکه شهر جزو سیستم های احتمال آمیز پیچیده است و برنامه ریزی یک اقدام با ماهیت سیاسی میباشد که که نحوه تخصیص قدرت و منابع را در بین گروه ها و بازیگران شهری تحت تاثیر قرار میدهد تکنیک دلفی یکی از ابزارهای کارآمد در اصلاح روندهای تصمیم گیری و مدیریت و برنامه ریزی صحیح امور شهری میباشد.
نتیجه گیری: با توجه به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و از نظر گروه های ذینفع و نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی مدیران، این تکنیک میتواند در بررسی مسایل و موضوعات شهری و در تصمیمات کمیسیونهای مختلف شهری موثر افتد و از حداکثر مشارکت شهروندان در برنامه های شهری استفاده نماید این فن بادرگیرکردن مردم و نمایندگان منتخب آنها و احزاب و اصناف مختلف درفرایند تصمیم گیری و مدیریت شهری دغدغه چگونگی بهره مندی از مشارکتهای مردم را کاهش میدهد.
واژگان کلیدی: تکنیک دلفی ، اجماع، هیئت منصفه ، برنامه ریزی شهری، طرح توسعه

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0